Yuti
Yutikafo mono wenina lufuwa i fulo betibo ha
Homu Ha
Yuti, ya Yesute Yemusite unalafo minoto (Matiu 13:55, Maki 6:3), ya Yesu holi hikito muwabo wenina lufuwa i fulo betibo ha me ya ya ne. Weninawa minadoka ya sugi ha api itibiyabo wenina oti, ya Yesu holi hikito muwabo hanulaloti ika o betitanae, loto mono weninawa ya fuka ha lobinowe, loto lufuwa me ya ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina Metefo Gotikafo wa molo betibo wenina emo lulau mino edabo ya lula-hala bito Yesu Kilistokafo hiyaba dowa o beti-beti aibo wenina ya nemo Yuti, Yesu Kilisto houba-nabala we, Yemusi unalafo ya lufuwa me ya i fulo betiyowe. Walo.
Milumatina holibo mona ido you amena mona ido lula-hala bibo mona ya hemotinaloka ito yoto mino betinaiye.
Holi hikitonibo ha li hopaitabo wenina ha
(2 Pita 2:1-19)
Lune-hane biyobo weninane-motao hemotinagi lemogi li mako o ledoto li nomude waibo mona yagunu lufuwa i fulo betinowe, loto auba ito holofa, ido onesa me ya ya holi hikitonibo ha, fele weninala hamena mako adeu molaibo ha ya hemotinaloka u hopa utanaiye, loto hatina lito ya hemotina auba iti hawa ukuwa uwolafo hatina ya soto moloti lifefe lo betilo, loto lufuwa i fulo betinowe, loto aubafofo loto holito minowe. Yagunu holilo. Wenina ma Goti metina muwabo wenina ya momona oti hiyanigu yoti minae. Aya wenina ya Wenabate Yesu Kilisto hiyaba we mako ya mesafa i muti, Goti aifa li dowa lo ledaibo monala li eito itoti, aifa li dowa lo ledaibo moda lumutaima nenako, yagunu hopa mona aifa molokelo, loti feto feyabo wenina ya minae. Aya weninawa lifima ha moda liwilato binogolaiye, loto homu aidena mono lufuwa iyagu ya nebo ne.
Ido hemotina ya nemo ha lanogolobo ya muki moda holi hulo minafa, ido nemo ya hofa li hatinalo itoto hatina ki minanae, loto feto loto lobinogolowe. Holilo. Wenabakafo Isilaeli wenina nuba naba ya Isipi mikaloti wina oto idipito loto, ya aliga holi hikito umámabo wenina ya hofo betito li hopa o betibo ne. Ido enisole yagi eimotina hiyaba onona bibo ya wati hiyaba ámoti, eimotina ebatina fulitabo yagunu ya hamena nabalo lifima ha liwila oto binobo ya hiyabawa o minanae, loto nala gedibo minowa-minowa anaibo nalagunu fi betito, ya midipu hamulu pigu yau fulo nalalo beti itaibo ne. Ido numuna meya Sodomu ido Gomola, ido ma filiga-filiga minomo uwabo yagi moda aya weninawa yaidana oti hopa li unabo mona moloti, ya utina so lito hopa-hopa li unabo mona eito ona molomo u-u aboma nenako, yagunu lifima ha liwila oto bito, soku lo hulabo sowa ya moda minowa-minowa omo yoibo so yama lilibi ne.
Ena ayaidana oto wenina me ya wamo wabo weninawa yasi utina li hopa o betiyabo yako minámiye. Wenaba aubala yagi ya mesafa i muti, ido lamenalo minabo we yagi hamadina hi-hi o minae. Feto fe minafa, ido Goti enisole hiyabatina wenaba huliya Maikoli yakafo Mosese hono ula yagunu Satani yasi moliya fibo hamenalo, ya hamana hito lifima ha liwila oto lomunowe, loto holibo hena aito, ya Wenabakafo moda lifima ha liwila oto humunogolaiye, loto lomuibo yako ne.
10 Feto loto yako lomuifa, ido wenina me ya ha monawa holifefe ladámabo idafa ya hopa hamana hi-hi o minafa, ido mona muki wabo mona yama ya nama-hafa hatina-manadina minámibo idafa yaidana oti aifa lutinakafo holiti meyalo molo minabo monawa yakafo li hopa o beti ne. 11 Aiyo, weninawa igaidana feyanabo ne? Ya we ya Adamu hipala Keini hanulalo moni minae. Ido hefana-huwamena yagunu holiti, ya Beyo hipala Balamu holi hopaitaibo monawa ya hopa molomo uwae. Ido Lifai hipala Kola eleka fibo monala molabo yakafo moda muki ya u hopa ona uwabo ne.
12 Hemotina mono weninatinagi nuba oti lutina-hatina biyabo wetina-idafa hofo hi nanagu ya aya weninawa hiyatinau ya minoti, fuma i betibo idafa yaidana oti ya holi holámoti, hemotinagi maina no-no afa, ido eimotina utina yako hiyaba o-o minae. Feto feyabo weninawa ya limu loto mau ito ho inowe, loto feyaifa, asikafo li upatito ho iyámibo yaidana oti minae. Ido yá ma ilawa ibo hamenalo ya ilawa iyámoto, moda fulitaito ya mona lufawagi ta lo fulitabo yaidana oti, ya hamena loiti fulitabo wenina ya minae. 13 Ido ho no halafu naba-naba aito etefula limo mulalo hesa aibo yaidana oto feyabo utinalo holiyabo mona ya molo minae. Ido ofiya monibo yaidana oti minabo weninawa ya midipu naba-naba ge ona dibo ebau minowa-minowa oti minanabo eba yakafo moda hiyabatina aibo ne.
Meina nosámibo linabo ha
14-15 Ena Adamu hedo molaido, yaloti oloto piyabo wenina faifu (5) ya oloto piti yoti olufotina hedoti fuli uti uti omo uwato, aliga ya Enoku oloto pito nebo we yakafo yaidana wenina yagunu feto loto lo molo betibo ne:
Holilo. Wenaba loto ya wenina muki lifimatina ha liwila oto binowe, loto anaibo ne. Feto feyanaibo, ya metina muwabo wenina muki yasi metina muti, ya ilalu huti metina muwabo mona hopa molo-molo o minabo yagunu, ido mona nosámibo molabo wenina yasi metina muti ha nosámibo mona-mona auba iti lo edo-edo o minabo yagunu, ya holiti sefe lanae, loto monatina li oloto pi betinowe, loto anaibo ne. Feto feyanaibo, ya fele enisolela nuba naba-naba tauseni-tauseni yagi idipito anaibo ne,
loto aidena we Enokukafo libo ha yama u aya weninawalo ya ibo ne.
16 Weninawa ya lutina-hatinau holi nosámibo-asámibo oti, ido ha nosámibo momona ha lo yaleka meleka oti, ido eimotina utina-lutina-hatina dowa loto holibo mona meyalo molo-molo oti, ido eimotina hadinatina fiti wetinagunu hulitina li faka lo-lo oti, ido wenina masi adelo li faka lanae, loti ha magu-sagu molo bi-bi abo, yaidana monalo ya moni minae.
Holi hikitonibo mona yakafo li auba i ledaibo ha
17 Ido hemotina lune-hane biyobo weninane-motao, Wenabate Yesu Kilisto aposolola ha homu lotabo yama hofa hatina kiti holiti minalo. 18 Hamena alili anaido ya wenina masi ha holiti holámoti hiya o edanabo wenina oloto piti, ya eimotina utina-lutina-hatina dowa loto holibo mona, Goti metina muwabo monalo yako meyalo molomo unabo ne, loti lobitama ne. 19 Aya weninawa yasi mono wenina hona molo foki betiyabo, ya Goti Weuna ya mino betiyámibo ne. Mikaloka weudina yako mino betiye.
20 Feto fe minafa, ido lune-hane biyobo weninane-motao, hemotina holi hikitina fele ona nebo ya numuna lagi auba ibo yaidana oto ne. Aya yakafo ya heimotina weudina-lutina-hatina li auba i betiyageto, ya oti moloti anabo monatina hula yako mulalo mulalo oti molomo yoilo. Feto feti ya Goti lomuti, ya Weuna Fele lulau mino edoti lomutiko minalo. 21 Wenabate Yesu Kilisto milumate holibo mona yakafo nomude li hofawa minowa-minowa o ledanaibo ne, loti hiyabala oti minoti, ya Gotikafo lula-hala bibo monau ya heimotina utina-weudina-lutina-hatina wati hiyaba otiko mino edalo.
22 Ena mono holi hikitanube, holi fulitanube? loti hatina loiti-loiti kiyabo wenina ya milumatina holiti adina li faka lalo. 23 Soku unagu yauti aloko ika feka o betiti li nomudina walo. Ido malekama eimotina utina-lutina-hatinau nebo monako molabo, ya utelo owo fuma ona holoibo yamaidana oto nebo yagunu aya monawa ya eleka naba-naba fi muti, holiya holiti weninawa milumatina holilo.
Goti ebola lanubo ha
24 Ena hemotina uteba itanae, loto wato hiyaba o betibo we, eimola lamenalalo onobalalo ya moda lifimatina minámageto ake naba-naba iti minanae, loto feito ayalo molo betinaibo aubala mino edaibo we, 25 Goti mako nebo we, li nomude waibo we, ya Wenabate Yesu Kilistodokati moda huliya naba-naba, ido hiyaba wenaba aubala, ido mika okuluma idafa-adafa muki hiyaba o betibo aubala, ido idafa-adafa anowe, loto feto feyanaibo aubala, ya homu aidena hamena minámigu mino edaibo yakafo moda ayaidana otoko mino edomo uto uto, onesa me yagi, ido aliga yagi, moda ayaidanako minowa-minowa otoko mino edomo yoto nebo ne. Onae.