1 Tesalonaika
Polokafo mono wenina Tesalonaika numudo minabo ya lufuwa hana apito i fulo betibo ha
Homu Ha
Polokafo Kolinti numudo nebo hamenalo ya Yesu holi hikito muwabo wenina Tesalonaika numudo minabo ya lufuwa me ya i fulo betibo ne. Tesalonaika numuna meya naba ya Masedonia ebau ya ho no anawaleka ya ne. Polo eba nedo-nedo monibo hamena loitigi-makogi (3) yalo ya hana Yesu hala ukuwa Tesalonaika wenina lo oloto bito, wenina lutina-hatina li elepa iyabo, ya maleka Yuda wenina minato, ido abi loti ya eito feka wenina minae. Feti minato, Yuda mono hiyabatina we ya Polo yagunu wauwa liti, lutina-hatinau nosámibo holiyanako, Yesu weninala ya Polote Sailasite idipi Belia numudoka molato uwaiye. (Aposolo 17:1-14) Utaito, aliga Yuda wenina yasi Yesu weninala hena bi minabo ha ya Polo holito, onona hounalafo we Timoti ya ha makafo li auba i betinaibo ya lobinogolaiye, loto weninawa minadoka ilifi molaito wiye. Uto lobito, liwila oto Polo Kolinti nedoka loto, hatinagi loga o edabo hagi ya lomuiye. Lomuito holito ya ha ma liwila oto lufuwa i fulo betinowe, loto lufuwa me ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina Metefo Goti ido Wenaba Yesu Kilisto lunigu mino betiti Tesalonaika numudo monoku nuba o-o abo weninao, lemo Polole, Sailasile, Timotile lufuwa me ya i fulo betiyoniyo. Walo.
Aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Weninawa yagunu holito Goti lomuibo ha
Lemo hamena-hamena hemotina muki yagunu holito dowae, lalowe, loto hulitina Goti lomu-lomu o minone. Hemotina holi hikitabo onona hulawa ya liti, lutina-hatina bi-bi abo onona ya auba iti liti, Wenabate Yesu Kilisto holi muti hiyabala abo mona ya auba iti molomo uwabo yagunu holito Metefo Goti onobalalo ya hamena-hamena lo oloto pito, dowae, lalowe, lomu-lomu o minone.
4-5 Aiyo, Goti lula-hala bibo mono weninate-motao, Yesu hala ukuwa dowa lo oloto biyonibo ha holiyabo ya aifa ha ne, loti holi fulitámae. E'e, ya aubalagi ido Weuna Fele yagi hawa ya ona hula ne, loto lutina-hatina li auba i hiki lo betinako, hemotinagunu holiyonibo ya moda weuna fi betiye, loto holi minone. Hemotinaloka minonibo hamenawaloma ya hemotinagunu holito mona molonima ya hemotina moda holi minae.
Ido hemotina ya lemo monate ido Wenaba monala yaidana oti monatina molabo, ya ha mono holámabo wenina yasi hasuwala naba fi betiyafa, ido Weuna Felekafo li aila i betito hala ukuwa holiti lutina-hatinau moloti ake iti minabo mona moloti, ya Masedonia ido Akaiya mikaloti holi hikitabo wenina muki ya monawa itibiyato egetina uti ayaidana oti molomo uwabo ne. Feito hemotinalokati Wenaba hala ukuwa ba loto Masedonia ido Akaiya mikalo ya oloto pibo yako minámiye. E'e, hemotina Goti holi hikito muwabo hawa ya eba nedo-nedo upatoto wibo yagunu ha ma lobinubo ya ma minámiye. Hawa ukuwa ya moda numudo-namado u hulito holitanako, hemotina minado uwonibo mona yagunu eimotina yasi lo-lo o minae. Hemotina ya sugi goti yagunu holi minadoti ya lutina-hatina li elepa iti Goti hula ona hofawa minowa-minowa oto nebo we yagunu holiti houba-naba o edoti, 10 ido Hipala Yesu fuliguti li sinoi edaibo we, lifima ha naba-naba oloto pi lumunaido yati li nomude waibo we ya okulumauti anaibo ya hiyabala oti minae, loti hawa ya numudo-namado lo-lo minae.