2 Pita
Pitakafo mono wenina minagu-minagu ya lufuwa hofa aliga i fulo betibo ha
Homu ha
Saimoni Pitakafo Yesu mono weninala eba negu-negu upatoti uwabo wenina ya lufuwa hofa aliga i fulo betibo ha me ya ne. Aya wenina minagu ya api itibiyabo wenina abi loti moniti sugi ha labo, ya mona-fana nosámibo ya dowa ne, loti, ido Yesu hofa liwila oto ámanogolaiye, loti sugi ha yaidana oti lo-lo aboma nenako, yagunu Yesu weninala monolo auba iti minadoti ya ha holiti holiyámoti oti moniyabo weninawa moni faluku abo monatina yakafo ika o betito, ya lumu fou lotanune, loti wati hiyaba oti monilo, loto fuka ha lobibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, lemo Gotite li nomude waibo we Yesu Kilisto fefe libo monalaloka mino edoto holi hikite dowa idafa ona hula liyonibo ya hemotina yagi ayaidana oti liyabo wenina ya nemo Saimoni Pita, Yesu Kilisto houba-nabala we ido aposolola ya lufuwa me ya i fulo betiyowe. Walo.
Hemotina ya Goti ido Wenabate Yesu ya moda holifefe lo biyabo yagunu aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino faito betinaiye.
Mono ona hula yako li luteu molanubo ha
Emo ya eimola lamenala ido lalola yagunu wa molo ledaibo ne. Feto fe ledaibo wewa holifefe lo muwonibo yagunu ya hofawa minanubo idafa, ido eimola monalalo meyalo molanubo idafa-adafa muki ya eimola Goti aubala yakafo ogofuto lumutaibo ne. Aya mona molaibo yakafo lo molo ledaibo ha naba-naba, dowa idafa ona hula moda lumibo ne. Feito lumibo ha yamo mikaloka ute-lute-hate dowa loto holibo mona, li hopa o ledaibo mona helefula yauti wina ledaito, ya Gotigi maina eimola monala molanae, loto lumibo ne.
Aya yagunu ya onona aubafofo loti liti, ya holi hikitina liyado, yalo li onu iti mona dowa molo mako italo.
Ido monatina dowa molado, yalo li onu iti ha manadinau minanaibo onona ya auba iti li mako italo.
Ido ha manadinau nedo, yalo li onu iti utina-lutina-hatina wati hiyaba anabo onona ya aubafofo loti li mako italo.
Ido utina-lutina-hatina wati hiyaba o minado, yalo li onu iti hena mona-mona holinagu yau auba iti minanabo onona ya aubafofo loti li mako italo.
Ido auba iti minado, yalo li onu iti Goti monalalo meyalo molanabo onona ya auba iti li mako italo.
Ido Goti monalalo meyalo molado, yalo li onu iti weninatina li dowa lo betinabo onona ya auba iti li mako italo.
Ido weninatina li dowa lo betiyado, yalo li onu iti lutina-hatina bi-bi anabo onona ya aubafofo loti li mako italo.
Moda holiyafe? Aya monawa muki hemotinaloka mino betito u naba-naba uwagetoma, ya Wenabate Yesu Kilisto holifefe lo muwabo mona ya u aifa idafa aguwámanogolaiye. E'e, moda monawa hulawa ya fedo binogolaiye. Feito nefa, ido wenina masi aya monawa mino betiyámibo wenina ya nomudina likaibo wenina yaidana oti idafa hula faiga nebo yama wafefe ladámanako, mona nosámibo homu molabo lifimatina hilili o betima ya moda hatina molaiye.
10 Yagunu mono weninane-motao, hemotina sutina fito wa molo betibo hanudo ya lala i hiki loto moninune, loti auba iti ononawa liyalo. Moda holiyafe? Aya monawa molanabo ya moda lumu fou ladámanigilae. 11 Feito ya Wenabate li nomude waibo we Yesu Kilisto hiyaba wenaba minowa-minowa oto nebo ebalalo yonabo hanu naba-naba ya i betinogolaiye.
12 Feito aya idafawa yagunu hemotina moda holi huloti, ido ha ona hula holititi, ayalo ya moda auba iti sinoi minaboma nefa, ido hatina molotanaiye, loto moda hatina lito hofa-hofa lobitoko minanogolowe. 13 Moda holiyafe? Nemo ya onesa me ya mikaleka unegi minobo hamenalo ya weudina-lutina-hatina li ilimikuto, hofa-hofa lobitoko minanobo ya moda fefe loto ne, loto holiyowe. 14 Ido hamena fouma efo ya uwageto, une me ya hilili o fulitanogolowe, loto holiyowe. Aya yagunu ya Wenabate Yesu Kilisto moda li oloto pi numibo ne. 15 Feito ya nemo fulo betinobo ya hemotina idafawa yagunu hatina ki-ki o minanabo hanu moda lifefe lo betinowe, loto ononawa aubafofo loto li minanogolowe.
Goti lamenala Yesudoka mino edaibo ha
16 Moda holiyafe? Hemotina ya Wenabate Yesu Kilisto aubala ido anaibo hala lo oloto pi biyonibo, ya wenina ha manadinau nebo yauti aifa hatina kiti lifefe labo ha ya meyalo moloto ladámone. E'e, moda eimola Goti lamenala aubala mino edaibo ya leimo nomudekafo wa edototo, ya hawa lo oloto molonibo ne. 17 Aya yagunu holilo. Emo huliya naba ido lamenala ya Melafo Gotidokati lito, ya okuluma lamena feke ona hula libo wewa nola fefeluma yakafo emogunu ya feto libo,
Me ya lune-hane muwobo Hipane ya ne. Emo ya dowa wa edowe,
loto 18 okulumauti nola fefeluma aibo, ya lemo emogi maina fele obulalo ya minoto holiyonibo ne.
19 Feito ya polofeti hatina ya moda gedibo ona ne, loto holifefe loto holi minone. Hawa ya eba midipu igu le lamu lamena o nebo yaidana oto ne. Feito hemotina ayaidana oti midipu igu minoti ya ho lomo-lomo ofiya moikabo oloto pito lanaibo hamena hiyaba abo yamaidana oto, lamena aibo we ya anaibo ne, loti lutina-hatinau hiyabala o minabo hamenalo ya aya hawa holifefe loti holimo yowabo, ya moda dowa fefe loti minae.
20 Feti homu ya feto loti holifefe lalo: Ha mono lufuwau yau polofeti lufuwa itabo ha ya makafo eimola lula-hala yauti hawa monawa holifefe lanaibo ma minámiye. 21 Aya yagunu holilo: Wewa polofeti eimotina weudina-lutina-hatinau holiyadoti ya Goti welaloti lobiyabo ha ma minámiye. E'e, Fele Weunakafo wetina li hoto betito, ya Gotidokati yako lo oloto molabo ne.