13
Holi hikitina wati hiyaba alo, loto lobibo ha
Onesa me ya hemotinaloka hofa anobo yakafo u hamena loitigi-makogi (3) anogolaiye.
Ha mona-mona ma oloto piyagetoma, ya idafawa wafefe loti wa edabo wenina loitife, ido loitigi-makogi yasi eimotina nomudinagunu wa edabo idafa lo oloto molato, wetina mako uwagetoma yako holifefe lone, loti holilo,
loto ha mono lufuwau (Lo 19:15) ya nebo ne.
Nemo homu hemotinaloka hofa uto minoto ha lobitobo yama onesa faiga minoto hofa lobinogolowe. Hemotina homu aidenati nosámibo mona molo-molo abo wenina, ido malekama muki yagi holifefe lalo. Hofa liwila oto anobo ya li you lo betiyámanogolowe. E'e, nemo ha lo-lo obo mona ya Kilisto welaloti hula nefe? loti hemotina hepa molo numuti holifefe lanune, loti holiyabo yagunu moda aubala itibinogolowe. Emokafo oto moloto o betibo ya agele molo betibo ma minámiye. E'e, hiyatinau yau aubala li oloto pi beti-beti aiye. Moda holiyafe? Emo homu ya agele moloto neto, ya yá yofolo hofo fuliyafa, ido onesa me ya Goti aubalalo ya moda nomuna hofawa nebo ne. Ido lemo yagi emo lulau mino edoto agele moloto minoba, ido Goti aubalalo ya moda emogi maina hofawa minonibo mona ya hemotinaloka li oloto pi betinubo ne.
Heimotina holi hikitina ona hula nefe, ido minámiye? loti heimotina weudina-lutina-hatina hepa molo muti holifefe lalo. Yesu Kilisto ya heimotina lutinau mino betibo ya holifefe ladámafe? Ido E'e, hepa molo binaibo ya sugi idafa aifa idafa ne, loto wa betinaibo nefe? Ya holifefe lalo. Ido lemo hepa molo lumunaibo ya sugi idafa aifa idafa minámiye, loto wa ledaibo ne, loti hemotina holifefe lanae, loto holito minowe.
Ena Goti lomu-lomu o minonibo ya hemotina nosámibo mona ma molámanae, loto lomuwone. Feto loto lomuwonibo, ya moda hepa molo lumuti dowa loto wa ledanae, loto lomuwámone. E'e, hepa molo lumuti ya aifa we, sugi we yaidana oti wa ledanabo, ya ha ma ladámanogolone. Hemotina yasi fefe libo mona yako molanae, loto aya yagunu holito ya lomu-lomu o minone. Moda holiyafe? Ha ona hula ya li yoima o edanubo ma minámiye. E'e, aya ha ona hula ya li faka lanubo onona yako li-li o minone.
Feto lemo ya amika molo minogeto ido hemotina ya auba i minabo hamenalo ya moda ake i-i minone. Ido hemotina moda lifefe lo betinaiye, loto lomu-lomu o minone. 10 Aya yagunu ya holilo. Wenabakafo aubala numibo ya wenina li yoima o betiyo, loto nomámiye. E'e, wenina li auba i betiyo, loto aubala numibo ne. Yagunu nemo moda aliga loto hemotinagi maina minanobo ya aya aubalawa mino nedaibo yagunu ha naba-naba li oloto pi bitanowe, loto onesa faiga minoto ya hawa lufuwa ya i fulo betiyowe.
Onuwaloka ha
11 Aiyo, mono weninane-motao, ha me ya onuwaloka molobo ya holilo. Lutina-hatinau dowa laneyo. Monatina lifefe lalo. Hatina lito ha lobiyobo ya holifefe lalo. Lutina mako molalo. Weninatinagi you amena moloti minalo. Feto feyanabo ya Goti lula-hala bibo yawala ido you amena yawala ya hemotinagi mino betinaibo ne.
12 Ena hemotina mono weninatina wa betiti aiyo-weiyo ha lobiti ya fele mona moloti abusa i betilo.
Fele wenina muki yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae.
13 Wenaba Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala, ido Goti lula-hala lumibo monala, ido Weuna Fele houna i ledaibo monala ya hemotina muki mino betinaiye. Modae.