2
Wenaba ya hefana ladi hofawa minomo yoibo ha
Feito ya hemotina wenina holi nosámibo o betiyabo mona, hotina iyabo mona, sugi mona, idafatinagunu holiti lutina-hatina nosámibo molo biyabo mona, hamadina hiyabo mona, muki ya moda wakoti fulalo. Wakoti fulo moloti, ya olufo namuna hofawa oloto piyabo yasi aminagunu holiyabo yaidana oti hemotina amina ona hula weudina-lutina-hatina nanaibo yagunu holilo. Feto feyanabo yakafo li nomudina waibo monatina u naba linogolaiye. Moda holiyafe? Wenaba ya moda dowa ona hula ne, loti holiyabo, ya aya aminagunu holitiko minalo.
Ido emo ya hefana hofawa minowa-minowa aibo yaidana oto nefa, ido wenina masi wa edo aifa idafaidana feyae. Feto feyafa, ido Gotikafo wa edo dowa idafa ona hula ito, haka oto numuna lagi yaidana oto fulo edaibo ne. Feito hemotina ya emodoka lo fedoti, moda ayaidana oti hefana hofawa minowa-minowa aibo yaidana oti minabo, ya ika mau ito li homi-homi i betito, Weuna numunala hu ne. Ido fele huliyagi numuna nabau yau sokila hi muwabo yaidana oti hemotina weudina-lutina-hatina muwabo wenina fele ya idafawa muwabo ya Yesu Kilisto yagunu holito dowa wa edaima ne. Aya yagunu ya feto libo,
Holilo. Saiyoni numudo ya hefana lagi meinala naba-naba nebo ya wa dowa moloto lito hiki loto fiyowe. Emo holi hikito muwabo wenina ya moda utinalo holiyámanigilae,
loto ha mono lufuwau (Ais 28:16) ya nebo ne. Yagunu ya hemotina holi hikitabo wenina ya moda wa edo dowa ona itafa, ido holi hiki ladámabo wenina yagunu ya feto libo,
Hefana ya numuna huwabo wenina wa edo aifa idafaidana itabo nefa, ido aya hefanawa yama moda numuna lagi hola fibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 118:22) ya nebo, ido ha ma ya feto libo,
Uteba hofo betito li hopa o betinaibo hefana ya ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 8:14) ya nebo ne. Emo hala ya holiti meyalo molámabo yagunu ya uteba-ateba i minae. Ido feto feyanae, loto aidena lo molo betima nenako, yagunu moda feto fe minae.
Feto fe minafa, ido hemotina ya wa molo betibo weninala, sokila hi muwabo wenina hiyaba we wehudi weninala, fele weninala mau naba, eimola weninala ona ya minae. Feto fe minabo, ya midipu igu yauti sutina fito li eimola lamenala dowa idafa omonala lamenalau o betibo we ononala dowa naba auba ito libo hawa ukuwa lo oloto molanae, loto feto fe betibo ne. 10 Hemotina homu ya aifa wenina yako minaboma nefa, ido onesa me ya ya Goti weninala ona hula ya minae. Ido homu ya mulunau holibo mona liyámaboma nefa, ido onesa me ya mulunau holi bibo mona ya moda li minae.
Goti weninala mona molanubo ha
11 Lune-hane biyobo weninane-motao, hemotina ya wau wenina yamaidana oti mikaleka me ya hamena fouma efomako minanigilae. Yagunu nemo ya hatina lito feto loto lobiyowe. Holilo. Ute dowa loto holibo mona ya weude lowa-fina fi muibo mona nebo yagunu ya fulitalo. 12 Aya mona ya fulititi, eito feka wenina minagu yau monatina dowa yako molalo. Feti moninabo, ya emotinasi nosámabo wenina minae, loti hamadina hinabo, ya hemotina dowa molabo monatina wa edofefe lanako, Goti emodoka lo fedanaibo hamenalo ya huliya li faka lanae, loti ya feti monilo.
13 Hemotina Wenaba yagunu holiti, ya gamani ha lo mona-mona molado ya meyalo molalo. Moda holiyafe? Gamani hiyaba we wehudi ya huliya yoto nebo yagunu welalo molalo. 14 Ido hafuwalo wenina mika negu-negu ya hiyaba o betiti, mona nosámibo molabo wenina lifima li biti, ido fefe libo mona molabo wenina ya ebotina lanae, loto gamani onodo idipi molaibo, yagunu lo molabo hatina yagi maina hololilo. 15 Feto feyanabo, ya ha holiyámabo wenina ha manadinau minámibo ha lo-lo abo, ya hemotina mona dowa molanabo yakafo ha henobatinalo inogolaiye, loto Gotikafo dowa loto holibo ne.
16 Yagunu hemotina ya idafa makafo nala i betiyámito, moda wina oti minabo yaidana oti moni minalo. Feto feti, ya nalalo minámabo monawa yakafo mona nosámibo li wase iti faluku ámoti moda Goti nalalalo weninala yaidana oti ya minalo. 17 Wenina muki ya monatina fefe lotiko molo bilo. Goti weninala muki ya lutina-hatina bilo. Goti holiya holilo. Gamani hiyaba wehudi ya monatina fefe lotiko molo bilo.
Kilisto hena li mofuibo yaidana oto li mofunubo ha
18 Hemotina houba-naba onona liyabo wenina yasi wenabatina hulitina li faka loti hidinalo ya minalo. Wenaba you loti minoti mona dowa molo binabo wenina yagunuko ladámowe. E'e, ha aubafofo loti nosámibo mona molo binabo wenabatina yagi ayaidanako o betilo. 19 Yagunu holilo. Hemotina lifimatina minámido ya wenina hopa li nosámibo o betiyatoma, ya hemotina Goti yagunu holiti auba iti henawa li mofunabo ya moda dowa wa betinogolaiye. 20 Moda holiyafe? Hemotina ya nosámibo mona ma molatoma, ya liwila oti hasuwala fi betinado ya aifa auba iti li mofunabo, ya igaidana oto hulitina yonaibo ne? E'e, feito minámifa, ido mona dowa moloti moninado ya li hopa o betiyatoma, ya auba iti henawa li mofunabo ya moda Goti nomunalo yaidana mona ya dowa idafa ona ne.
21 Yagunu aya mona meyalo molanae, loto sutina fito wa molo betibo ne. Kilisto eimola ya li homu moloto eikanelo ya nege molanae, loto hemotinagunu loto ogofu holibo yama monawa itibibo ne.
22 Emo ya nosámibo mona ma molámibo ne. Ido welauti ya sugi ha ma li oloto piyámibo ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 53:9) ya nebo ne. 23 Ido ha nosámibo lomuwado ya emokafo ha ma nosámibo liwila oto lobiyámibo ne. Ido ula ogofu holido ya lifima ha ma liwila oto lobiyámibo ne. E'e, ha lifefe lo ledaibo we analo ya hawa muki moda molaibo ne.
24 Emo yakafo lemogunu holito yá yofolo fulibo, ya nosámibo monate li eimola ulalo mofuto ya fuliye. Feto fe ledaibo, ya nosámibo monatina fuli muti, ya nomudina hofawa minoti, fefe libo mona yako moloti minanae, loto feto fe ledaibo ne. Ido emo hofo edabo yamakafo hemotina ya moda li faka lo betibo ne.
25 Moda holiyafe? Hemotina ya sipisipi yaidana oti moni faluku aibo ya minafa, ido onesa me ya liwila oti weudina wato hiyaba aibo weloka ya ae.