3
Olodinafo wadinafo hatina
1-2 Hemotina wenipa ya ayaidana oti heimotina wadinafo hafutinau ya minalo. Feto fe minanabo, ya wadinafo maleka Goti hala holi fulitoti moninabo, ya hemotina olodinafo ha ma ladámoti, Goti huliya li faka loti monatina fele moloti moniyabo mona ya wa edofefe lanabo, yakafo Gotidoka ika o betinaibo ne, loti wadinafo hafutinau ya minalo. Ido utina etuwa ekenila, ya manadina opala minabofe, ido hefana goligunu lifefe labo idafa golanabofe, ido utinalo owo dowa idafa holoinabo ya li golámilo. E'e, utina lulau faluku oto nebo ekenila ya weudina-lutina you amena molanabo mona, u hopa aguwámanaibo ekeni, Goti nomunalo dowa ona nebo ekeni yama li golalo. Moda holiyafe? Fele wenipa homu aidena minabo ya Goti yagunu holiti hiyaba o edoti, aya ekeni li goloti wadinafo hafutinau ya mino-mino ae. Feito Salakafo ayaidana oto wenabane, loto Abalahamu lomuto welalo molaibo yaidana oti hemotina monatina fefe lotiko moloti, idafa ma holiya holiyámoti, emo oluwa-mota ya minae.
Ena hemotina wemoli yagi ayaidana oti hatina ki fefe loti holiti, olodinafogi maina keloti minalo. Wenipa utina aubala ya lumuto neboma nenako, loti, ido hemotinagi emotinagi maina li hofawa o betibo aifa li dowa lo ledaibo monala bito minowa-minowa anabo weuna fi ledaima nenako, loti ya wati hiyaba dowa yako fe betilo. Feti oti ya Goti lomunabo hanu ya idafa makafo huladámanogolaiye, loti feto fe betilo.
Wenina muki hatina
Ena hawa me ya feto loto lo hulanowe. Holilo. Hemotina muki lutina-hatina mako moloti, hatinau holiti, mono weninatina lutina-hatina biti, wenina muki milumatina holiti, heimotina utina-lutina-hatina iti yowámoti ya minalo. Feti minato ya ido masi mona nosámibo molo betinabo, ya hemotina lifima liwila oti molo betiyámilo. Ido ha mesafa iti lobinabo, ya ha liwila oti moliya fi biyámilo. E'e, feto fe betinabo ya hemotina liwilati Metefokafo lifefe lo betinaiye, loti holiti, ya mona dowa molo betilo. Moda holiyafe? Metefo Goti eimola nesibala ya linune, loti aya mona meyalo molalo, loto weuna fi betima ne. 10 Yagunu ya ha ma feto libo,
Makafo mino holinowe, loto holito ido hamena dowa wa edanowe, loto holinanibo we ya monaka feito molo: weka huluma yakafo ha nosámibo ma lotanowe, loto ido weka etuwa yauti sugi ha ma lotanowe, loto weka wato hiyaba o. 11 Ido nosámibo mona ya
meka muto mona dowa molo. Ido you amena mona li oloto pinowe, loto heimo luka ido weninaka lutina li you lo betinanibo ononawa auba ito liyo.
12 Moda holiyafe? Monatina fefe libo wenina ya Wenaba nomuna yakafo wato hiyaba o betito ido ha lomuwabo ya moda hameme o nefa, ido mona nosámibo molabo wenina ya emo onobalalo molanako, yagunu wa betibo nosáminako, ha liwila oti linabo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 34:12-16) ya nebo ne.
Hena li mofuto mona dowa yako molanubo ha
13 Ena hemotina ya mona dowa yako molanune, loti auba iti holiti monimo unabo, ya hemakafo li hopa o betinaibo ne? 14 Yaidana ma minámifa, ido fefe libo monatina yagunu ha hena aibo ma hemotinaloka lo fedanaibo, ya moda dowa loti holinabo wenina ya minae. Moda holiyafe?
Holitina ya holiyámilo. Ido hatina fou ladámaneyo. 15 E'e, lutina-hatinau ya Fele we Wenabate ne, loti aubafofo loti holilo,
loto ha mono lufuwau (Ais 8:12-13) nebo ha ya Kilisto yagunu auba iti holilo. Wenaba holi hikito muti hiyaba o edo minabo mona yagunu ya wenina masi loga-miga o betinabo, ya hemotina hototi monawa fokiti lo oloto pi binune, loti hamena-hamena li we fiti minalo.
16 Ido lo oloto pi binune, lanabo ya holoti you amena mona moloti Goti holiya holiti lobilo. Feto feyanabo yagunu masi hamadina hinabo ya Kilisto lulau mino edoti monatina dowa molo-molo o minado ya liwila oti ha nosámibo lo betiyabo weninawa utinalo holinigilae, loti lutina-hatina li lamena oti minoti, hawa monawa lo oloto pi bilo. 17 Moda holiyafe? Lemo ya nosámibo mona mologetoma ya liwila oto hena holinubo ya moda dowa nefa, ido Goti ya dowa loto holito lanaibo ya mona dowa molonido ya liwila oto hena holinubo, ya moda dowa idafa ona hula yoto nebo ne.
Kilisto ya Gotidoka idipito unowe, loto fulitoto sinoibo ha
18 Feito Kilisto eimola ya fefe libo we yakafo lemo fefe ladámonibo wenina yagunu holito nosámibo monategunu hamena mako fulibo, ya hemotina Gotidoka idipito unowe, loto fulibo ne. Emo ulau hofato fuliboma nefa, ido weunakafo li hofawa o edaibo ne. 19 Ido aya weunawa yakafo uto weudina nalalo minado ya ha lo oloto bibo ne. 20 Ya wenina holiti holiyámoti o minabo, ya homu aidena Nowa hamenalalo, nolo unaibo numuna sipi yaidana oto hu nebo hamenalo, ya Gotikafo hamena-hamena waito betito hiyaba omo yoito, ya wenina hefola efoma eiti (8) yaidanako sipiku yowato, no luta naba-naba loto wenina muki hofo betito, aya wenina yako li nomudina waibo ne.
21 Ido aya idafawa ya moda mono noku iyonibo yakafo leimo li nomude waiye, loto mebe-maba aiye. Aya nokafo ya ute fuma ya li fulitaibo ne, loto ladámowe. E'e, Yesu Kilisto fuliguti sinoibo yakafo Goti onobalalo lute-hate li lamena o ledo, loto sula fiyonibo ne, loto lowe. 22 Ya we ya okulumau yoto Goti ana onaleka neto, ya enisole, ido wenabatina, ido aubatina nebo wenina muki ya emo hinalo ya minae.