16
Yelusalemu mono wenina hefana molo betilo, loto lobibo ha
Ena hemotina yasi fele wenina ma yagunu holiti hefana li nuba o betinabo ha me ya lanogolowe. Holilo. Galesia ebalo ya numudo-namado monolo nuba o-o abo wenina ya monawa feti molalo, loto lobiyobo yama hemotina ayaidana oti molalo. Nemo anobo hamenalo ya hefanawa alafa fito moni wita oto li nuba itanune, loti hemotina eito-eito muki ya hefana ma li oloto piyado, ayalo ya hitoti hona moloti Sadeku-Sadeku ya ayauti maleka li eito oti eimotina numunatinau li nuba o molalo. Feto feti ya hefanawa aifa binabo ya Yelusalemu numudoka liti unabo wenina weudina fi betiyato, ya nemo anobo hamenalo ya weninawa lufuwa i bito idipiyoto ya liti unae. Ido nemogi unune, loto holinubo ogofuwagetoma, ya maina unune.
Polokafo Kolinti numudoka unowe, loto lobibo ha
Ena nemo Masedonia ebalo uto, ayalo moni minoto, huloto ya hemotinaloka anogolowe. Loto ya hemotinagi hefolama minanofemo, ido minomo yowoto hefa aibo hamena hulanaife? Hamenawa holifefe ladámofa, mino huloto eba maleka unowe, lanodo ya hemotina ane li faka lato, feito unobo ne. Ido onesa me ya aifa hanu uto wa betiyomo unobo ya eleka hofo nedaiye. E'e, Wenabakafo dowa loto holiyagetoma, ya hemotinaloka loto hamena ma hemotinagi minanowe, loto holiyowe. Feto loto holiyofa, ido onesa me ya ya Efesusi numudo minoto, foli hamena Pentikosi lo fedanaiye. Meleka ya mono hanu naba sito, onona naba li oloto pi nedo neto, ya liyobo hula aiye. Ido mono uwolafo yagi naba minae.
10 Ena Timoti hemotinaloka anaibo, ya Wenaba ononala li minobo yamaidana oto li nebo we neboma nenako, yagunu hemotinaloka holi holiyámageto minanaiye, loti li dowa lo edalo. 11 Hidinalo we ne, loti iti lumuti wa edámilo. E'e, li you lo edoti, unaido ya ana li faka lato, nemodoka anaiye. Emogi mono weninate malekama yagi hiyabatina minowe.
12 Ena mono unatefo Apolosi yagunu ha me ya lanogolowe. Holilo. Mono weninate malekama ya hemotinaloka unabo, ya emotinagi maina unane, loto auba ito ilalu huto lomuwofa, emokafo onesa meleka unaibo ya holibo nosa naba ámifa, ido hamena maleka hanu ma si edageto ya hemotinaloka unogolaiye.
Onuwaloka ha
13 Ena hemotina wati moniti, holi hikitabo monau ya auba i hiki loti sinoi minoti, auba iyabo wenina yaidana oti auba i minalo. 14 Oti moloti anabo, ya lutina-hatina biti feto feyalo.
15 Ena mono weninane-motao, ha ma lobinogolowe. Holilo. Sitefanasigi weninala muki yagunugi moda holi minae. Emotinasi Akaiya ebaloti ya wenina muki u homu molo betiti holi hikitoti, ya eimotina lutina-hatina holiyadoti ya hemotina fele wenina houba-naba o betinune, loti feto fe minae. 16 Feto fe-fe minabo mona yaidana oti molabo wenina yagi ido wenina muki mono onodo ade li faka loti auba iti li-li abo wenina yagi ya hemotina hiyabatina wenina minanako, ha lanabo ya holilo, loto hatina lito auba ito lobiyowe.
17 Ena hemotinagunu holito lune-haneu holiyobo, ya Sitefanasile, Fotunatusile, Akaikusile hemotinadokati ya nemodoka oti aifa li dowa lo nedo minato ya lune-hane elepa ito dowa loto holiyowe. 18 Feto fe nedabo ya nemogi ido hemotinagi lute-weudeu li aila i ledabo ne. Feto fe minabo mona yaidana oti molabo wenina hulitina ya li faka lalo.
19 Ena Esia mikalo numudo-namado monolo nuba o-o abo wenina yasi hemotina aiyo-weiyo ha fulo beti minae.
Ido Akuilate olonafo Pilisilate Wenaba lulau mino edoti aiyo-weiyo ha auba iti fulo beti ne. Ido loiti ya numunatinau monolo nuba o-o abo wenina muki yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae.
20 Ido mono weninate muki yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae.
Ena hemotina mono weninatina wa betiti aiyo-weiyo ha lobiti ya fele mona moloti abusa i betilo.
21 Ena nemo Polo aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lufuwa onuwaloka me ya ya neimo anegunu iyowe.
22 Ma yasi lutina-hatina Wenaba biyámatoma ya u hopa unae.
Wenabate anogolaiye. 23 Wenaba Yesu aifa li dowa lo ledaibo monala ya mino betinaiye. 24 Kilisto Yesu lulau mino edonibo yagunu lune-hane biyobo mona ya hemotina muki mino betinaiye. Modae.