2 Kolinti
Polokafo mono wenina Kolinti numudo minabo ya lufuwa hofa aliga i fulo betibo ha
Homu Ha
Polokafo Masedonia ebalo nebo hamenalo ya Yesu holi hikito muwabo wenina Kolinti numudo ido Akaiya ebau minabo wenina ya lufuwa me ya hofa aliga i fulo betibo ne. Homu lufuwa i fulo betigu yau mona molabo yagunu hanu bito, ido loga-miga o edabo ha yagunu liwila oto lobibo ha ya holiti meyalo molafemo, ido holiti holiyámoti o minafe? loto, onona maina libo we Taitusi ya Kolinti numudoka uto hatina ya holitoto, liwila oto loto lonumuto ya holinogolowe, loto ilifi molaito wiye. Uto hatina holitoto, liwila oto loto ya feto libo, Kolinti wenina Polo hala holiti maleka ya lutina-hatina li elepa iyafa, ido malekama yasi Polo ya aposolo ona ya minámiye, loti lanako, lutina-hatina elepa iyámae, loto lomuito, holito ya lufuwa me ya hofa i fulo betibo ne. (2 Kolinti 7:5-9)
Polokafo lufuwa me ya igu ya wenina maleka lutina-hatina elepa iyabo yagunu ake ito, Yesu Kilisto hala yagi api itibito, ido idafa wa námabo wenina yagunu holiti idafa ma bilo, loto lobibo ne. Ido aposolo ona minámiye, loti nemogunu lo-lo abo wenina ya nemo moda aposolo ona hula minowe, loti holinigilae, loto eimola monala molaibo hala ido hena naba holibo hala ya lufuwa me ya ito Taitusi muito, lito uto bibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina Goti weninala Kolinti numudo monolo nuba o-o abo, ido fele weninala muki Giliki eba huliya Akaiya mika negu-negu minabo, hemotina muki ya nemo Polo, Kilisto Yesu aposolola, Gotikafo hala dowa kito ononalalo ya fulo nedaito li minobo we ya mono weninate Timotite minoto, lufuwa me ya ya i fulo betiyowe. Walo.
Metefo Gotidokati ido Wenaba Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Metefo Goti ebola ha
Wenabate Yesu Kilisto Gotila minoto Melafo minoto aibo we huliya ya li faka lokelo. Emo ya Metefo lula-halau holibo mona yawala ya ne. Ido lute-hateu hena holiyonibo hamenalo ya ade li faka lo ledo-ledo aibo we Goti ya ne. Hena mona-mona lemodoka fedo lumibo hamenalo ya emokafo ade li faka lo ledo-ledo o ne. Feto fe ledaibo, ya wenina ma hena mona-mona fedo binaibo, ya emokafo leimo ade li faka lo ledaibo yamaidana oto weninawa adina li faka lo betinae, loto feto fe ledaibo ne. Moda holiyafe? Kilisto hena naba-naba holibo mona yamo lemoguka naba-naba faitoto nebo yamaidana oto ya Kilisto lulau mino edonibo yagunu Gotikafo ade li faka lo ledo-ledo aibo mona yagi lemoguka naba-naba faitoto ne.
Hena lemodoka fedo lumunaibo yakafo hemotina adina li faka loto li nomudina wanaiye, loto hemotinagunu holito henawa ya li lumibo ne. Ido lemo ade li faka lo ledanaibo ya moda hemotinaloka yagi ononawa lito adina li faka lageto ya lemo hena holiyonibo yamaidana oti hemotina yagi hena holinagu yau auba iti sinoi minanabo ne, loto hemotinagunu holito ade li faka lo ledaibo ne. Ido hemotinagi lemogi maina hena holiyonibo yamaidana oto ade li faka lo ledaibo mona yagi maina li minone, loto holiyoninako, yagunu hemotina moda auba iti sinoi minanigilae, loto auba ito holi minone.
Ena mono weninane-motao, lemo Esia ebalo minonido hena ma fedo lumibo ya hemotina holifefe lanae, loto ha me ya lobinogolowe. Holilo. Lemo aya ebalo minonibo ya hena naba-naba yakafo li yoima o ledaito ya aubate hulito moda fulinube? loto holiyoba, ido Gotikafo wenina fuliyaguti li sinoi beti-beti obo we ya holi hikito numuti, heimotina aubatina yagunu holiyámanae, loto weude-lute-hateu yau fulinubo hawa li oloto pi lumiye, loto holiyone. 10 Feto loto holiyoba, ido aya fulinubo monawa nosa naba ámigu yauti li nomude waibo we yakafo onesa me yagi li nomude wanaibo ne. Ido idafa-adafa yaidana-meidana hofa-hofa oloto pi lumuto hofo ledo fulinowe, loto anaibo, ya emokafo hofa-hofa li nomude wanaibo ne, loto holi hikito muto hiyaba o edo minone.
11 Yagunu ya hemotina yagi ade li faka loti lemogunu holiti lomu-lomu o minalo. Feti wenina muki yasi lomunabo hawa ya Gotikafo holito aifa li dowa lo ledageto, ya wenina muki yasi lemogunu holiti dowae, lalowe, loti ebola lomunae, loti lomu-lomu o minalo.
Polokafo mona ona hula yako Kolinti wenina molo betibo ha
12 Feito ya lute-hate dowa loto holi-holi onibo ha ya lobinogolowe. Holilo. Lemo moda fele hiluwa libo monalo moniyonibo ya Gotidokati ne. Mikaleka me ya ha manadeu negu yauti monawa ya molámone. E'e, Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yakafoko adelo li faka lito mikaloka wenina muki nomudinalo ya monawa molone. Ido hemotina hiyatinau ya moda ito yoto aya monawa moloninako, yagunu ha ma utelo minámito moda weude-lute-hateu dowa loto holi-holi onibo ha ya lo oloto molone.
13-14 Yagunu holilo. Lufuwa i fulo betiyonigu ya ha eito-eito ma iyámone. E'e, hemotina moda hitoti monawa holifefe lanado, yamako i-i one. Feito homu ya lemogunu holiti hefolama holifefe loti holiyafa, ido aliga ya moda holifefe lo hulanabo ne, loto lune-haneu holito hiyaba o minowe. Moda holiyafe? Wenabate Yesu hamenalalo ya lemo hemotinagunu holito ake inubo yamaidana oti hemotina yagi lemogunu holiti ake inabo ne, loti hawa mona ya holi hulanabo ne, loto holito ya hiyaba o minowe.
15 Aya yagunu holito hemotina ya hamena loiti ya dowa loti holinabo ne, loto homu hemotinaloka loto wa betito, 16 ya hemotinalokati uto Masedonia ebalo minoto, ya liwila oto Masedonia ebalokati ya hofa hemotinaloka anowe, loto holiyowe. Ido yaloti ya hemotina ane li faka loti Yudia ebaloka nilifi molanabo ne, loto holiyowe.
17 Nemo ya feto loto holito lobo ya moda liwila-awila oto aifa ha lofe? Ido feto anowe, loto holiyobo, ya mikaloka mona moloto hamena mako ya aifa O, loto, ido E'e, loto, loitiwagi ya li mako itoto lofe? E'e, feito minámiye! 18 Goti ya ha ona yawala nenako, yagunu lemo ha lobiyonibo ya aifa O, loto ido E'e, loto maina keloto ladámone.
19 Moda holiyafe? Hemotina hiyatinau yau Goti hipala Kilisto Yesu ya nemole Sailasile Timotile hala ukuwa lo oloto molonibo we yakafo O, loto ido E'e, loto loitiwagi li mako moloto ladámiye. E'e, emo ya hamena-hamena moda O, lotoko ya liye. 20 Aya yagunu holilo. Gotikafo feto feyanowe, loto lo molo lumibo ha muki ya Kilistodoka moda O, lotoko ne. Feto neboma nenako, yagunu emodokati ya leimo moda onae, loto Goti huliya li faka lo minone.
21 Ena hemotinagi lemogi Kilisto lulau mino edonibo mona li auba i ledaibo we, ido yá nowala wili ledaibo we ya Goti eimola ne. 22 Emokafo eimola fefelumala o ledaibo ne. Ido aliga lumunaibo idafa yauti homu apito lumibo idafa ya eimola Weuna luteu molo ledaibo, ya feito idafawa muki lumunogolaiye, loti holinigilae, loto luteu molo ledaibo ne.
23 Ena Goti weune-lune-hane wa nedofefe libo we nomunalo ya ha ona me ya lobinogolowe. Holilo. Hemotina hena naba-naba holitanae, loto hemotinaloka Kolinti numudo ya hofa liwila oto ámowe. 24 Feto lobo ya hemotina holi hikitina ya hiyabala we naba ya minone, loto ladámowe. E'e, holi hikitina yakafo li auba i betiyageto auba iti sinoi minae, loto holiyoboma nenako, yagunu dowa loti holinae, loto hemotinagi maina emo ononala liyonibo wenina minone, loto lowe.