Oloto Pibo Ha
Yoni oloto pi muibo ha
Homu Ha
Yonikafo ho nogunu li hona aibo eba huliya Patimosi yalo nalau nebo hamenalo ya wamoidana waigu Yesu ya idafa ma lo fedanaibo li oloto pi edaito ya waiye. Idafawa waibo ya Yesukafo Satanigi weninalagi li yoima o betinako, Yesu holi hikito muwonibo wenina Gotikafo li dowa lo ledoto, eba dowa lumunaiye, loti auba iti holi hikito mumo wilo, loto Yesu weninala hena naba holiyabo ya api itibito lufuwa me ya ya ibo ne.
1
Yonikafo lufuwa me ya ibo ha monala
Aidena yoimalokati ha me ya ya faluku oto mino lito aibo nenako, Gotikafo aliga oloto pinaibo idafa alili anaibo ya houba-naba abo weninane holinae, loto Yesudoka li oloto pi muiye. Li oloto pi muito, Yesukafo ya enisolela nemo Yoni minodo ilifito loto idafa oloto pi numiye. Idafa muki oloto pi numito wa obo ya Goti hala yagi, ido Yesu hala yagi ya ona hula ne, loto lufuwau me ya ya iyowe.
Hamena naba alili aibo yagunu welaloti lonumito, lufuwa iyobo hawa me ya ya hitanaibo we ya ake naba iyageto ido hawa holiti meyalo molanabo wenina yagi ayaidana oti ake naba inigilae.
Setinane, loto fulo betibo ha
Nemo Yonikafo Esia mikau yau numuna meya maleka seweni (7) yalo monolo nuba o-o abo wenina ya lufuwa i fulo betiyowe.
Aidena yoimalekati minomo yoto, ido onesa minoto, ido aliga anaibo we nedokati, ido weuna seweni (7) ya ekeni folomolalo minabo nedokati, ido Yesu Kilisto Metefo hala ukuwa fefe lotoko lo oloto molaibo we, fuliguti hofa sinoito homu molaibo we, mikalo hiyaba we wehudi hiyabatina wenaba minaibo we nedokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya mino betinaiye.
Yesu lula-hala lumuto fulito, lunula yakafo monate nosámibo nala i ledaido yaloti wina ledoto, Gotine Menefo ya houba-naba o edanae, loto hiyaba we wehudi weninala, ido sokila hi muwonibo weninala buli ledaiye. Emo lamenala naba-naba ido aubala naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Onae.
Moda anaibo hamenalo ya limulo ageto wenina muki nomudinagunu wa edanabo ne. Ido yá yofolo hofabo wenina yagi wa edanabo ne. Ido wenina muki mikalo minabo yasi emogunu hufo nama naba-naba anabo ne. Feto feyanaibo ne. Onae.
Wenaba Gotikafo feto loto libo, hana ona yoimalokati neimone ya minomo loto, ido aliga yoimaloka muki idafa hulanaibo hamenalo ya minanobo ne, loto libo ya emo ya aidena yoimalokati minomo yoto, ido onesa yagi minoto, ido aliga ya anogolaibo ya aubafofo yawala ya ne.
Wamo yaidana oto ona nomunalo oloto pi muibo ha
Nemo Yoni hemotina hounatinafo minobo ya Yesu lulau mino edonibo yagunu hemotinagi houna ito hena naba holiyaboidana oto hena naba holiyoto, hiyabate we wehudi weninala hiyaba o ledanaibo hamena ya you loto hena ya auba ito li mofuto hiyaba o minone. Nemo ya Goti hala, ido Yesu hala ukuwa lo oloto molonako, yagunu anelo-hinelo liti ho nokafo li hona aibo eba huliya Patimosi yalo fulo nedato minobo ne. 10 Minoto, Wenaba fo hamenala yalo Weuna mino nedaito, negeka yati ha nola naba nebo bomu wekilofo yaidana oto holiyoto, 11 feto lonumibo, Idafa wananibo ya monolo nuba abo wenina ya numunatina meya seweni (7) Efesusi, Simena, Pegamumu, Taiyataila, Sadisi, Filadelifia, Laodisia yaleka ya lufuwa i fulo betiyo, loto lonumiye.
12 Lonumito, wewa ha lonumibo ya wanowe, loto elepa ito idafa goligunu lifefe labo lamu mulalo molo-molo abo seweni (7) ya wa oto, 13 ido idafa lamu mulalo molo-molo abo idafa minagu yau ma neto, wa obo We Hula yaidana oto nebo, ulalo owo fana-fana ya hinalo lumibo ito, ido hebe goligunu lifefe labo ya hona aibo ikiyalo molaiye. 14 Ido atala opala ya nama hiyoba opala feke libo yaidana oto ido limu feke libo yaidana oto feke liye. Ido nomuna ya so huluma yaidana oto ne. 15 Ido hina ya kapa bolonisi soku hiyato pana hibo yaidana oto lamena aibo ne. Ido nola ya noila naba sato molaibo nola yaidana oto ne. 16 Ido ana onaleka ofiya seweni (7) ya li nebo, ido welau yauti mi hasuwala fibo anawa filiga-filiga wela fi haibo ya lo feka aiye. Ido hola wela ya folilo fokafo libo yaidana oto libo ne.
17 Wewa wa edobo ya lumu fou loto hinalo ya fuliyoboidana oto unobo ne. Uno minoto, ana onaleka yakafo unelo lito feto loto lonumibo, Holine holiyámo. Nemo hana yoimalokati neimone ya minomo loto, ido aliga yoimaloka muki idafa hulanaibo hamenalo ya minanobo ne. 18 Nemo ya hofawa mino-mino obo we ya minowe. Fuliyoma nefa, onesa moda hofawa minowa-minowa oto minomo yoto minowe. Ido fulimo uwabo mona, ido fuliyabo eba huliya Eidisi yaugi ya hiyaba we minowe.
19 Yagunu idafa moda wanibo yagi, ido onesa nebo yagi, ido aliga oloto pinaibo yagi ya lufuwa i molo. 20 Ido ofiya seweni (7) ya ane onaleka yau liyoto wanibo, ido idafa goligunu lifefe labo lamu mulalo molo-molo abo idafa seweni (7) ya wanibo ya monawa lohomowe. Ofiyawa seweni (7) ya numuna meya seweni (7) yalo ya monolo nuba o-o abo enisoletina ya minae. Ido lamu le seweni (7) goligunu lifefe labo yama ya monolo nuba o-o abo seweni (7) ya minae, loto lonumiye.