2
Ha mono li hopaitabo wenina hatina
(Yu 4-19)
Ido homu wenina hiyatinau ya wenina masi Goti welaloti hala lobiyone, loti sugi ha ma lo-lo abo, ya moda ayaidana oto hemotina hiyatinau yagi ya wenina masi ha mono ma api itibi minone, loti sugi ha lanabo ne. Emotina yasi ha sugi mono li hopa o betinaibo ha ya li momona oti ha ona hula yagi maina hopa lo oloto biti, ido weudina meina fi betibo yawala Wenaba yagi metina muti, ya aloko u hopa unabo hanu moda eimotina yasi i minanabo ne. Feti ya eimotina utina-lutina-hatina dowa loti holibo monalo meyalo molanabo monatina ya wenina ma muki yasi egetina molanigilanako, yagunu ha ona hula hanu ya moda hamana hinabo ne. Ido idafa-adafa ma-ma wa lalo molabo yagunu hemotina ha sugi lobiti hefana-huwamenatina ika anabo ne. Feto anabo weninawa yagunu ya moda aidenati lifima ha li liwila oto binowe, loto lo molaibo ha ya moda henoba ámoto, ido u hopa unabo hanutina yakafo uwo unámoto, moda hiyabatina o nebo ne.
Moda holiyafe? Enisole maleka nosámibo mona molabo, ya Gotikafo waito betiyámiye. E'e, eba lowa Talo-italo midipu ona igu ya fulo nalalo betitoto, ayau lifima ha li liwila oto binaibo hamena ya hiyabawa o minanae, loto feto fe betibo ne.
Ido mikalo aidena minabo wenina muki yagi waito betiyámiye. E'e, Nowa yakafoko fefe libo mona lo oloto molo bi-bi aibo we yagi ido weninala seweni (7) yagiko hiyaba o betitito, mikalo wenina ma muki yasi Goti metina muwabo, ya no luta naba-naba yakafo li yoima o betibo ne.
Ido numuna meya Sodomu ido Gomola yagi lifima ha li elepa ito bito, ya sokafo hi huloitaito lanako nebo ne. Feto fe betibo, ya aliga wenina yasi Goti metina munabo mona ya aifa molanogolone, loti moni minanabo wenina ya lifima ha liwila oto binobo mona moda itibinowe, loto feto fe betibo ne. Feto fe betifa, ido monala fefe libo we huliya Loti ya ayauti ilimito li nomuna wato, numuna meya nabawa ya so hi hulibo ne. Weninawa ha holiti holiyámoti abo, aifa eimotina utina-lutina-hatina dowa loti holibo monalo yako meyalo molo-molo abo monatina yagunu wewa Loti lula-halau hena naba-naba holi nebo ne. Moda holiyafe? Wewa ya weninawa hiyatinau nebo ya ha holiti holiyámoti abo monatina wato ido holibo yagunu ya eimola weuna fefe ligu ya hamena-hamena hena naba-naba holimo yoto nebo ne.
Ena yaleka monawa muki yagunu holilo. Goti holi muwabo wenina ya hepa mona-mona yakafo ika o betigu yauti Wenabakafo idipito li nomudina wanaibo aubala moda mino edaibo ne. Ido monatina fefe ladámibo wenina ya lifima ha li liwila oto binaibo hamena naba ya moda hiyabatina aibo ne, loto, onesa me ya lifima ha li liwila oto bi-bi o nebo aubala yagi moda mino edaibo ne. 10 Ido aya wenina yauti masi utina dowa loti holibo mona, fuma ona ibo monalo hopa meyalo molo-molo o minoti, wenabatina lukafa mesafa holi biyabo wenina ya moda lifima ha naba-naba ona hula liwila oto binaibo ne.
Ya we ya ha holiyámoti, eimotina lutina-hatinau holiyado yaidana feyanune, loti feyabo, ya lamenau minabo wenina hamadina hitanune, loti holi holiyámae. 11 Feto fe minafa, ido enisole yasi weninawa ya li fulo betiti, utina-lutina-hatina muki ya aubafofotina naba-naba mino betibo wenina minafa, ido Wenaba onobalalo ya sigiya ha lo betiti hamadina hiyámae.
12 Feto feyámafa, ido weninawa ya nama-hafa ha mananau minámito ula monalalo yako meyalo molaibo, ya olafokafo hedaibo ya wenina analo liti hofo fuliyato u hopa unaiye, loto hedaibo yamaidana oti minoti, ya idafa-adafa monawa holifefe ladámabo ha ya hopa loti hamadina hi-hi oti, u hopa uwabo hanudo moni minanako, yagunu u hopa ona unabo ne. 13 Ya we ya nosámibo mona molabo meinala ya moda liwila oto nosámibo mona linigilae. Emotina folilo ya hopa no noti hobina naba-naba no-no abo ya ake mona dowa ona ne, loti holiyabo, ya hemotina hotina iti hiyatinau ya minoti, li ono iti nosupa i betiti, hemotinagi mono wetina-idafa maina no minagu ya naba-naba noti li hopa iti minae. 14 Nomudina ya hopa ugele li unabo mona yagunuko holiti iloli nomudina wati, ido nosámibo-asámibo mona ya molowa-molowa omo unabo huladámanaibo ne. Feti minoti, ya wenina ma weudina-lutina-hatina auba iyámibo wenina ya ika o betiti, hefana-huwamena wa nanubolae, loti weudina-lutina-hatinau ya auba iti holi minae.
Yaidana feyabo wenina ya moda no-lowa olufola ona minae. 15 Fefe libo hanu ya metina muti, uti u hopa uti Beyo hipala Balamu hanulalo ya ege molabo ne. Ya we ya nosámibo monalo meina dowa idafa linobolae, loto auba ito holito, 16 ya Goti lo fukaibo hala holiboma nefa, ido eimola hala kito mene munowe, loto holibo monala li oloto pi edaibo ya feito ne: Safula-dogi ya ha welauti ladámanaiboma nefa, wenina ha labo yaidana oto ha loto monala yagunu hanu muito, ya wewa polofeti nei-nei molaibo ya hanu hu edaibo ne.
17 Ena weninawa ya no atalau lano ibo yaidana oti, ido limu asi naba-naba yakafo itifuito u filiga-filiga aibo yaidana oti minato, ya midipu ona ito hamulu pibo hila hiyabatina aibo ne. 18 Ya we ya ha naba-naba aifa ha loti, ya wenina u hopa uwabo mona moloti minabo wenina helefutinau yauti onesa efo yako wina abo wenina ya utina dowa loti holibo mona eito-eito itibiti ika o betiti, 19 ya moda wina oti ona minanae, loti ha dowa lobiyafa, ido aya weninawa eimotina u hopa uwabo monatina yakafo moda nala i betibo ne. Moda holiyafe? Mona makafo we ma li yoima o edanaibo mona ya moda nala i edaibo mona ya ne.
20 Aya yagunu holilo. Wenina masi Wenaba li nomude waibo we Yesu Kilisto holifefe lo muwagu yau mikaloka li hopa o ledaibo mona nalalauti moda wina oti moninigilafa, ido aya monawa nalala yakafo hofa liwila oto li helefuku betito li yoima o betiyageyama, ya moda onesa hofa liwila oti uwabo hanutina nosámibo yamakafo homu hanutina nosámibo yama li fulo edoto, nosa naba ámibo mona o beti ne. 21 Moda holiyafe? Yaidana wenina ya fefe libo hanuwa holifefe ladámabo neko, ya moda hefola nosámadi nefa, ido onesa ya hanuwa holifefe loti holiti, ya fele ha lo molo bidoti ya hofa liwila oti metina muwabo, ya moda nosa naba ámibo idafa ya ne.
22 Feto feyabo yagunu ha ma me ya holilo:
Hula ya eimola omu hilibo ya hofa liwila oto nanaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Snd 26:11) ya nebo ne. Ido ha ma,
Safu ya noku unototo, ya aloko hofa liwila oto haba igu ya hesese inaibo ne,
loto lo-lo onibo ha yama moda yaidana weninawadoka ya ibo ne.