^
2 KORINTO
Paulo na Barau etanikiuato
Paulo ḡena boioḡa ekefoato
Vei-rakava tarimana ḡena rakava boḡono tuḡamaḡi-fitoḡaia
Paulo ḡena ura baregona Tito bene doḡaria
Keriso ekokoreto lorinai ḡita takokoreni
Taravatu e Iauka
Barau ḡena ginitaḡo variḡuna marevana baregona
Iauka farefarena gwaḡutu nuḡanai
Veḡabidadamai moḡo bitana tanu
Guba tauḡanina e mai tanobarai tatanuni tauḡanina
Keriso na Barau ḡatanai evaḡa-iaḡorato
Keriso asi ḡevaḡa-moḡoniani tarimari ḡesi asi boḡono vekako
Paulo ḡena iaku tu asikei, korana Korinto tarimari ḡevetuḡamaḡi-kureto
Ekalesia na moni ḡevaḡa-vegogorito Ierusalema ekalesiari ḡeri
Paulo na Tito Korinto ḡana etuḡuato
Vovoka bevaroni tarimana
Paulo na ḡena ḡauvei ḡevaḡa-rakavaia ḡetato tarimari guruḡari eveito
Paulo ema apostolo ḡofaḡofari
Paulo na ḡena apostolo ḡauveina ḡaramanai midigumidigu barego eḡabiato-ḡoi
Paulo ḡena mata-vanaḡi
Paulo ḡena ura sebona tu Korinto ekalesiana doḡorona bene vaḡa-kavaia
Vekira-toreḡau magona
Veḡabituḡu dokona