3 Yoni
Yonikafo mono we ma huliya Gaiyusi ya lufuwa i fulo edaibo ha
Homu ha
Lufuwa meu ya Yesu ege-ege monibo we Yonikafo eimola huliya lufuwa iyámoto, aifa Gaiyusiyo, nemo hiyaba we, we kilofo ya lufuwa me ya i fulo hedowe, loto libo ne. Wewa Gaiyusi ya Goti ononala liyabo wenina adina li faka loto, hiyaba o betibo mona molaibo yagunu ebola lifa, ido we ma Diyotelefese mona molaibo yagunu fuka ha lo edaibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, lune-hane homobo we Gaiyusiyo, nemo hiyaba we, we kilofo ya lufuwa me ya i fulo hedowe. Wao. Nemo lune-hane ona hula humu minowe.
Lune-hane homobo we, hemo weuga dowa minomo yoto nebo yamaidana oto uka yagi idafa i hiliyámoto, idafa-adafaka muki yagi moda dowa lotoko minomo yoto minanaiye, loto hemogunu holito Metefo lomu-lomu o minowe. Hemo ha ona hula hanulalo moni-moni o minanibo we, ya mono weninate malekama loti ha ona hula meyalo molotoko minanibo yagunu lo oloto molabo ya holito lune-haneu ake naba-naba iyowe. Olufone ha ona hula hanuwalo moni minabo ha ya holito lune-haneu ake naba-naba i minobo ya ake iyobo mona eito makafo li fulo edámanogolaiye.
Gaiyusi mono onona dowa libo ha
Aiyo, lune-hane homobo we, hemo mono weninate hiyaba o betiyanibo ya faigati afa, houna i betinowe, loto li dowa lo beti-beti anibo mona ya dowa idafa ne. Weninawa yasi monolo nuba o-o agu yau luka-haka biyanibo mona yama lo oloto molae. Aya weninawa nune, loti holinabo, ya hemo Goti dowa loto waibo mona yagunu holito adina li faka lo betito idipi molageto unabo ya dowa lanogolaiye. Emotinasi Wenaba huliya yagunu holiti eimotina ebatina fulitoti ya mono holámabo weninalokati idafa ma liyámoti, aifa mono onodo uwanako, yagunu leimo yagi ha ona hula upatanaibo ononawa ya maina li-li o minanune, loto yaidana anabo wenina ya houna i betito adina li faka lo beti-beti okelo.
Diyotelefese mona nosámibo molaibo ha
Ena monolo nuba o-o abo wenina ya ha ma lufuwa i fulo betiyofa, Diyotelefese ya hiyabatina we homu we minanowe, loto ha ya holi fulitoto houna i ledámoto, 10 ha nosámibo ilalu huto hamade hi-hi o nebo ya lemoko fe ledámiye. E'e, mono weninate ma ato ya emo yagi houna i betiyámiye. Ido wenina masi houna i betinune, loti abo, ya emokafo E'e, loto monolo mau minaguti ya idipi feka molo-molo o ne. Yagunu nemo lotoma ya monala yagunu lo oloto molanogolowe.
Demitiliusi mona dowa molaibo ha
11 Ena lune-hane homobo we, nosámibo mona ya ege moniyámo. E'e, mona dowa yako ege moniyo. Mona dowa molo-molo o minabo wenina ya Gotidokati oloto piyabo minae. Ido mona nosámibo molo-molo o minabo wenina ya Goti wafefe ladámabo minae.
12 Demitiliusi monala dowa yagunu wenina muki lo oloto molato, ido ha ona hulau yagi monala oloto pibo, ya lemo yagi monala lo oloto molo minonibo ya ha ona lo oloto molae, loto lemogunu ya moda holi minane.
Onuwaloka ha
13 Ena ha maleka muki ya aifa nefa, osogi no lubufagi yagunu lufuwa inabo dowa wa nedámiye. 14 Aliga hefola hemodoka loto wa hedanowe, loto holiyonako, yagunu lo fedoto wetegunu loyolalo-melo anoiye.
15 You amena mona ya mino hedanaiye.
Yotewe-mota meu minabo ya aiyo-weiyo ha fulo hedo minae. Ido hemo ya yotewe-mota yo-holaloka minabo ya hulitina hitoto aiyo-weiyo ha fulo betiyonibo ya lobiyo. Modae.