1 Pita
Pitakafo mono wenina minagu-minagu ya lufuwa hana apito i fulo betibo ha
Homu Ha
Saimoni Pitakafo Yesu mono weninala eba negu-negu upatoti uwabo wenina ya lufuwa hana apito i fulo betibo ha me ya ne. I fulo betibo hamenalo ya gamani wenina ido eimotina weninatina mono holiyámabo wenina yasi mono weninawa hasuwala nosa naba ámibo fi betiyanako, hena naba-naba fuliyato, ya Pitakafo mono auba i betinowe, loto lufuwa me ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina Gotikafo wa molo betibo wenina upatoti uti eba huliya Pontusi, Galesia, Kapadosia, Esia, Bitinia, yaleka eba muki yau wau wenina yaidana oti minabo wenina ya nemo Pita, Yesu Kilisto aposolola ya lufuwa me ya i fulo betiyowe. Walo.
Metefo Gotikafo homu aidenati wa beti huloto wa molo betibo, ya Yesu Kilisto lunula yakafo itili o betinaiye, loto, ido Weunakafo li fele o betiyageto ya hololanae, loto wa molo betibo ne.
Aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinadoka mino faito betinaiye.
Mino holinubo eba hiyabate nebo ha
Wenabate Yesu Kilisto Melafo Gotila huliya ito yowokelo. Emokafo lula-halau naba-naba holito ya hiyabane anabo monatina weudina-lutina-hatinau ya hofa-hofa o minanaiye, loto li hofawa o ledaibo, ya Yesu Kilisto fuliguti li sinoi edaibo yakafo feto fe ledaibo ne. Feto oto, okulumau nesiba li yawa fi ledaibo, ya lilitámanaibo, ido fuma iyámanaibo, ido lila molámanaibo, moda eimola ana lufuwa ya hemotina hiyabatina molaibo, ya holi hikito mu minabo yagunu ya Goti aubalakafo hiyaba o betimo uto uto moda hamena nabalo ya li nomudina waibo mona u oloto pi hulanogolaiye.
Aya yagunu ya hemotina lutina-hatinau dowa loti holiti ake naba-naba i minafa, ido onesa meleka hamena fouma efomako idafa-adafa mona-mona yakafo hepa molo bigu yau hena holi minae. Feto fe minabo yakafo holi hikitina ya hepa molo mu-mu aiye. Ya holi minafe? Hefana goli ya moda hulanaibo idafa nefa, ido monala soku ya hepa molo edabo ne. Ido holi hikitina ya hefana goli li fulo edoto dowa lama idafa ona neboma nenako, yagunu hena holi bibo idafawa yakafo so yaidana oto hepa molo muigu yau hulawa oloto pi dowa lageto, ya Yesu Kilisto oloto pinaido ya ebotina, ido lamenatina, ido hulitina naba moda li oloto pi betinogolaiye.
Emo ya nomudinakafo wa edámafa, ido lutina-hatina mu-mu o minae. Moda holiyafe? Onesa me ya wa edámabo nefa, ido holi hikito muti ya moda lutina-hatinau dowa loti holiti ake i-i abo monatina lamenala li yoisa yoibo nenako, loto igaidana oto lanune? Moda ogofuwámone! Ido holi hikitina hulawa li minama, ya li nomudina waima nenako, loti akewa naba-naba i-i abo ne.
10 Ena polofeti yasi aifa li dowa lo betinaiye, loti hemotina yagunu aidenati lo oloto molabo we yasi li nomude waibo hawa mona hulawa ya auba iti moni wita omo yowabo ne. 11 Aya we ya Kilisto ula ogofu holinaibo ha, ido yaloti lamenala huliya naba linaibo ha ya Kilisto Weuna lutinau nebo yakafo u homu moloto lo oloto itaima ne. Feto loto lo oloto itaibo, ya nena hamena yagunu liye? Hamena yaidanafe, ido meidanafe? loti loga-loga oti monawa moni wita omo yowabo ne. 12 Feto loti monawa moni wita omo yowado, ya aya idafawa yagunu lo oloto moloti mono ononawa liyabo hulawa ya eimotinadoka minámito, moda hemotinaloka oloto pinaiye, loto lo oloto pi bibo ne. Ido onesa me ya ya aya hawa ukuwa dowa ya Weuna Fele okulumauti ilifito lumibo we welaloti ya wenina masi hemotina lo oloto pi biyama ne. Aya idafawa yagunu Goti enisolela yasi mona hulawa ya holi apasanubolae, loti holi minae.
Fele mona yako molalo, loto wa molo ledaibo ha
13 Yagunu ya hemotina hatina-manadina li hikitoti lutina-weudina wati hiyaba o minoti, Yesu Kilisto oloto pinaibo hamenalo ya aifa li dowa lo betinaibo mona yagunu hatina kifefe loti hiyabala o minalo. 14 Welalo hololoti minabo olufo yaidana oti minalo. Homu ya hawa holiyámabo hamenalo ya heimotina weudina-lutina-hatina holiyabo monau minomo yowabo yaidana oti onesa molámilo. 15 Sutina fibo we ya fele nebo yamaidana oti hemotina yagi idafa ma-ma anabo ya fele mona yako molotiko minalo. 16 Moda holiyafe?
Nemo ya fele minoma nenako, yagunu hemotina ya fele minalo,
loto ha mono lufuwau (Wkp 11:44-45, 19:2, 20:7) ya nebo ne.
Gotikafo meina naba moloto aifa mona yauti wina ledaibo ha
17 Ena Gotikafo wenina hona moloto ekei ámoto, wenina muki ya eimotina monatinalo ya lifima liwila oto fefe lotoko bibo we ya Metefo ne, loti lomuwabo yagunu ya onesa me ya wau wenina yaidana oti mikaloka minado ya holiya holiti monatina molalo. 18-19 Moda holiyafe? Homu ya aifa mona, awatinafo-motadokati liyabo mona moloti minagu yauti meina fito wina betima, ya u hopa unaibo idafa, hefana siluwafe, ido golife, yakafo meina fito wina betiyámibo ne. E'e, Kilisto lunula meinala naba-naba yakafo meina fito wina betima ne, loti holi minae. Ya we ya sipisipi mofola ulalo nosámibo idafa ma minámoto, hiluwa ona libo sipisipi yaidana oto ne. 20 Aidena akaima mika okuluma li oloto piyámidokati ya moda metoli edaima nefa, ido onesa me ya hamena alili molaido ya hemotinagunu holito moda li oloto pi edaibo ne. 21 Ena hemotinagunu holibo wenina hemotina ya Kilistodokati ya Goti holi hiki muwabo minae. Moda holiyafe? Aya we Goti yakafo emo fuliguti li sinoi edoto ya lamena huliya naba muima nenako, yagunu holi hikitina, ido emogunu holiti hiyaba o minabo monatina, ya Gotidoka ya ne.
Goti weninala muki ya lute-hate bi-bi anubo ha
22 Ena ha ona hula meyalo molabo yagunu ya weudina hiluwa lito minanako, yagunu mono weninatina lutina-hatina ona biyabo, ya moda lutina-hatina ona hula bi-bi abo mona ya moda aubafofo loti molo minalo. 23 Moda holiyafe? Hemotina ya hofawa li oloto pi betima, ya mikaleka lilitanaibo yufa molado yati minámiye. E'e, moda lilitámanaibo yufa, Goti hala hofawa minowa-minowa aibo haloti ya hofawa li oloto pi betima ne. 24 Moda holiyafe? Ha me ya feto libo,
Wenina muki mikaleka ute ya suwa yaidana oto ne. Ido hulite yoibo mona ya suwa huwawa aibo yaidana oto ne. Ena suwa ya meguni ito, huwawa ya limo ito lilitima nefa, 25 ido Goti hala ya minowa-minowa oto nebo ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 40:6-8) ya nebo ne. Ido aya hala ya lo oloto pi biyabo hawa ukuwa ya ne.