1 Timoti
Polokafo Timoti ya lufuwa hana apito i fulo edaibo ha
Homu Ha
Timoti ya Esia ebalokati we neto, melafo ya Giliki we ido olafo ya Yuda wena nebo ne. Feti minabo, ya Polo eba nedo-nedo monibo hamena loiti (2) yalo ya emo numunatinadoka lo fedoto, Timoti wa edoto ya ane li faka lanaibo we minanaiye, loto ilimito uto, loitiwagi ya maina moniti mono onona liye. (Aposolo 16:1-3) Aliga Polokafo Timoti ya Yesu holi hikito muwabo wenina Efesusi numudo minabo ya hiyaba o betinaiye, loto ononawa analo moloto, Masedonia mikalo uto, yalo minoto, mono wenina hiyaba o betinaibo mona yagunu Timoti ya ha ma lomunowe, loto lufuwa me ya i fulo edaibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
1-2 Aiyo, mono hipane ona Timotiyo, nemo Polo, Kilisto Yesu aposolola ya lufuwa me ya i fulo hedowe. Wao. Nomude li waibo we Goti ido hiyabala o minonibo we Kilisto Yesu ya aposolo ononawa linane, loto anelo molaito li-li o minowe.
Metefo Gotidokati ido Wenabate Kilisto Yesudokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido milumate holibo mona ido you amena mona ya hemodoka mino hedanaiye.
Sugi ha muki ya li fulanubo ha
Ena homu ya nemo Masedonia mikalo unowe, loto haka lito Efesusi numudo minoto, wenina malekamasi ha mono eito sugi idafa api itibiyabo wenina ya feto ladámilo, loto auba ito lobiyo, loto lohomobo yama feto feyo. Wenina ya ifaga loti awatinafo-holofatina hitoti hulitina-hulitina loti loyoilumu o minabo mona yamo Goti holi hikito muti houba-naba o edabo mona ya li oloto piyámiye. E'e, aya mona molabo yamo feito nefe, mafato nefe? loti aifa ha lo yaleka-meleka o minabo mona li oloto pinako, feto feyámilo, loto auba ito lobiyo.
Feto loto lobiyageto, ya holiti lutina-hatina hiluwa libo ya minoti, Goti nomunalo ha utelo minámiye, loti lutina-hatina dowa lotoko minoti, hatina mako holi hikito mu minoti, ya feti wenina muki lutina-hatina binae, loto holito ya lobiyo. Wenina malekamasi aya monawa ya ta loti u aifa ha li oloto piti loyoilumu oti Gotikafo lo molaibo ha api itibinubo we minanune, loti holiyafa, ido hawa yagi ido monawa yagi auba iti lo oloto molabo ya holifefe ladámae.
Holifefe ladámafa, ido Goti lo molaibo ha ya ha dowa ne, loto holiyone. Ido hawa ya wenina holifefe loti holiti ononala fefe loti linabo ya moda dowa lanogolaiye, loto holiyone. Lo molaibo hawa ya wenina monatina fefe libo wenina yagunu ladámiye. E'e, wenina ha holiti holiyámoti oti hopa mona moloti moniyabo wenina, Goti metina muti nosámibo mona molabo wenina, Goti fele monala molámoti, mikaleka monako molabo wenina, otinafo metinafo hofo beti fuliyabo wenina, ido eito wenina hofo beti fuliyabo wenina, 10 hopa li unabo wenina, Sodomu wenina monatina molabo wenina, wenina ma ugele liti nalalo houba-naba onodo fulo betiti meina liyabo wenina, ha sugi labo wenina, ha sugi lo minoti ya hawa li auba iti li ona ne, loti Goti huliya labo wenina, ido mona malekama ha mono hula uwolafo nebo mona yaidana o molabo wenina, aya wenina yagunu hawa lo molaibo ne, loto holiyone.
11 Ha mono hulawa ya dowa holi minomo wibo we Goti hala ukuwa dowa lamena aibo ya lo oloto biyo, loto ononawa numibo ne.
Yesukafo Polo lifimala li fuloto mono onona muibo ha
12 Ena Wenabate Kilisto Yesukafo li auba i nedoto, ononawa moda fefe loto linane, loto mono onona numibo yagunu siyane, lalowe, loto lomu minowe. 13 Homu ya nemo hamana hito ha nosámibo lo edoto ya uwonefo ne, loto holi hikito muwabo wenina ya hofo betito hena ha naba biyobo yama mono ya holifefe loto holi hiki ladámoma nenako, yagunu milumane holito, 14 Wenaba aifa li dowa lo ledaibo monala ya ito yoto weune-lune-haneu faitoto leki nedaido ya Kilisto Yesu holi hikitoto lune-hane muwobo mona ya numiye.
15 Ena Kilisto Yesukafo nosámibo mona molabo wenina ya li nomudina wanowe, loto mikalo lumiye, loti labo ha ya ha ona neboma ya wenina muki holi hikitanabo ya moda fefe lanaibo ne. Ido nemo ya nosámibo mona molabo wenina muki ya li fulo betito, nosa naba ámibo mona ya molobo ne. 16 Feito minofa, ido Yesu Kilisto hamena fana li you lo ledaibo monala ya wenina muki li oloto pi binowe, loto ya lifima liyabo wenina homu we nemo milumane holibo yama aifa holámiye. E'e, wenina aliga ya monawa nemodoka molaibo ya wati, ayaidana oti holi hikito muti nomudina hofawa minowa-minowa oti minanae, loto feto fe numibo ne.
17 Ena wenina, idafa-adafa muki-muki hiyaba o ledo minowa-minowa omo yonaibo hiyabate we wehudi, fuliyámanaibo we, wa edámonibo we, Goti mako yama huliya naba ido lamenala ya li faka lo edomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Onae.
Nosámibo mona li fuloto, holi hikitoto mono onona auba ito liyo, loto lomuibo ha
18 Ena mono hipane Timotiyo, homu hemogunu polofeti ha labo yama hane ki minoto, ha auba ito lufuwa me ya i fulo hedowe. Wao. Hemo ya hawa yamagunu haka ki minoto, wenina masi auba iti lowa fina fiyabo yamaidana oto mono onona ya auba ito dowa liyo. 19 Feto feyanibo, ya holi hikito muto, Goti nomunalo ha unelo minámiye, loto luka-haka dowa lotoko minanibo mona ya wato hiyaba otoko ononawa ya li mino. Wenina malekamasi monawa fulitoti, holi hikitabo mona ya metina muwabo wenina ya sipi lekibo yaidana oti minae. 20 Ayau yati Himeneusite Alekisadate loiti ya Goti hamana hofa hiyámanaibo mona ya api itibinune, loto Satani anau fulowe.