2 Yoni
Yonikafo mono wena ma lufuwa i fulo edaibo ha
Homu Ha
Lufuwa meu ya Yesu ege-ege monibo we Yonikafo eimola huliya ya lufuwa iyámifa, ha manadinau nebo wenina yasi Yonikafo ona lufuwa ibo ne, loti lo-lo ae. Abo ya uwolafo yagunu holito huliya ya lufuwa iyámife? Ya holifefe ladámone. Feto mona yaidana oto moloto feto loto lufuwa ibo, Gotikafo wa molo hedaibo wenao, nemo hiyaba we, we kilofo ya hemogi ido olufoka yagi lufuwa me ya ya i fulo betiyowe, loto lufuwa ibo, ya mono wena ma huliya ladámibo yagunu lifemo, ido Yesu weninala Esia eba malo ya monolo nuba o-o abo yagunu holito hulitina li faluku betito, wenagi olufolagi yagunu libo ya wase ibo ha life? Aya yagi ya holifefe ladámone.
Lufuwa me ya igu yau lute-hate bi-bi onibo mona ya Goti ha lido meyalo moloto moni minonibo mona yagunu loto, ido Yesu hala ukuwa ona hula holi fulititi, mono ha eito ma api itibiyabo wenina yagunu fuka ha auba ito loto api itibibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
1-2 Aiyo, Gotikafo wa molo hedaibo wenao, nemo hiyaba we, we kilofo ya hemogi ido olufoka yagi lufuwa me ya i fulo betiyowe. Walo.
Nemo lune-hane ona hula bi minobo ya nemoko minámiye. E'e, ha ona hula luteu mino ledaibo ya lemodoka minowa-minowa oto mino ledanogolainako, yagunu ha ona hula holifefe lo minabo wenina muki yasi lute-hate bi-bi o minone.
Metefo Gotidokati ido Hipala Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido milumate holibo mona ido you amena mona ya mino ledanaiye. Feto ya mona ona hula ido lute-hate bi-bi omo yowonibo mona yagi moda mino ledanaibo ne.
Lute-hate bi-bi anubo ha
Ena olufoka masi Metefokafo ha lolumido meyalo moloti ha ona hula hanulalo moni minabo ya wa betito lune-haneu ake naba-naba iyowe.
Ido wenao, onesa me ya ha lohomobo ya hofawa minámiye. E'e, hana akaimati holimo yowonibo ha yama lute-hate bi-bi okelo, loto lohomowe. Ido lute-hate biyonibo mona ya Goti ha lido meyalo moloto moni minonibo mona ya ne. Aya monawalo moni mino, loto lo molaibo hawa ya hana akaimati moda holimo yowanibo ne.
Yesu Kilisto hala li hiki lanubo ha
Ena hote iyabo wenina abi idafa ya Yesu Kilisto mikaleka ulagi oloto piye, loti holi fulo egetina itabo wenina ya mika negu-negu minomo uwae. Yaidana feyabo wenina hote iyabo ya Kilisto uwolafo ona minae. Feito ya onona liyonibo meina ma ya u hopa otanaiye, loti heimotina ya wati hiyaba o-o minalo. Feti minoti aliga hulawa faitibo ya linabo ne.
Wenina ma ya Kilisto ha mono api lilibibo halo moni minámoti, uti ha eito malo kelabo wenina ya Goti mino betiyámiye. Ido api lilibibo halalo moni-moni abo wenina ya Melafote Hipalate maina mino betito ya minae. 10 Wenina ma ya mono hawa li minámabo wenina ya hemotinaloka loti ha mono api itibinune, loti lanabo ya hemotina ya E'e, loti aiyo-weiyo ha ma lobiyámilo. Ido numunateu yoilo, loti houna i betiyámilo. 11 Yaidana feyabo wenina houna i betinabo ya nosámibo onona li-li abo ya adina li faka lanigilae.
Onuwaleka ha
12 Ena ha malekama muki ya aifa nefa, osogunu ailalo lufuwa inowe, loto eleka hofo nedaiye. E'e, lute-hateu ake inabo mona yakafo faitanaiye, loto oto hemotinagi maina minoto ya wetegunu loyolalo-melo anune, loto holiyowe.
13 Ena hemo atokafo Goti wa molo edaibo wena olufola yamasi aiyo-weiyo ha fulo beti minae. Modae.