2
Feito ya hofa hena holitanune, loto liwilato hemotinaloka ámanogolowe, loto lune-haneu auba ito holiyowe. Moda holiyafe? Nemo ha hena binobo ya hemakafo lune-hane li dowa lo nedanaibo ne? Hemotina hena li biyotoma ya igaidana oti liwila oti lune-hane li dowa lo nedanae? Feito ya hemotina ake i numunabo wenina minafa, ido hemotinaloka loto hena holitanowe, loto homu lufuwa i fulo betiyobo ya nemo idafa magunu dowa loto holinobo ya hemotinagi maina dowa loti holinabo ne, loto hemotinagunu auba ito holiyobo nenako, yagunu lufuwawa ya i fulo betiyobo ne. Moda holiyafe? Homu lufuwa i fulo betiyobo ya lune-hane hena oto ogofu naba-naba holito, hufo obo nomune nowala naba-naba lumito lufuwawa ya iyobo ne. Feito iyobo ya hemotina hitoti hena holinae, loto iyámowe. E'e, hemotina lune-hane naba-naba biyobo mona ya holifefe loti holinae, loto lufuwawa ya i fulo betiyobo ne.
Lifima mino edaibo we lifimala ya hilili o edalo, loto lobibo ha
Feito nefa, ido wewa mona li hopaitaibo ya nemoko hena nomámiye. E'e, hemotina muki yagi henawa maleka bima ne. Ido maleka ne, lobo ya ha auba ito lotanowe, loto aifa henawa maleka bibo ne, loto lowe. Ido hemotina maleka muki ya lifima ha lomuwonibo ya moda ne, loti onesa ya wewa lula-halau hena naba-naba fulito u hopa otanaiye, loti lifima hawa hilili o edoti, ido li auba i edanabo, ya moda dowa minanogolaiye. Yagunu ya hemotina lutina-hatina muwabo mona ya ilibilo, loto hatina lito lobiyowe. Feto homu lufuwa i fulo betiyobo yama hemotina hawa muki ya holiti meyalo molanafemo, ido molámanae, loto hemotinagunu holifefe loto holinowe, loto homu lufuwa ya i fulo betiyobo ne.
10-11 Ena hemotina ya we ma lifimala hilili o edanabo ya nemogi ya hilili o edanobo ne. Moda holiyafe? Satani hala kibo mona ya moda holi minoninako, yagunu li yoima o ledotanaiye, loto wenina lifimatina hilili o betiyobo ya hemotinagunu holito ya Kilisto nomunalo ya lifimatina hilili o betiyobo ne.
Polokafo Taitusi monito witala aibo ha
12 Ena Tolowasi numudo lo fedoto ya Kilisto hala ukuwa dowa lo oloto molanowe, loto holiyobo ya Wenabakafo hanu si nedaifa, 13 ido mono hounanefo Taitusi ya monito witala ofa, hemotinalokati liwila oto ámibo yagunu weuneu ya you amena minámito, moda unogolowe, minalo, loto lobito fulo betitoto monimo uto Masedonia ebalo ya owe.
Kilisto hala ukuwa ya ladanuwa aibo ha
14 Ido Kilisto lulau mino edonibo yagunu Gotikafo eimola aubala mino ledaito, idafa-adafa muki li yoima edanubo hanulalo ya lilimito u-u aito, wenina eba negu-negu ya lemodokati hala ukuwa holiti eimola ladanuwala holinabo mona li oloto pibo we ya dowae naba-naba lomuwowe. 15 Aya yagunu holilo. Wenina maleka li nomudina waibo wenina, ido maleka u hopa unabo wenina, muki hiyatinau yau hala ukuwa lo oloto molonibo, ya Kilisto ladanuwala aibo idafa, Gotikafo dowa loto holibo idafa ya minone. 16 Moda holiyafe? Wenina maleka fulinabo hanudo minabo yagunu hawa ukuwa ladanuwa holiyabo ya fulinabo monawa ya li oloto pi beti ne. Ido maleka hofawa minowa-minowa anabo hanudo minabo yagunu hawa ukuwa ladanuwa holiyabo ya hofawa minanabo monawa ya li oloto pi beti ne. Yagunu hemakafo ononawa ya ogofuto linaiye? 17 Hemotina ya moda wa ledofefe loti wa ledo minae. Wenina muki Goti halalo yati ya hefana-huwamena linune, loti ononawa liyabo yaidana oto liyámone. E'e, lemo ya Goti nomunalo Kilisto lulau mino edoto weude-lute-hate hiluwa loto minonigu yauti Gotidokati ha lo oloto ya molone.