18
Iesu tuari tarimari na ḡeḡabiato
Iesu na mo ḡauḡau ekiraḡi-ḡosiato murinai, ḡena mero ḡesi ḡerakato. Ḡeiaḡoto, Kidron ḡarukana na ḡeraka-vanaḡito, reke ta ḡana. Monai tu vamoka ta, ma ḡena mero ḡesi mo vamoka nuḡana na ḡeraka-toḡato. Iudas, Iesu erevaiato tarimana, maki mo gabu tu ma ribana, korana Iesu ma ḡena mero ḡesi monai ḡaro vovoka ḡetanu-vegogoto-ḡoi. Moḡesina naima Iudas na Roma vetari tarimari e Rubu Veaḡa ḡitaḡauna tarimari tari eḡoririto. Mo Rubu Veaḡa ḡitaḡauna tarimari tu Rubu Veaḡa vereri baregori e Farisea tarimari na ḡetuḡurito. Benamo mo vamoka ḡana ḡeiaḡoto, ma tosiri, ma lamefari, ema ma ḡeri vetari farefareri. Iesu tu ribana guine, ḡia ḡenai kara beḡe ḡorani dagarari mabarari, naima eiaḡoto seviri ḡana, benamo edanaḡirito, ekirato, “Ḡomi na tu deikara ḡovetauani?”
Ḡia ḡevaḡa-veseto, ḡekirato, “Iesu, Nasareta tarimana.” Iesu na ekirarito, ekirato, “Tarimana tu au.” Ma Iudas, Iesu erevaiato tarimana, maki ḡia ḡesi monai ruḡataḡo. Iesu na ekirarito, ekirato, “Tarimana tu au,” etato nai, ḡia mabarari ḡeruḡa-ḡenoḡoito, benamo tano ai ḡeketo-tarito. Iesu na ma edanaḡi-ḡenoḡoirito, ekirato, “Ḡomi na tu deikara ḡovetauani?” Benamo ḡia ḡekirato, “Iesu, Nasareta Tarimana.” Iesu evaḡa-veseto, ekirato, “Au na bakirami, tarimana tu au. Bema ḡomi tu au moḡo ḡovetauguni nai, maiḡeri tarima ḡotuḡuri, ḡeraka.” Moḡesi ekirato, korana ḡia ḡena guruḡa tovotovonai ekiraḡiato guruḡana bene moḡoni ḡana, ekirato, “Au oviniguto tarimari tu sebona ta maki asi avei-rekwa-rekwaiato.”
10  Ma nuḡanai Simona Petero ḡimanai tu vetari baḡana ta. Mo vetari baḡana einu-vaḡiato, edaveato, benamo Rubu Veaḡa verena baregona ḡena vetuḡunaḡi-iaḡovini tarimana seḡana aroribana ebasi-vaḡiato. Mo vetuḡunaḡi-iaḡovini tarimana arana tu Malko. 11  Benamo Iesu na Petero ekiraiato, ekirato, “Ḡoi na mani vetari baḡana faosinai noḡura-toḡaia! Au Tamagu na bevinigu midigumidigu bedina tu asi bana niua, ei?”
Iesu Anas ḡenai ḡeḡori-iaḡoato
12  Benamo vetari tarimari ma ḡorikauri tarimana ema Iuda tarimari ḡeri Rubu Veaḡa ḡitaḡauna tarimari na Iesu ḡeḡabiato, benamo ḡebarubaruato, 13  benamo Anas ḡenai ḡeḡori-iaḡo guineato, korana Anas tu Kaiafas ḡena taḡama. Kaiafas na Anas natuna vavinena eḡaraḡoato. Kaiafas tu Rubu Veaḡa verena baregona mo laḡani ai. 14  Kaiafas na Iuda tarimari esisiba-vinirito, ekirato, “Namona tu tarima sebona ta moḡo tarimarima mabarari urari ai bene mase.”
Petero na Iesu ekira-ḡuniḡauato
Mataio 26:69-70; Mareko 14:66-68; Luka 22:55-57
15  Simona Petero e Iesu ḡena mero ta na tu Iesu ḡeraka-ḡiuato. Rubu Veaḡa verena baregona tu ma ribana, mo Iesu ḡena mero moḡa. Moḡesi nai ḡia maki Iesu ḡesi evaḡa-rakatoḡa sebonaiato, Rubu Veaḡa verena baregona ḡena numa maḡuna nuḡanai Kota gabunai. 16  Senaḡi Petero tu ḡatama-boka murikanai moḡo eruḡato. Ma mo Iesu ḡena mero, Rubu Veaḡa verena baregona na eribaiato merona, ma eḡenoḡoito, benamo ḡatama-boka eḡita-ḡauato ḡuiatona ea vaḡa-guruḡaiato, ma Petero eḡori-toḡaiato. 17  Benamo ḡatama-boka eḡita-ḡauato ḡuiatona na Petero ekiraiato, ekirato, “Ḡoi maki mai tarima ḡena mero ta, ene?” Petero evaḡa-veseto, ekirato, “Asiḡina, au tu asiḡi.” 18  Mo gabu faraka na eḡabiato, be vetuḡunaḡi-iaḡovini tarimari ema Rubu Veaḡa ḡitaḡauna tarimari na tu karava ta ḡetutuato. Benamo mo karava ḡeruḡa-ḡeḡeraḡiato, ḡevetunuto-ḡoi. Petero maki ḡia seviri ai eruḡato ma evetunuto-ḡoi.
Rubu Veaḡa verena baregona na Iesu edanaḡiato
Mataio 26:59-66; Mareko 14:55-64; Luka 22:66-71
19  Mo horai tu Rubu Veaḡa verena baregona na Iesu edanaḡiato, Iesu ḡena mero e ḡena vevaḡa-riba evedanaḡi-iaḡirito. 20  Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Au tu tarimarima ḡutuma-bara ḡoirari ai aguruḡa-foforito. Au tu vanaḡivanaḡi Iuda tarimari ḡeri rubu ai ema Rubu Veaḡa nuḡari ai avevaḡa-ribato-ḡoi, ma Iuda tarimari ḡema-raka-vegogoni gaburi ai, au asi aguruḡa-vekuretoḡato. 21  Kara dainai au odanaḡiguni? Mo au aguruḡato ḡeseḡaḡiguto tarimari noa danaḡiri, ḡia ma ribari au na kara akiravara-vinirito.”
22  Iesu moḡesi eguruḡato nai, Rubu Veaḡa ḡitaḡauna tarimana ta ḡia sevinai eruḡa-taḡoto-ḡoi, monana Iesu ḡoirana eforo-bubuḡauato. Benamo Iesu ekiraiato, ekirato, “Ḡoi mai Rubu Veaḡa verena baregona tu maniḡesi ovaḡa-guruḡaiani?” 23  Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Bema au na guruḡa rakavana ta bakiraḡia nai, nokiraḡia, kamara guruḡa rakavana! Senaḡi bema au tu baguruḡa-korikori, kara dainai boforogu.”
24  Benamo Anas na Iesu roḡo varo na barubaru Rubu Veaḡa verena baregona Kaiafas ḡenai etuḡu-iaḡoato.
Petero na Iesu ma ekira-ḡuniḡau ḡenoḡoiato
Mataio 26:71-75; Mareko 14:69-72; Luka 22:58-62
25  Simona Petero tu roḡo ruḡataḡo karavai evetunuto-ḡoi. Benamo karava sevinai ḡeruḡa-vegogoto tarimari na ḡedanaḡiato, ḡekirato, “Ḡoi maki ḡia ḡena mero ta, ene?” Petero evekira-ḡuniḡauto, ekirato, “Asiḡina, au tu asiḡi.”
26  Rubu Veaḡa verena baregona ḡena vetuḡunaḡi-iaḡovini tarimana ta tu mo Petero na seḡana ebasi-vaḡiato tarimana garagarana ta, ḡia ekirato, “Au atuḡamaḡini tu, ḡoi maki ḡia ḡesi mo vamoka nuḡanai aḡitamuto banaḡu, ene?” 27  Petero ma evekira-ḡuniḡau ḡenoḡoito, ma nuḡanai asikauna tu kokoroku egoḡito.
Iesu Pilato ḡoiranai
Mataio 27:1-2 ema 27:11-14; Mareko 15:1-5; Luka 23:1-5
28  Benamo Iuda tarimari na Iesu Kaiafas sevina na ḡeḡori-iaḡoato Roma ḡeri gavana ḡena numa barana ḡana. Mo tu varau ekini-mama mamato-ḡoi. Ma Iuda tarimari tu asi ḡeurato, Roma ḡeri gavana ḡena numai beḡene raka-toḡa, korana ḡekirato, veiareva, asi rakavari, beḡene tanu. Ḡia ḡeri ura tu Pasova o mase aneruna na Isaraela tarimari evanaḡirito moḡo asi evaḡirito verekona beḡene ḡania veḡata. 29  Benamo Pilato ḡeri ai eraka-rosito, benamo ekirato, “Mai tarima boḡo ḡabi-iaḡomaia ḡena kerere korana tu kara?” 30  Ḡia na ḡevaḡa-veseato, ḡekirato, “Bema ḡia veiḡa rakavari asi bere vei nai tu, ḡoi ḡemu ai asi baḡara ḡabi-iaḡomaia.” 31  Benamo Pilato na ekirarito, ekirato, “Ḡoḡabia, ma ḡoḡori-iaḡoa, benamo ḡemi taravatu ekirani ilailanai ḡoa vaḡa-kotaia.” Moḡesi naima Iuda tarimari na Pilato ḡekiraiato, ḡekirato, “Ḡai ḡema taravatu na tu maoro asi evinimani, tarima ta baḡana vaḡi-masea.” 32  Maiḡa eḡorato anina tu, Iesu na ḡia aiḡesina bemaseni ekiraḡiato guruḡana bene moḡoni ḡana.
33  Benamo Pilato numa barana ḡana ma erakatoḡa-ḡenoḡoito, bena Iesu ekeaiato, ma edanaḡiato, “Ḡoi tu Iuda tarimari ḡeri vere ba?” 34  Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Ḡoi maniḡesi au okiraḡini tu tauḡemu nuḡamu siga moḡo oguruḡani ba tarima tari na beḡe kira-varamu guruḡana.” 35  Pilato evaḡa-veseto, ekirato, “Be, au tu Iuda tarimagu, ei? Ḡoi tu ḡemu tanobara tarimari na ema Rubu Veaḡa vereri na beḡe ḡabi-iaḡomamu, au beḡema vinigu. Ḡoi tu kara kererena oveiato?” 36  Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Au ḡegu Basileia tu dia mai tanobara dagarana. Bere au ḡegu Basileia mai tanobara nuḡanai bere vetore e bere ruḡa nai tu, au ḡegu vetuḡunaḡi-iaḡovini tarimari ḡere variḡisi, Iuda tarimari ḡesi ḡere vevaḡi, ma tarima ta maki asi bere ilaila, Iuda tarimari ḡimari ai bere toregu. Senaḡi au ḡegu Basileia tu dia mai tanobara nuḡanai eruḡani.” 37  Pilato na moḡesina naima Iesu edanaḡiato, ekirato, “Be ḡoi tu vere ba?” Iesu evaḡa-veseto, ekirato, “Ḡoi okirani au vere otoni tu moḡoni oguruḡani. Au tanobarai ama maḡurito tauna korikori, guruḡa moḡonina bana vaḡa-foforia ḡana. Guruḡa moḡoninai ḡetanuni tarimari mabarari na au garogu tu ḡeseḡaḡiani.” 38  Pilato ekirato, “Guruḡa moḡonina tu kara?”
Iesu bene mase guruḡana
Mataio 27:15-31; Mareko 15:6-20; Luka 23:13-25
Moḡesi eguruḡato murinai, ma eraka-rosito Iuda tarimari ḡeri ai, benamo ekirarito, ekirato, “Au na mai tarima ḡenai rakava ta tu asi badoḡaria. 39  Senaḡi ḡomi ḡemi veiḡa ta tu iniḡesi, Pasova verekona ḡaronai, dibura tarimana ta bana tuḡu-vaḡia. Be ḡomi ḡourani tu, ḡemi Iuda tarimari ḡeri vere natuḡu-vaḡia, ba?” 40  Benamo ḡia mabarari ḡekoḡoto, ḡekirato, “Asiḡina! Ḡia tu asiḡi! Senaḡi Barabas.” A Barabas tu elemato-ḡoi e evevaḡito-ḡoi naima ḡediburaiato.