5
Kilisto weninala ya mikaloka mona li fulo edonibo ha
Wenina mukisi Yesu ya Gotidokati mikaloka ilifibo we Kilisto ne, loti holi hikito muwabo wenina muki ya Gotidokati oloto piyabo wenina ya minae. Ido melafo lutina-hatina mu minabo wenina ya olufola yagi maina lutina-hatina bi minanigilae. Feito Goti lute-hate muto ha lido meyalo molo-molo o minonido, ayalo ya olufola-mota lute-hate bi-bi o minone, loto holi minone. Goti ya lute-hate mu minonibo mona ya ha lido meyalo molo-molo o minonibo mona ya ne. Ido ha lo molaibo ya hena ámiye. Gotidokati oloto piyabo wenina muki ya mikaloka mona li fulo edo-edo o minae. Mikaloka mona li fulo edonibo auba ya holi hikitonibo ya ne.
Gotikafo Hipala yagunu lo oloto molaibo ha
Hema wenina yasi mikaloka mona li fulo edo-edo o minae? Yesu ya Goti Hipala ona hula ne, loti holi hikito muwabo wenina yako feto fe minabo ne.
Yesu Kilisto ya nogi lunugi yau oloto pibo we ne. Nogiko yau ámiye. E'e, nogi lunugi yau maina oloto pibo ne. Ido Weuna ya ha ona hula yawala nenako, Weuna ya wafefe loto lo oloto molo-molo aibo we ne. 7-8 Yagunu Weunagi nogi lunugi loitigi-makogi (3) yasi ha makoko labo yamo Yesu monala ya li oloto pifefe lo minae.
Ena wenina yasi idafa ma wafefe loti lo oloto molanabo ha ya moda holi-holi one. Ido Gotikafo Hipala monala wafefe loto lo oloto molaibo ha ya Goti eimola lo oloto molaibo halama nenako, yagunu hawa ya aifa wenina hatina li fulo edaibo ha ya ne. 10 Goti Hipala holi hikito muwabo wenina lutinau yau lo oloto molaibo hawa ya moda holi minabo ne. Ido Goti holi hikito umámabo wenina ya Hipala yagunu lo oloto molaibo ha holi hiki ladámabo yamo Goti ha sugi we ne, loti lo edaboidana hiliye.
11 Ido lo oloto molaibo ha ya feito ne: Gotikafo hofawa minowa-minowa oto minomo yonubo mona moda lumito, ido aya hofawa minomo yonubo monawa ya Hipaladoka ne. 12 Hipalagi kelabo wenina ya hofawa minomo yonabo monawa ya moda li minae. Ido Hipalagi kelámabo wenina ya hofawa minomo yonabo mona liyámae.
Hofawa minomo yonubo mona holifefe lanubo ha
13 Hemotina Goti Hipala huliya holi hikito muwabo wenina ya hofawa minowa-minowa oto minomo yonubo mona ya moda li minonibo ne, loti holifefe lo minanae, loto lufuwa me ya i fulo betiyowe. 14 Ido emo nomunalo ya feto loto auba ito mino holi mu minone: Emo hala dowa kido ya idafa magunu lomuwogetoma ya moda holi lumu ne, loto holifefe lo minone. 15 Ido ha yaidana-meidana muki lomuwonibo ya moda holi ne, loto holifefe lonibo, ya idafawa yagunu lomuwoniboma ya moda li minone, loto holifefe lone.
16 Ena makafo mono weninala nosámibo mona ma molo minanaido wa edaibo, ya nosámibo monawa yakafo hofo fulinaibo mona minámageto watoma, ya emogunu holito Goti lomuwageto, hofawa minanaibo mona ya munaibo ne. Feto lobo, ya hofo beti fulinaibo mona molámabo wenina yagunu lowe. Ido nosámibo mona ma ya hofo ledo fulinaibo mona ya nebo ne. Yaidana mona molanabo yagunu Goti lomuilo, loto ladámowe. 17 Fefe ladámibo mona muki ya moda nosámibo mona nefa, ido nosámibo mona ma ya hofo ledo fuliyámanaibo mona ya ne.
18 Ido Gotidokati oloto piyabo wenina muki ya nosámibo mona molomo yowámabo ne. E'e, Goti Hipala yakafo wato hiyaba o betinako, nosámibo yawala yakafo liyámanogolaiye, loto holifefe lo minone. 19 Lemo ya Gotidokati oloto piyone, loto holito, ido mikaloka wenina, idafa-adafa, muki ya nosámibo yawala hamanau ya minae, loto holifefe lo minone.
20 Ido Goti Hipalakafo lumuto ya ona hula yawalagi hutifina oto minanune, loto lute-hate li lamena o ledaiye, loto holifefe lo minone. Ido ona hula yawala lulau mino edonibo, ya Hipala Yesu Kilisto lulau ya mino edonibo ne. Ya we ya Goti ona hula nebo, ya hofawa minowa-minowa oto minomo yonubo yawala ne.
21 Olufone hefolao, wenina masi idafa yaidana-meidana yagunu holiti houba-naba o edabo idafa ya hemotina utina-weudina-lutina-hatina wati hiyaba oti fulo egetina italo. Modae.