3
Wenabakafo ade li faka lo ledaibo ha
Ena mono weninate-motao, ha ma nebo ya holilo. Wenaba halakafo u fefe loto upatito hemotinaloka huliya naba oloto pimo yoibo yamaidana oto oloto pimo yonaiye, loti ya lemogunu holiti Goti lomuilo. Ido wenina ma holi hiki ámabo yagunu wenina lutina-hatina nosámibo ido monatina nosámibo wenina ya adinauti li fulo betiyo, loti yagi lemogunu holiti Goti lomuilo.
Ido mona fefe lotoko molaibo we Wenabakafo hemotina ya li auba i betito, nosámibo yawala ika o betitanaiye, loto hiyaba o beti minanaiye. Hemotina hatina lito ha lobiyonibo ya onesa moda hololoti minoti, ido ayaidanako oti hololoti holimo yonae, loto Wenaba lulau mino edoto hemotinagunu holito hate mako ki minone.
Wenabakafo lutina-hatina ya ilibiyageto, Goti monala, lute-hate bi-bi anubo monala, ido Kilisto monala, hena holiyonigu ya auba ito mino holinubo monala ya meyalo molomo unae, loto hemotinagunu holito ya Goti lomuwone.
Onona auba iti liyalo, loto lobibo ha
Ena mono weninate-motao, Wenabate Yesu Kilisto huliyalo ya hatina lito lobiyone. Holilo. Mono holiyabo wenina malekama yagi ha api itibiyonibo ya holi fulotiti, onona liyámoti aifa moni minabo weninawa ya li ekei o betilo. Hemotina ya lemo monate yaidana oti monatina molanabo ya moda fefe lanogolaiye, loti holi minae. Lemo ya hemotinaloka minonibo hamenalo yama aifa hanu moniyámoto, onoguko minonibo yama hemotina moda wama ne.
Ido hemotinalokati wetina-idafa yama aifa námonima ne. E'e, hoba-hobina alafa fi bitanune, loto leda lunaga hamena-hamena adegunu onona auba ito lito hosa fi-fi onima ne. Feito fe minoba, ido lemo ya mono hiyabatina we minoninako, hemotina wete-idafa aifa lomabo neko, ya fefe ladi ne. Moda fefe lanogolaifa, ido hemotina ya lemo onibo yaidana anae, loto auba ito monawa itibiyonima ne.
10 Feito hemotinaloka minonibo hamenaloma yagi ya onona liyámanabo wenina ya wetina idafa aifa biyámilo, loto hatina lito lobitonima ne. 11 Ena me ya hemotina yauti malekama onona liyámoti, aifa minoti wenina ma monatina yagunu lo yaleka meleka oti moni minabo hawa ya eito holiyone. 12 Yaidana feyabo wenina ya Wenaba Yesu Kilisto lulau mino edoto hatina lito feto loto lobiyone. Holilo. Ononatina holoti liti, ya wetina-idafa eimotina ononatinalokatiko ya noti minalo, loto auba ito lobiyonibo ha ya fulo betiyone.
13 Ena mono weninate-motao, hemotina mona dowa molo minabo ya lutina-hatinau eleka fi umámilo. 14 Ido lufuwa i fulonibo ha ya meyalo molámanabo wenina ya wa betifefe loti wa betiti, ya utinalo holinabo ne, loti weninawagi ya houna i betiyámilo. 15 Feto fe betiti ya uwotefo ne, loti holi biyámilo. E'e, mono weninate ne, loti holifefe lanabo ha ya auba iti lobilo.
Onuwaloka ha
16 Ena you amena mona yawala Wenaba eimola yakafo hamena-hamena idafa-adafa muki oti moloti anado ya you amena monala molo beti minanaiye. Wenaba ya emotinaloka mino betimo yonaiye.
17 Nemo Polo aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lufuwa onuwaloka me ya ya neimo anegunu iyowe. Lufuwa i-i obo ane fefeluma aibo ya feito ya iyowe.
18 Wenabate Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala ya hemotina muki mino betinaiye. Modae.