Galesia
Polokafo mono wenina Galesia ebau minabo ya lufuwa i fulo betibo ha
Homu Ha
Galesia ebau ya numuna me ya negu-negu Kilisto weninala monolo nuba o-o abo ne. Homu Polo ya eito feka wenina numunatina meya Antiyoku, Aikoniyamu, Listila ido Debe ya uto Yesu hala ukuwa dowa lo oloto moloto, feto libo, Lo molaibo ha meyalo molonibo onona linubo yagunu Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, lo ledámanaibo ne. E'e, Kilisto Yesu holi hikito munubo yagunuko lifimate hilili oto, monatina fefe libo wenina minae, lo ledanaibo ne, loto api itibito, ya wenina maleka lutina-hatina li elepa iyabo ne. (Aposolo 13, 14). Ido aliga ya Yuda mono mona api itibiyabo wenina, Polo holi nosámibo muwabo wenina ya oti feto lobiyabo, Hemotina lutina-hatina li elepa iyabo, ya Mosese lo molaibo hala yagi meyalo moloti, Goti anela utinau fukanabo yako Goti weninala ona hula anae, loti lo-lo abo ha ya Galesia mono wenina yasi holiti ya aiyo, anewa uteu fukanae, loti holiyabo ne. Feto loti holiyabo ha ya Polokafo holito sebala hala-kala lito, aya hawalokati ya liwila oti uti Yesudokako hofa keloti, emo hanulalo fefe loti moninae, loto lufuwa me ya ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
1-2 Aiyo, hemotina Galesia ebau numuna negu-negu monolo nuba o-o abo, ya nemo Polo, aposolo minobo we, ya mono weninate muki yagi maina minoto lufuwa me ya ya i fulo betiyowe. Walo.
Aposolo ononawa liyobo, ya wenina wetinaloti liyámobo ne. Ido wenina masi nilifi molámabo ne. E'e, Yesu Kilistote Melafo Goti fuliguti li sinoi edaibo we yate nilifi molaito liyobo ne.
Metefo Gotidokati ido Wenaba Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Onesa meleka hamena nosámibo monau minonigu yauti aya Wenaba Yesu Kilistokafo wina ledanowe, loto nosámibo monate yagunu ya oto moloto aibo mona ya fulitoto fulibo, ya Metefo Goti hala dowa kibo monalo meyalo moloto feto fe ledaibo yagunu Goti huliya naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.
Hawa ukuwa dowa ya mako yako nebo ha
Ake, hemotina ya Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala yagunu Gotikafo emodoka sutina fido yati aloko metina muti u hala ukuwa li eito itabo halo kelabo, ya holiyobo ei-ai, loto wene lauwa opaibo ne! Ido hala ukuwa eito ma minámifa, wenina masi li hopa o betiti, Kilisto hala ukuwa dowa li eito bulinune, loti holi minae. Feto fe minafa, ido leimofe, ido okulumauti enisole masife, loti ya hala ukuwa dowa homu lo oloto biyonibo ya li hopaiti, eito ma lobiti ya u hopa unabo wenina aneyo. Ha ya homu moda lotonibo yama onesa hofa lobiyowe. Holilo. Wenina masi loti ya hala ukuwa dowa li minabo ya li hopaiti, eito ma lobiti ya u hopa unabo wenina aneyo.
10 Hawa feto lobo, ya wenina holi numunae, loto holito lofemo, ido Gotikafo holi numunaiye, loto holito lowe? Ido wenina dowa loti wa nedanae, loto hanu moni wita minofe? E'e, wenina dowa loti wa nedanabo hanu ma moni wita minobo neko, ya Kilisto houba-nabala we ma minámodi ne.
Polokafo aposolo onona libo monala yagunu lobibo ha
11 Feito mono weninane-motao, ha me ya holifefe lanae, loto lobiyowe. Holilo. Hawa ukuwa dowa lo oloto biyobo ya wenina lutina-hatinauti ma minámiye. 12 Ido weninalokati liyámoto, wenina masi api nomámabo ne. E'e, Yesu Kilistokafo li oloto pi numibo ne.
13 Homu ya Yuda wenina mono monate ya nemo molomo yowobo ha ya hemotina moda holitama ne. Ya hamenalo ya Goti weninala monolo nuba o-o abo wenina ya auba ito hofo beti heni betiyoto li hopa o betimo uwoma ne. 14 Feto feyobo, ya awanefo-holofane monatina yauti ma limo itanaiye, loto aubafofo loto monawa molomo yowobo yamo nemo weninane minagu ya hounanefo-mota abi ya li fulo betito Yuda mono monate ya holifefe lomo yowoma ne.
15 Feto fe-fe minofa, Gotikafo homu onefo houmalau minobo hamenalo ya wa moloto wa nedoto, aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo sune fibo we dowa loto holibo hamenalo, 16 ya eito feka wenina minagu ya hala ukuwa lo oloto binane, loto nemodoka Hipala li oloto pi numibo hamenalo, ayalo ya mona magunu wenina ma loga-miga o betiyámobo ne. 17 Ido Yelusalemu numudo ya aposolo onodo u homu moloti liyabo we minadoka ya yowámobo ne. E'e, Alebia mikalo ya uto minoto, aliga ya Damasikusi numudo liwila obo ne.
18 Feto fe minoto, aliga ya melege loitigi makogi (3) utaito, yalo ya Sifasi Pita wa edanowe, loto Yelusalemu numudoka yowowe. Yoto ya fo hamena fifitini (15) yalo ya emogi minoibo ne. 19 Emogi minoibo hamenalo ya aposolo malekaloka ya ma wa betiyámoto, Wenaba unalafo Yemusi yako wa edobo ne. 20 Feto feyobo yagunu hala ukuwa dowa liyobo ha ya wenina masi api nilibiyámabo, Kilistokafo li oloto pi numibo ne, loti hemotina holifefe lanae, loto ha lufuwa i fulo betiyobo me yau sugi ha ma iyámowe. E'e, Goti onobalalo ya ha onako ne, loto lufuwa iyowe.
21 Ena yaloti uto Silia mikalo ido Silisia mikalo moniyobo, 22 ya Yudia mikalo wenina Kilisto lulau mino edoti monolo nuba o-o abo wenina yasi hone wa nedámafa, 23 nemogunu ya ha me yako holiyabo, Homu ya holi hikitonibo ha li hopaitanowe, loto mono weninate heni betido hofo-hofo beti o nebo we yamakafo onesa me ya aya hawa lo oloto molo ne, loti 24 nemogunu holiti ya Goti huliya li faka labo ne.