2
Wenina muki yagunu holito Goti lomunubo ha
Ena nemo homu ha ma haka lito feto loto lohomowe. Wenina muki yagunu holito adina li faka lo, loto Goti ha auba ito lomuto, dowae, lalowe, loto ebola lokelo. Ido leimo holoto you loto minoto, Goti fele monala muki ya meyalo mologeto, wenina malekamasi monawa dowa wanae, loto hiyaba o ledabo we wenaba ido hafuwalo we muki ya lutina-hatina li dowa lo betiyo, loto Goti lomuwokelo. Yaidana mona ya fefe libo ne, loto li nomude waibo we Goti ya dowa loto waiye. Emokafo wenina muki li nomudina wa oto ya ha ona hula holifefe loti holi hikitanabo ya dowa lanaiye, loto auba ito holibo ne.
Goti ya mako ne. Ido lemo wenina yagi emo yagi uwolafo-uwolafo minogeto, ya we mako Kilisto Yesu ya lusaku we makoko ne. Emo yakafo wenina muki nalau minonibo yagunu meina fito wina ledanowe, loto oto moloto aibo mona ya fulitoto fuliye. Ido hawa ukuwa oloto pibo hamena ne, loto Gotikafo lo oloto pito upatiye. Ido hawa ya lo oloto bi-bi oto moninane, loto nemo aposolo ononalalo fulo nedaibo, ya eito feka wenina minado ya uto, ha ona hula holi hikitanabo ha api itibiyo, loto fulo nedaibo ne. Hawa lobo ya sugi ladámowe. E'e, ha ona lowe.
Feito wemoli ya eba nedo-nedo Goti lomunabo, ya sebatina hala-kala lito moliya finabo mona minámageto, utina-weudina-lutina-hatina hiluwa lotoko minoti, adina sino loti lomunae, loto holiyowe.
Wenipa mona dowa molanabo ya ekenitina ona hula nebo ha
Ido ayaidana oti wenipa ya ekeni linune, loti holinabo ya hatina kifefe loti, ogofuto fefe lanaibo idafako ya linae, loto holiyowe. Wenina dowa wa ledanae, loti ya manadina opala ya li lufuwa-afuwa iti, ekeni pana-pana hibo idafa, pesekugi utinalo owogi idafa-adafa yaidana meinala naba-naba labo-labo idafa ya li golámilo. 10 E'e, monolo minone, lanabo wenipa yasi onona dowa liti mona dowa molanabo ya ekenitina ona hula ya ne.
11-12 Wenipa yasi wemoli api-napi itibiti li akaima o betiyámoti, holoti lumuti minoti, ha hedámoti, hatina kifefe loti ha holilo, loto auba ito lobiyowe. 13 Ya nedafaito ne? Adamu ya homu li oloto pito, aliga Ifi ya li oloto pibo ne. 14 Ido Adamu ya Satanikafo hola iyámibo nefa, ido wena ya hola ito, ha holito holámoto aibo mona meyalo molaima nenako, yagunu wenipa ya holoti lumuti minalo, loto lobiyowe. 15 Ido wenipa hatina kifefe loti mona dowa moloti, holi hikitoti lutina-hatina biti, fele mona molo-molo anabo ya olufotina hedanabo ya li nomudina wanaiye.