4
Mono holiyámabo wenina monatina fulitanubo ha
1-2 Feito Kilisto ula ogofu holibo yagunu hemotina yagi ayaidana oti hatina kinabo yakafo hiya-huwa yaidana oto auba i betiyageto minalo. Moda holiyafe? Ula ogofu holibo we yakafo mikaloka aifa minanaibo hamenalo ya wenina utina dowa loti holibo monalo meyalo molámoto, moda Goti dowa loto holibo monalo ya meyalo molomo yonowe, loto nosámibo mona ya moda li fulitaibo ne.
Aya yagunu holilo. Eito feka wenina dowa loti holiyabo monatina ya hopa-napa li unabo mona, utina-lutina-hatina dowa loto holibo mona, no noti hatina-manadina li hopaitabo mona, ake iyabo hamenalo ya wetina-idafa ido ekefa aibo no ya hopa ilalu huti no-no abo mona, sugi goti hifena-lusa lo fuko ledaibo idafa-adafa hopa houba-naba o edabo mona, muki ya hemotina homu molomo uwabo hamena ya moda hulotaiye, loti holilo.
Feito hemotina onesa me ya emotinagi maina uti hopa-napa monawa ilalu huti molámabo yagunu ya weninawa yasi hatina ligi-ligi kiti hamadina hi-hi o minae. Feto fe minafa, ido monawa molabo monatina ya moda Goti onobalalo fokiti monawa lomunigilae. Emo ya ha lifefe libo we naba ya nenako, wenina muki, hofawa minabo ido fuliyabo yagi, muki ya mona molonibo ha moda lifefe lo ledanogolo moda hala ki ne. Aya yagunu ya hawa ukuwa dowa ya fuliyabo wenina yagi lo oloto bima ne. Feto fe betibo ya wenina muki mikaloka utina monala molabo yagunu ya lifima ha lifefe lo ledaibo yaidana oto emotinagi ya feto fe betinowe, loto ido Goti hofawa nebo yamaidana oti ya weudina hofawa minanae, loto hawa ukuwa lo oloto bima ne.
Hamena alili aibo yagunu aifa li dowa lo ledaibo monala lumido ya ononala dowa linubo ha
Ena idafa-adafa muki ya moda onuwa moloto hulanaibo hamena ya alili molaiye. Yagunu hemotina hatina ki fefe loti minoti ya auba iti Goti lomunune, loti utina-lutina-hatina wati hiyaba o minalo. Lute-hate biyonibo mona yakafo nosámibo mona muki ya li fito ne. Feto feyaibo yagunu u homu molanabo mona ona ya auba iti lutina-hatina ya bi-bi otiko minalo. Mono wenina wenega anabo ya eleka fiyámoti moda hiyaba dowa o betiyalo.
10 Hemotina eito-eito muki ya Goti aifa li dowa lo ledaibo monala eito-eito yauti mono onona linabo auba hona molo bibo, ya aya aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo li auba i ledageto, mono ononala linubo ya wato hiyaba dowa lama anune, loti aya mono aubawa bibo yakafo mono weninatina adina li faka lo betilo. 11 Moda holiyafe? Hemotina ha mono lo oloto molanabo wenina ya Goti hala ona lama yako lo oloto molalo. Ido wenina adina li faka lanabo wenina ya Goti aubala bido yaloko mono ononawa liyalo. Feto feti ya idafa-adafa fe-fe abo yakafo Yesu Kilistodokati Goti huliya li faka lanaiye, loti feto feyalo. Emo huliya naba ido aubala moda minowa-minowa oto minanaiye. Onae.
Kilisto hena holibo yagi maina holinubo ha
12 Lune-hane biyobo weninane-motao, hemotinaloka ha naba-naba lo fedoto hepa molo binowe, loto aigu yau hatina loiti-loiti kiti idafa eito ona ma fedo lumiye, loti holiyámilo. 13 E'e, Kilisto yagi henala maina li mofu minone, loti dowa yako holilo. Feto loti holiti ya emo lamenala oloto pinaido ayalo yagi ya maina lutina-hatina dowa ona holiti ake naba-naba inogolone, loti feto feyalo. 14 Hemotina Kilisto huliya yagunu ha nosámibo lo betiyatoma, ya Goti Weuna lamena aiboma mino betima nenako, yagunu moda dowa loti holiti minanigilae.
15 Ido hemotina minagu yauti masi wenina hofo beti fuliyabofe, ido ugele liyabofe, ido wenina ma henatina lodobe fiyabofe, ido nosámibo mona ma molanabo ya aya mona yagunu lifima henawa liwila oto litanowe, loti eimotina monatina wati hiyaba alo. 16 Ido Kilistodoka keloti minabo yagunu hena mona molo betiyatoma, ya utinalo holiyámilo. E'e, emo huliya li hiki loti minado ya Goti ebola li faka lalo.
17 Yagunu holilo. Gotikafo ha muki monawa polinaibo ononala ya eimola weninalaloka apito libo hamena moda lotaiye. Feito leimo ya hawa homu apito lumima nenako, yagunu uto hala ukuwa dowa holiti holiyámoti o minabo wenina ya moda nena ha lo bito onuwa molo betinaibo ne? 18 Feito,
Monatina fefe libo wenina li nomudina waibo hanudo ya hena holiti alafa fiti moniyabo yama nenako, yagunu Goti metina muwabo wenina, ido nosámibo mona molo-molo abo wenina, ya neidafa-neidafa anabo ne?
loto ha mono lufuwau (Snd 11:31) ya nebo ne. 19 Yagunu Goti dowa loto holito lido ya hena naba holiyabo wenina hemotina yagi monatina dowa yako moloti ido weudina molo Goti analo yalo moloti monilo. Emo mako idafa-adafa muki li oloto pibo we yakafo hamena-hamena hiyaba dowa lotoko o ledo fe ne.