19
Moḡesi naima Pilato na Iesu eḡabiato, vetari tarimari o soldia evinirito, benamo ḡekwariato. Ema soldia na varovaro ma giniri dagarana ḡebito-ḡeḡeraḡiato, korona noḡa ḡeveiato, benamo Iesu debanai ḡetore-kauato. Ema dabuḡa maukana kakakakana na ḡevaḡa-dabuḡaiato. Benamo ḡoirana ḡana ḡeraka-kavito, benamo ḡekiraiato, ḡekirato, “Iuda tarimari ḡeri Vere, ḡaro namona!” Benamo ḡoirana ma ḡeforoato.
Pilato ma eraka-rosito Iuda tarimari ḡeri ai, benamo ekirarito, ekirato, “Ḡoḡitaia, au na ḡia ḡomi ḡoirami ai ama ḡori-rosiani anina tu nama vaḡa-ribami, au na ḡia ḡenai rakava ta tu asi badoḡaria.” Benamo Iesu ema raka-rosito, debana tu ma koronana, ḡau ma giniginina ḡevatoato dagarana, ema dabuḡa kakakakana maki roḡo etogi-taḡoato-ḡoi. Benamo Pilato na Iuda tarimari ekirarito, ekirato, “Ḡoḡitaia, tarimana tu maiḡa.”
Moḡesi Rubu Veaḡa vereri baregori ma ḡeri vetuḡunaḡi-iaḡovini tauri na ḡeḡitaiato nai, ḡefararato, ḡekirato, “Ḡovaḡa-satauroa! Ḡovaḡa-satauroa!” Benamo Pilato na ekirarito, ekirato, “Ḡomi tauḡemi na ḡoḡabi-iaḡoa, ma ḡoa vaḡa-satauroa, korana au na ḡia ḡenai kerere ta asi badoḡaria.” Ma Iuda tarimari na ḡevaḡa-veseato, ḡekirato, “Ḡai tu ma ḡema taravatu, ma ḡai ḡema taravatu ekirani, ḡia tu bene mase veḡata, korana ḡia tu tauḡena moḡo Barau Natunai bevevaḡa-iaḡo.”
Pilato na mo guruḡa eseḡaḡiato nai, egari-rakava rakavato. Benamo numa baregonai ma eraka-toḡato, benamo Iesu ekiraiato, ekirato, “Ḡoi tu ainana oiaḡomato, ei?” Senaḡi Iesu na asi evaḡa-veseato. 10  Benamo Pilato na ekiraiato, ekirato, “Ḡoi tu asi ourani au vaḡa-vesegu ei? Ḡoi asi ribamu au tu ma ḡegu seḡuka ḡoi bavaḡa-satauromuni, e ma ḡegu seḡuka ḡoi batuḡu-vaḡimuni?” 11  Iesu evaḡa-veseto ekirato, “Bere Barau na guba na ḡoi seḡuka asi bere vinimu nai tu, toma au ḡoi ḡemu seḡuka gaburenai asi bara ritoḡo. Moḡa lorinai, au eḡabiguto ma ḡoi ḡimamu ai etoreguto tarimana, ḡena rakava tu barego lelevaḡi”. 12  Pilato na mo guruḡa eseḡaḡiato, benamo dabara evetauto-ḡoi, ḡena ura Iesu bene tuḡu-vaḡia. Senaḡi Iuda tarimari roḡo ḡekoḡoto-ḡoi, ḡekirato-ḡoi, “Bema ḡoi na mai tarima botuḡu-vaḡiani nai, ḡoi tu dia Kaisara ḡatana. Kamara tarima tauḡena evekiraḡini vere etoni, ḡia na tu Kaisara, Roma ḡeri vere, ekira-fitoḡaiani.”
13  Pilato na mo guruḡa eseḡaḡiato, benamo Iesu ema ḡori-rosiato, benamo eiaḡoto, Kota eseḡaḡini tarimana ḡena sea ai ea tanukauto. Mo gabu tu “Fore Touraḡena” ḡetato-ḡoi. Ma Heberu garonai tu “Gabata.” 14  Mo ḡaro tu Pasova o Iuda tarimari mase aneruna na evanaḡirito moḡo verekona ḡana rovinatore ḡarona, ma horaḡauna 12 koloko tu varau eḡabiato. Benamo Pilato na Iuda tarimari ekirarito, ekirato, “Ḡoboḡe, ḡemi vere iomaiḡa!” 15  Senaḡi ḡia tu ḡefararato, ḡekirato, “Ḡoḡabi-veḡitaia! Ḡoḡabi-veḡitaia! Ḡoa vaḡa-satauroa!” Pilato na ma edanaḡirito, ekirato, “Ḡomi ḡemi vere tu navaḡa-satauroa, ei?” Rubu Veaḡa vereri baregori ḡevaḡa-veseto, ḡekirato, “Kaisara ḡereḡana moḡo ḡai ḡema vere, ma vere boruna ta tu asiḡina.” 16  Benamo Pilato na Iesu ḡia ḡimari ai etore-kauato beḡene vaḡa-satauroa ḡana.
Iesu ḡevaḡa-satauroato
Mataio 27:32-44; Mareko 15:21-32; Luka 23:26-43
Benamo vetari tarimari o soldia na Iesu ḡeḡabiato, ḡeḡori-iaḡoato. 17  Ma Iesu na ḡena satauro efaḡa-vaisiato, eraka-rosito, eiaḡoto gabu arana “Deba Ḡavana Gabuna” ḡana. Heberu garonai mo gabu arana tu “Golgota”. 18  Mo gabu ai ḡia na Iesu ḡevaḡa-satauroato tarima ruarua ḡesi; ta tavi tai, ta tavi tai, ma Iesu tu nuḡanai. 19  Ma Pilato na guruḡa tari ḡau lefalefa tai etorerito, benamo satauro tuḡunai ḡeikoko-kafakauato. Etorerito guruḡari tu maiḡeri, “IESU, NASARETA TAUNA, IUDA TARIMARI ḠERI VERE.” 20  Mo guruḡa tu Heberu garo ai, e Roma garo ai, ema Grik garo ai etorerito. Iesu ḡevaḡa-satauroato gabuna tu vanuḡa baregona sevinai, be Iuda tarimari vovoka na mo guruḡa debana ḡeiaviato. 21  Benamo Rubu Veaḡa vereri baregori na Pilato ḡekiraiato, ḡekirato, “ ‘Iuda tarimari ḡeri Vere’ tu asi notorea, senaḡi iniḡesi notorea, ‘Ḡia ekirato, au tu Iuda tarimari ḡeri Vere.’ ”
22  Ma Pilato na evaḡa-veserito, ekirato, “Kara au na batorea guruḡana tu batorea veḡata.”
23  Vetari tarimari na Iesu ḡevaḡa-satauroato murinai, ḡena dabuḡa ḡeḡabirito, ma karava vasivasi ḡeveirito, benamo vetari tarimari na ḡeri sebori sebori ḡeḡabito, ma vei-gabigabi dabuḡana tu ḡeiaḡuiato. Korana vei-gabigabi dabuḡana tu dabuḡa sebona na moḡo ḡeturiato. A ḡia tu dia dabuḡa vesavesari vovoka ḡeturi-kavikavito vau ḡeveiato dabuḡana. 24  Moḡesina naima tauḡeri fakari ai ḡeguruḡa-vegogoto, ḡekirato, “Asi sidarea, senaḡi laki ḡerena ta siveia, bewinini tarimana na mo dabuḡa bene ḡabia uranai.” Mai veiḡa ḡeveiato tauna korikori tu, Buka Veaḡai ḡetorerito guruḡari beḡene moḡoni ḡana, maiḡesi ekirani, “Au ḡegu dabuḡa ḡia fakari ai ḡekaravarito, ema au ḡegu dabuḡa uranai laki ḡerena ta ḡeveiato.” Moḡesi naima vetari tarimari na maiḡeri veiḡa ḡeveirito.
25  Iesu ḡena satauro koranai tu vavine vasivasi (4) ḡeruḡa-taḡoto-ḡoi: Iesu sinana, e Iesu sinana tarina vavinena, e Maria, Klopa ḡaraḡona, ema Maria, Magadala vanuḡana vavinena. 26  Iesu na sinana e Iesu na eura-viniato-ḡoi merona monai ruḡataḡo eḡitarito, benamo Iesu na sinana ekiraiato, ekirato, “Natumu merona maniḡa.” 27  Ema ḡena mero ekiraiato, ekirato, “Sinamu maniḡa.” Mo ḡaro na evesinato, Iesu ḡena mai mero na Iesu sinana ḡena numa ḡana eḡori-iaḡoato, benamo enariato-ḡoi.
Iesu ḡena mase
Mataio 27:45-56; Mareko 15:33-41; Luka 23:44-49
28  Moḡa murinai Iesu eribato, ḡena ḡauvei mabarari tu varau bevaḡa-koriri. Ma Buka Veaḡai ḡetoreato guruḡana bene moḡoni uranai ekirato, “Au bokagu bekoke.” 29  A gwaḡutu ta nuḡanai tu vine nanuna mamakina monai toretaḡo. Nanu erimaiani dagarana mo vine nanuna mamakinai ḡeduḡi-fereiato. Ma vine nanuna mamakina na evonuto, benamo isopo legana dudunai ḡetore-kauato, benamo ḡeduḡi-varaḡeato, Iesu bokanai ḡetore-kauato. 30  Iesu na mo vine nanuna mamakina eniuato, benamo ekirato, “Bema-kori.” Ma debana eḡero-riḡoto, benamo tauḡanina na ḡia iaukana eraka-vaḡito, emaseto.
Soldia ta na Iesu sebina egwanuato
31  Mo ḡaro moḡa tu rovinatore ḡarona, korana beboḡini ma belaḡanini tu Sabadi veaḡana baregona ta mo Pasova o Iuda tarimari mase aneruna na evanaḡirito moḡo verekona ḡarori nuḡari ai. Moḡa lorinai Iuda tarimari asi ḡeurato, mo Sabadi veaḡana baregonai mase tarimari tauḡaniri satauro tuḡunai beḡene tanu. Moḡesi naima Pilato ḡenogiato, Iesu ema mo tarima ruarua kwakuri beḡene kwari-koruri, benamo satauro tuḡuna na beḡene ḡabi-riḡori. 32  Moḡa lorinai vetari tarimari ḡeiaḡomato, benamo ḡevaḡa-satauro debaiato tarimana kwakuna ḡekwari-koruato, ma tarima vaḡa-ruaruana Iesu ḡesi ḡevaḡa-satauroato moḡa maki moḡesi ḡeveiato. 33  Senaḡi Iesu ḡenai ḡeiaḡomato nai, Iesu tu varau emaseto ḡeḡitaiato, be kwakuna asi ḡekwari-koruato. 34  A vetari tarimana ta na moḡo Iesu sebina garaḡota na egwanuato. Benamo asikauna mo egwanuato gabuna na rara e nanu ḡevebubu-rosito.
35  Maiḡa eḡitaiato tarimana na evari-fiuato, ma ḡia ḡena vevarifiu tu moḡoni. Ḡia ma ribana, ḡia tu eguruḡa-korikorini, ma ḡia na ekiraḡi-foforiani anina tu, ḡomi na maki boḡono vaḡa-moḡonia ḡana. 36  Maiḡeri veiḡa ḡeveirito korana tu, Buka Veaḡai ḡetorerito guruḡari beḡene moḡoni, ekirani, “Ḡia tu turiḡana sebona ta maki asi beḡe lau-koruani.” 37  Ma Buka Veaḡai etoreato guruḡana ta tu maiḡesi ekirani, “Sebina ḡegwanuato tarimana ḡenai ma beḡe boḡe-raḡeni.”
Iesu ḡeguriato
Mataio 27:57-61; Mareko 15; 42-47; Luka 23:50-56
38  Maiḡa murinai Iosefa, Arimatea tarimana, na Pilato enoḡiato, Iesu tauḡanina bene ḡabia ḡana. Pilato na maoro eviniato, benamo eiaḡoto, Iesu tauḡanina ea ḡabiato. Iosefa tu Iesu ḡena mero ta, senaḡi Iuda tarimari gariri eveito-ḡoi, be eraka-vekuretoḡato-ḡoi, ḡena veḡabidadama asi evaḡa-foforito-ḡoi. 39  Nikodemo, tovotovonai Iesu ḡenai boḡi eiaḡoto tarimana, maki eiaḡoto. Ḡia na tu muro e aloe ḡegiro-sebonarito muramurana kilogram gabana toitoi (30) maki eḡabi-kauato. (Mo vedau muramurana bonana tu namo vedaurea). 40  Benamo Iesu tauḡanina ḡeḡabiato, ma tauri ruarua na dabuḡa kurokurona namona mamuramurana dagarana na ḡekumuato, Iuda seneri na mase tarimari ḡeveirito-ḡoi ilailanai.
41  Iesu ḡevaḡa-satauroato gabuna tu ma vamokana. Mo vamoka nuḡanai tu gara kouḡana ta fore na ḡeveiato, ma nuḡanai tarima ta tu roḡosi beḡere tore-toḡaia. 42  Mo ḡaro moḡa tu Iuda tarimari ḡeri rovinatore ḡarona, ema mo gara kouḡana maki kavinaḡi, be Iesu ḡeḡabiato, monai ḡea tore-toḡaiato.