4
Ido hemotina wenaba, ya houba-naba weninatina ya fefe loto ogofunaibo mona dowa yako molo betilo. Hemotina yagi ya Wenabatina okulumau nebo ya moda holi minae.
Mono wenina muki hatina
Ena hamena-hamena Goti lomu-lomu o minalo. Feto feti ya dowae, lalowe, loti wati hiyaba o edotiko lomu minalo. 3-4 Feto loti lomunabo, ya lemogunu yagi maina holiti, ya Gotikafo ha mono hanuwa i ledageto, ya Kilisto hala ukuwa, faluku aibo hala lo oloto molanae, loti lemogunu holiti lomuilo. Feto loti lomunabo, ya nemo ha lo oloto molanobo, ya fefe loto hototo lo oloto molanaiye, loti nemogunu holiti lomuilo. Hawa yagunu ya nala i nedato minowe.
Ena mono holiyámabo wenina nomudinalo ya monatina fefe lotiko moloti, ha manadinau nebo hanudo yaloko moni minalo. Hamenatina ya aifa fulámilo. Feti moniti ya wenina ha liwila oti lobinabo, ya fefe lanaibo ha, ogofunaibo ha holifefe loto lobinune, loti, ya ha lanabo ya ho wiliyato, la fulibo yaidana oti aifa li dowa lo ledaibo ha yako lo-lo o minalo.
Onuwaloka ha
Ena lute-hate muwonibo mono unatefo, Wenaba lulau mino edoto houba-nabala onona maina liyonibo we, mono ononawa li-li o minaibo we Tikikusi yakafo uto nemo Polo hane ukune muki ya lobinogolaiye. Feto loto lobiyageto, ya hemotina lemogunu holifefe lanabo ha yakafo lutina-hatina aila i betinaiye, loto hemotinaloka ilifi molowe. Ilifi molobo, ya mono we ma, lute-hate muwonibo we, holi hikitotoko monibo we, hemotina numunatinaloti aibo we Onesimusi yagi maina idipi moloto, uti meloti hawa muki eteme binaiye.
10 Ena mono we ma, maina nalalo minoibo we Alistakusi yakafo aiyo-weiyo ha ya fulo beti ne. Ido Banabasi momolafo Maki yagi ayaidana oto fulo beti ne. Emo ya hemotinaloka agetoma, ya li dowa lo edanabo ha moda lobitonibo ya holi minae. 11 Ido mono we ma Yesu huliya ma Yasitusi yagi ayaidana oto aiyo-weiyo ha ya fulo beti ne. Wewa yaleka we tili (3) yako Yuda weninau yati ade li faka loti, Goti hiyabate we wehudi hilalau ya wenina magi idipinune, loti houba-naba ononala maina li minae. Wewa yalekate lune-hane li aila i nedabo ne.
12 Ena hemotina numunatinalokati we, Kilisto Yesu houba-nabala we Epafalasi yagi aiyo-weiyo ha ya fulo beti ne. Emokafo hemotina ya Gotikafo dowa loto holibo mona ya holifefe loti, auba iti molofefe lotiko minanae, loto hemotinagunu holito Goti lomu-lomu o minaibo onona ya auba ito liye. 13 Wewa yakafo hemotinagi, ido mono wenina magi Laodisia numudo minabo, ido Hiyelapolisi numudo minabo, muki yagunu holito lula-halau miluma naba-naba holiye, loto ya monala wa minoto, lo oloto biyowe.
14 Ena lusa we, lute-hate muwonibo we Luku yagi aiyo-weiyo ha ya fulo beti ne. Ido Demasi yagi ayaidana oto fulo beti ne.
15 Ena lemo ya mono weninate Laodisia numudo minabo ya aiyo-weiyo ha fulo betiyonibo ya hemotina lobilo. Ido mono wena Nimifa, ido numunalau monolo nuba o-o abo wenina yagi ayaidana oto aiyo-weiyo ha fulo betiyonibo ya lobilo.
16 Ena ha lufuwa me ya ya hemotina hiyatinau hitoti, holi huloti ya Laodisia numudo monolo nuba o-o abo wenina hitanae, loti fulo betilo. Ido lufuwa ma ya Laodisia wenina fulo betiyobo yagi hemotina ayaidana oti liti hitalo.
17 Ena Akipusi ya Wenaba lulau mino edanibo yagunu mono onona humibo ya wafefe loto monito, aya ononawa ya li hulo, loti lomuilo.
18 Nemo Polokafo aiyo-weiyo ha me ya neimo aneloti lufuwa iyowe. Walo. Nemo nalalo minobo yagunu hatina molámaneyo. Aifa li dowa lo ledaibo mona ya hemotinaloka mino betinaiye. Modae.