2
Polo ya Yelusalemuka yoto aposolo malekagi lutina mako molabo ha
Ena aliga ya melege fotini (14) utaito, yalo ya Yelusalemu numudo hofa yonowe, loto nemote Banabasite maina yoto, Taitusi yagi ilimito maina yowonibo ne. Feito yowonibo ya aifa yowámoto, Wenabakafo li oloto pi numido yowonibo ne. Feto feyobo ya ononawa auba ito litoto, ido onesagi li minobo onona ya u aifa idafa hilitanaiye, loto hiyaba we hulitinagi we eimotina minagu ya hawa ukuwa dowa eito feka wenina minagu lo oloto bi-bi obo ha ya itibiyobo ne.
Feto loto itibiyobo, ya maina onibo we Taitusi ya Giliki we ma nenako, Yuda wenina Goti anela utinau fukabo ane ya emo ulau minámibo nefa, ido anewa ya ulau fukalo, loti lo molámabo ne.
Feto loti lo molámafa, mono wenina sugi-idafa we masi momona oti hiyateu yowabo ya Kilisto Yesu lulau mino edoto wina ledaibo minonibo monate ya nomudinakafo wa edanune, loti, Yuda wenina lo molabo hakafo hofa nala i ledanune, loti yoti ya Goti anela Taitusi ulau fukanae, loti auba iti holiyabo ne. Feto loti holiyafa, lemo ya auba ito, e'e, lonibo, ya hawa ukuwa dowa, ha ona hula nebo ha ya hemotinaloka mino betinaibo ne, loto, hawa labo ya mete muto hololadámoto, auba ito minone.
Ena wenina masi ya hiyaba we hulitinagi weninae, loti holiyafa, ido nemo ya hulitina naba yaidana-meidana nebo wenina yagunu holiyámanogolowe. E'e, Goti ya wenina ma naba ne, ido ma lumuto nebo we ne, loto hona molo ledámibo ne. Feito ya hulitinagi we hiliyabo wewa yasi nemo hawa ukuwa lo oloto molo-molo obo halo ya ha ma yagi onu ito lobiyo, loti lonomámabo ne. E'e, aya wewa yasi feto loti holiyabo, Gotikafo Yuda wenina anela utinau fukabo wenina ya hala ukuwa dowa lobinaibo onona ya Pita analo moloto, ido ayaidana oto nemo eito feka wenina anela utinau fukámabo wenina lobinobo ononawa ya nemo anelo molaibo ne. Feito Pita li auba i edoto, anela utinau fukabo wenina minadoka ya aposolo onodo ilifi molaibo wewa yamakafo ayaidana oto nemogi li auba i nedoto, eito feka wenina minadoka nilifi molaibo ne, loti hulitinagi we hiliyabo wewa yasi feto loti holiyabo ne.
Feto loti holiti, ido aifa li dowa lo ledaibo monala numibo yagi wa edofefe loti, ya Yemusile, Sifasi Pitale, Yonile, mono wenina huwatina hiliyabo we yasi nemote Banabasite adelo liti lemogi houna iti, lemo ya eito feka wenina minadoka unae, loti lolumuti, ido emotina ya Yuda wenina minadoka unune, loti feto fe ledabo ne. 10 Feto fe ledoti, ya ha ma mako, ya wenina ma ha hena utinalo minageto idafa magunu holiti alafa fiti moni wita abo wenina yagunu holiti adina li faka lo betilo, loti lolomabo, ya aya monawa auba ito molanowe, loto aidenati holi minobo ne.
Polokafo Pita ha auba ito lomuibo ha
11 Ido Sifasi Pita ya Antiyoku numudo loto nebo hamenalo, ya fefe ladámibo mona molaibo ya wa edoto, hote fito ha auba ito lomuwobo ne.
12 Wenina ma Yemusi nedoti ámabo hamenalo ya Pitakafo eito feka weninagi maina no minafa, ido Yuda weninawa loti minabo hamenalo, ya Goti anela utinau fukabo weninawa ya ha lotanae, loto holi holito, eito feka wenina minadoti ya liwila oto u Yuda weninalo yako keloto, feleko minoti no-no abo ne. 13 Feto fe minabo ya Yuda wenina malekaloka ya ayaidana oti emogi maina sugi monawa ya molo minanako, Banabasi yagi sugi monatinawa yakafo ika o edaibo ne.
14 Feto fe minafa, nemokafo hawa ukuwa dowa, ha ona hula hanudo ya fefe loti moniyámabo monatina wato, ya muki onobatinalo ya Sifasi Pita feto loto lomuwobo, Hemo ya Yuda wema minaba, Yuda wenina monatina molámoto, eito feka wenina monatina molanima nenako, neidafaito eito feka wenina ya lemo Yuda wenina monate molalo, loto ika o beti minane? loto lomuwobo ne.
Yesu holi hikito muwabo yako monatina fefe libo wenina minae, lo betinaibo ha
15 Lemo ya eito feka wenina, hopa minabo wenina yauti oloto piyámonibo ne. E'e, Yuda wenina yauti oloto piyonibo nefa, 16 ido lo molaibo ha meyalo molanubo onona liyonibo yagunu Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledámibo ne. E'e, Yesu Kilisto holi hikito munubo yagunuko feto lo ledanaibo ne, loto holi minoninako, leimo Yuda wenina yagi Kilisto Yesu holi hikito muwone. Wenina ma lo molaibo ha ononawa linabo yagunu monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinaibo wenina ma minámanako, yagunu lo molaibo ha ononawa ya litumate minámiye. E'e, Kilisto holi hikito munubo yako monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanaibo ne, loto holi hikito muwone.
17 Feito minoba, ido Kilisto lulau mino edonibo yagunu monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaibo hanudo moniyonibo hamenalo, ya leimo Yuda wenina ya eito feka wenina yamaidana oto nosámonibo wenina minone, loto monate li oloto piyagetoma, ya neidafaiye loto lanune? Kilisto ya nosámibo monau lilimibo we ne, lanube? E'e, feito minámiye. 18 Lo molaibo ha ononawa ya litumate minámiye, loto fulitonibo, ya hofa liwila oto li minogetoma ya leimo hololadámonibo monate li oloto pinubo ne.
19 Lo molaibo ha yakafo fulinobo hanu si nedaibo yagunu Gotidokako nomune hofawa mino edanowe, loto aya hawa nalala ya moda fuli muwowe. 20 Kilistogi maina yá yofolo moda fulitoto, ido nomune hofawa aifa minobo ya neimo ya minámowe. E'e, luneu ya Kilisto mino nedaibo ne. Feito nemo onesa unegi nomune hofawa minobo, ya Goti Hipala, lula-hala numibo we, nemogunu holito fulibo we ya holi hikito mu-mu o minobo yagunuko hofawa mino holito oto moloto o-o minowe. 21 Goti aifa li dowa lo ledaibo monala ya li aifa idafa buliyámowe. E'e, lo molaibo ha meyalo molonibo yagunu monatina fefe libo wenina minae, lo ledaibo neko, Kilisto fulibo mona ya aifa idafa adi ne.