5
Mono hiyaba wenina hatina
Feito ya hiyatinau yau mono hiyaba we hemotina ya nemo hounatinafo hiyaba we minoto, ido Kilisto henala naba holibo ya wa edoto hawa ukuwa lo oloto molo-molo omo uto, ido lamenala oloto pinaibo yagi maina liyobo we yakafo hatina lito feto loto lobiyowe. Holilo. Goti weninala ya hemotina mono hiyaba we adinau molaibo ya eimola sipisipila yaidana oti minabo yama nenako, loti wati fefe loti hiyaba o betilo. Feti hiyaba o betiyato ya nala onona liyaboidana oti liyámilo. E'e, moda Goti onobalalo lutina-hatina dowa molotiko liyalo. Ido hefana-huwamena wa nanubolae, loti aifa idafagunu holiti ononawa liyámilo. E'e, moda aya ononawa yagunu hatina yowageto liyalo. Ido hiyaba we naba buliti ya weninawa adinau molaibo wenina ya li yoima o betiyámilo. E'e, moda sipisipi mau naba yaidana oti minabo ya lege alo, loti hanuwa itibilo. Feto fe minato, ya sipisipi hiyabatina we Wenaba oloto pito anaibo hamenalo, ya moda afa-nafa lagu yauti ma u homu uti idafa liyabo yaidana oto helekamu atatinalo mofuwabo idafaidana, okulumauti lamena aibo lilitámanaibo ekeni ya linigilae.
Ute ito lumuto hate kifefe loto auba ito minanubo ha
Ido ayaidana oti hemotina we hofawe ya gedabo wenina ha lanabo ya holifefe loti holiti, wetinalo meyalo molalo.
Ido hemotina muki ya heimotina utina ya ito lumuti, ido weninatina hulitina ido adina li faka lanabo mona ya utinalo owo yaidana oto li holoilo. Aya yagunu ya holilo.
Wenina masi eimotina utina-lutina-hatina iti yowabo, ya Gotikafo fina fi
hofo betito, ido masi eimotina utina-lutina-hatina ito lomabo ya aifa li dowa lo betibo ne,
loto ha mono lufuwau (Snd 3:34) ya nebo ne.
Yagunu hemotina ya Goti ana gedibo feumau yau heimotina utina-lutina-hatina ito lumuti minalo. Ya eimola hamenala molaido ya moda li faka lo ledanaibo ne, loti. Emo ya lemogunu holima nenako, loti hena holiyabo ha muki ya emodoka fulo muilo.
Hatina kifefe loti utina-lutina-hatina wati hiyaba o minalo. Uwotinafo hamadina hi-hi aibo we Satani ya hula-laiyoni wela atoto ha naba libo yaidana oto monito, yalekati hofo nanofe? melekati hofo nanofe? loto u ya fedo meya fedo oto moni wita ne. Ena mono weninatina mikau-mikau ya henawa ayaidanako oloto pi beti fulitaibo ne, loti holi minanako, yagunu holi hikitina auba iti sinoi minoti, fina fi muilo.
10 Ido hemotina ya henawa hamena fouma efoma ya holiyato, ya Goti, aifa li dowa lo ledaibo mona-mona yawala, ya Kilisto lulau mino edoti eimola minowa-minowa oto nebo lamenalaloka anae, loto sutina fibo we yakafo hofa lifefe lo betito, lituma fi betito, li auba i hikito betinogolaiye. 11 Emo aubala naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Onae.
Onuwaloka ha
12 Ena Sailasi anagunu ya ha me ya fouma efo ya lufuwa i fulo betiyowe. Emo ya mono weninate ha ona hula hanuwalo fefe loto moni-moni o nebo we ne, loto holi muwowe.
Ena aifa li dowa lo ledaibo lulau minagu ya Goti aifa li dowa lo ledaibo monala ona hula neboma nenako, loti ayau moda auba iti sinoi minalo, loto hatina lito li auba i betiyobo ha ya lufuwa meu ya lo oloto molo biyowe.
13 Hemotinagi maina wa molo betibo wenina Babiloni numudo monolo nuba o-o abo yasi hemotinagunu holiti aiyo-weiyo ha ya fulo beti minae. Ido mono hipane Maki yagi ayaidana oto fulo betiye.
14 Ena hemotina mono weninatina wa betiti aiyo-weiyo ha lobiti ya lutina-hatina biyabo mona ya itibinune, loti abusa i betilo.
Hemotina muki Kilisto lulau mino edabo ya you amena mona mino betinaiye. Modae.