2
Weuna Fele aibo ha
Ena foli fele hamena ya huliya Pentikosi hamenala aibo, eba mako nedo yalo holi hikitabo wenina muki nuba minae. Nuba minato, haita nola ma okulumauti asi naba-naba fu-fu libo nola yaidana oto libo ya numugu yau amedoti minabo muki ya holiyae. Holiyato, idafa ma so huluma yaidana oto oloto pito idafawa ya poni-poni loto wenina numugu minabo muki ya utinalo lumiye. Utinalo lumito, ido muki ya Weuna Fele yakafo mino betito lutina-hatinau faitoto, lowa-lawa ha mona-mona lanae, loto auba bito ya ha mona-mona lomo uwae.
Ido aya hamenalo Yuda wenina Goti holiya holiyabo ya mikau-mikau Yelusalemu yati numudoka loti yalo minae. Aya weninawa yasi ha labowa ya holiti yagunu nuba minabo muki yasi weninawa eimotina hatina yama loti lato holiyanako, yagunu moda elegi i minae. Elegi minoti hatina loiti-loiti kiti loga o betiyabo, Ha lo minabo we muki ya Galili wenina minafe? Olo. Ya igaidana oti leimote hate ona ya wetinauti labo ya otefo metefogi lolomabo yaidana oto holiyone? Ido leimo muki minonibo ya Patia wenina, ido Midia wenina, ido Elamu wenina, ido wenina ma Mesopotemiakati, ido Yudiakati, ido Kapadosiakati, ido Pontusikati, ido Esiakati, 10 ido Filigiakati, ido Pamufiliakati, ido Isipikati, ido Libia ebaukati Sailini selo nebo wenina, ido Lomu wenina loto meu minonibo yagi 11 malekama Yuda wenina ona minone. Ido malekama wenina eito-eito loto Yuda wenina monatina liyonibo yagi, ido leimo ya Kiliti wenina, ido Alebia wenina feito ya minoba, ido Gotikafo auba ibo idafa dowa lifefe lito emo yagunu leimote hatelokati lato moda holifefe loto holi minone, loti minae. 12 Feto loti elegiti hatina ligi-ligi kiti eimotina loga o betiyabo, Idafawa holiyonibo ya monawa ya nena idafa ne? loti loga-miga ae. 13 Feti loga-miga ato, wenina malekamasi feto labo, No waini muki ya noti hatina-manadina u hopa wito minae, loti hiya o betiyae.
Pitakafo lobibo ha
14 Ena Pitakafo Yesu onodo we leweni (11) yagi minadoti sinoito, wenina nuba naba minabo ha naba loto feto lobibo, Weninane-motao, Yuda wenina minabo ido hemotina Yelusalemu hu unabo wenina muki hawa holiyabo monawa fokito lobinogolowe. Ha lobinobo ya hatina kiti holifefe loti holilo. 15 Hemotina ya wemoliwa ya no waini noti hatina-manadina u hopa uwae, loti holiyafa, ido feito minámiye. E'e, onesa me ya ya leda (9) naini kiloku yaidana otoko nenako. 16 Idafawa yagunu polofeti Yowelikafo feto libo,
17 Gotikafo feto libo, Hamena naba alili anaibo hamenalo Weune ya wenina muki mona-mona ya biyoto, hipatina-mota ido olutina-mota hane lo oloto molanigilae. Ido hemotina we hofawetina ya wamo yaidana oti ya wanigilae. Ido we kilofo-akilofo yagi wamo hula wanigilae. 18 Ido aya hamenalo houba-nabane we
wena Weune ya biyoto hane ya lo oloto molanigilae.
19 Ido okuluma akawa yagi mebe-maba ma idipito ido mikalo melo yagi nemo aubane idipiyobo idafa ya lunufena, ido sofena, sokila nabafena ya itibinogolowe. 20 Itibinobo ya fo ladámoto ido igana ya li lunu yaidana luta lanogolaiye. Feito lanaido yalo ya Wenaba hamenala naba ido lamenala ya oloto pinaibo ne. 21 Ido Wenaba huliyalo sula finabo wenina muki ya li nomudina wanaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Jol 2:28-32) ya nebo ne.
22 Ido hemotina Isilaeli wenina hawa holi minalo. Nasalete numudoti aibo we Yesu ya Goti aubala lilibibo idafa mona-mona yagi, ido mebe-maba yagi, aubala nabagi li oloto pi bibo ya Gotikafo ilifi molobo we ne, loti holinigilae, loto feito emokafo mino edaito, idafawa ya nomudinalo li oloto pi bito, heimotina idafawa ya moda holi minae. 23 Aidena yoimalokati Gotikafo wewa yama ya hemotina adinalo molanowe, loto holito hala dowa kito, hemotinagi ido ha holiti holámoti abo we yagi analo-hinalo liti yá yofolo hofoti fuliyae. 24 Hofoti fuliyafa, ido fulibo mona yakafo nala i edanaibo ya ogofuwáminako, Gotikafo fulito ogofu naba-naba holigu yauti wina edoto fuliguti li sinoi edaiye. 25 Ido Defitikafo emogunu feto libo,
Wenaba ya hamena-hamena nomunelo neto ya wa-wa edo o minowe. Ido ane onaleka nebo nenako, idafa-adafa makafo li yoima o nedámanogolaiye.
26-27 Ido weune ya fuliyabo ebau yau fulo edoto waito edámoto, nemo Fele We minobo une aubane ya lilitámanaiye,
loto laniboma nenako, yagunu lune-haneu dowa holiyowe.
Yagunu nemo ya wenemamo ake ito ha loto, mikaleka unegi minobo hamenalo ya hemo fe nedananibo holito hiyabaka oto minomo yonowe. 28 Ido hofawa minomo yowabo hanu nilibito nemo mino nedageto, ake naba-naba inogolowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 16:8-11) ya nebo ne.
29 Mono weninane-motao, auba ito lobiyowe. Awatefo-holofate Defiti ya fulitaito, hale li edato, ido hale li edabo ebala ya meu selo ya ne. 30 Ido emo ya polofeti minoto feto loto holibo, Gotikafo ona ne, loto hemo yufa fiyanibo yauti we ma li sinoi edageto, hemo ekeni folomoka yalo minoto ya wenina hiyaba o betinogolaiye, loto auba ito lo molo muibo ne, loto holi ne. 31 Feito idafawa oloto pinaibo ya holinako, yagunu Metefokafo ilifi molaibo we Kilisto ya fulinaiguti li sinoi edoto ya fuliyabo ebau fulo edámito, hono ula ya haleku yau lilitámanaibo ne, loto monawa ya lo oloto bima ne. 32 Ido Gotikafo Yesu fuliguti hofa li sinoi edaito, ido leimo muki ya nomude yagunu moda wa edofefe lonibo ne. 33 Ido Goti ya Yesu huliya li faka loto, ane onaleka huliyagi we minanaiye, loto ido Weuna Fele humunowe, loto lo molo muiboma ya Melafodoka yati lito ido idafawa eletifo hemotina wati holiyabo ya oloto pi ledaiye. 34 Oloto pi ledaito, Defiti eimola ula ya okulumau yowámibo nefa, ido feto libo,
Wenaba yakafo Wenabane ya lomuibo, Ane onaleka amedoto hiyaba oto minageto, 35 ya uwokafo-mota fulo higa feumau betinogolowe, loto libo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 110:1) ya nebo ne.
36 Yagunu hemotina Isilaeli wenina muki ya holifefe loti holilo. Hemotina yasi we yá yofolo hofo fuliyabo wewa Yesu ya Goti yakafo Wenaba, ido ilifi molobo we Kilisto ya ne, loto buli edaiye, loto lobiye.
Wenina muki lutina-hatina li elepa iti noku iyabo ha
37 Ena hawa lobibo ya holiti lutina-hatinau hena naba-naba holiti, Pitagi aposolo malekamagi feto loti loga o betiyabo, Mono weninate-motao, neidafa feyanune? loti loga ae. 38 Loga o betiyato, Pitakafo liwila oto lobibo, Heimotina muki ya lutina-hatina li elepa iti Yesu Kilisto huliyalo noku inabo ya Gotikafo lifimatina hilili o betito, Weuna Fele biyageto linigilae. 39 Yagunu hemotina ido olufotinagi ido faiga minabo wenina muki Wenaba Gotitekafo sutina finaibo wenina muki ya Weuna Fele binowe, loto lo molo betiye, loto lobiye.
40 Feto lobito, ha malekama muki fuka ha auba ito feto lobibo, Hemotina hamena onesa me ya minabo wenina nosámabo minagu lifimatina linabo yaidana oti litanune, loti fulo betilo, loto lobiye. 41 Feto lobito, ido hamena yalo wenina abi loti tili tauseni (3,000) yasi Pita ha libo ya holi hikito muwato noku i betiyabo ya holi hikitabo wenina onu iyae.
Holi hikitabo wenina lutina-hatina maina molabo ha
42 Ena holifefe lanune, loti aposolo api itibiyabo ha auba iti holi minabo mono wenina malekama adinalo li faka lo beti minoti, wetina-idafafena ya maina noti Goti lomu-lomu o minae. 43 Feto fe minato, aposolo yasi Goti aubala idipibo idafa mona-mona ido mebe-maba idipi-idipi abo idafawa ya wenina muki wati elegi minae. 44 Ido holi hikitabo wenina lutina-hatina mako moloti, idafa-adafatina li mako oti li minae. 45 Yagunu mikatina ido huwamenatina magi hefanalo fuloti hefana liti wenina idafagunu wita abo wenina hona moloti biyae. 46 Hona moloti biti, lutina-hatina mako molabo ya hamena-hamena fele huliyagi numuna naba hilalau yau maina uti nuba o-o minae. Nuba oti minoti, numunatinau-numunatinau wetina-idafa ido mono hobina ya hona moloti no-no minoti, lutinau ake iti hatinau mako moloti, 47 Goti ebola lomuwato, wenina muki ya wa beti dowa moloti wa beti minae. Feti minato, hamena-hamena ya Wenabakafo nuba minagu yau li nomudina waibo wenina ya li homi i betiye.