Aposolo
Weuna Fele mino betito aposolo yasi mono onona liyabo ha
Homu Ha
Homu lufuwa igu ya lusa wema huliya Lukukafo Yesu mikalo monibo hamenalo idafa-adafa aibo ha, ido api itibibo ha ya lufuwa ibo ne. Ha homu lufuwa ibo ya huliya Yesu hala ukuwa Lukukafo lufuwa ibo ne, loti molabo ne. Ido ha me ya ya aliga lufuwa ibo ne. Ido lufuwa meu ya Yesu fuliguti hofa li sinoi edaito liwila oto okulumau yoibo ha, ido Weuna Felekafo loto Yesu mono weninala mino betito auba bito, hala ukuwa dowa ya lo oloto moloti, Goti aubala idipibo idafa-adafa feto o-o abo ha, ido hawa ukuwa dowa mikau-mikau upatoto wito Yuda weninagi eito feka weninagi holi hikito muwabo ha ya lufuwa ibo ne.
Homu Yuda wenina mau hefola ya Yelusalemu numudoka Yesu monolo nuba o-o ato, aliga Goti Weuna Felekafo mino betito Pitakafo hawa ukuwa lo oloto molomo wito, ido aliga ya Polokafo lo oloto molomo wito, hawa ukuwa ya eba nedo-nedo upatoto wito, eito feka wenina yagi abi loti holiti holi hikitabo ne, loti holinigilae, loto lufuwa me ya ya ibo ne.
Hawa maleka ya wenina masi Luku lomuwato, holito lufuwa ito, ido maleka ya Pologi maina monito ana li faka libo yagunu nomunagunu waibo ha yagi lufuwa ibo ne. Feto aposolo 16:10-17, 20:5-21, 18, 27:1-28:16 yau maina monibo ha ya lufuwa ibo ne. Pitakafo onona libo hala ya Aposolo 1-12 yau neto, ido Polokafo onona libo hala ya Aposolo13-28 yau nebo ne.
1
Yesukafo Weuna Fele ilifi fulanowe, loto lo molaibo ha
Tiyofilusiyo, nemo Luku moda homu lufuwa i fulo hedogu ya Yesu oto moloto aibo ha muki ya onona apito limo uto-uto, ha mono apito lobimo uto uto, li okulumau yonogolo ya weuna fi betibo we aposolo ya Weuna Fele welaloti ya ha lo molo betitaito, ya Gotikafo ilimito okulumau yoibo hawa muki yagunu ya moda lufuwa i humutobo ne. Yesukafo ula ogofu naba-naba holitoto aposolo weninalawa minado ya fedoto, wenina yasi nomune hofawa ne, loti holiti hatina loiti-loiti kiyámanae, loto mebe-maba abi ya li oloto pi biye. Li oloto pi bito hamena foti (40) ya mikalo minoto Goti hiyaba we wehudite hiyaba o ledaibo ha lobimo wiye. Hawa lobimo uto hamena ma maina wetina-idafa no minado yalo lo molaibo feito bibo, Hemotina Yelusalemu ya fulámoti, Menefo idafa binowe, loto lo molo bibo ya lobiyobo ya hiyaba o minalo. Yagunu Yoni ya nogunu noku i betifa, ido fo hamena malekama uwageto yalo hemotina Weuna Fele yakafo noku i betinogolowe, loto lobiye.
Lobito, ido nuba oti minado loga o edoti labo, Wenabao, Isilaeli wenina hofa li auba i lumuto hiyabate we wehudi onona linabe? loti loga o edae. Feti loga o edato, Yesukafo liwila oto lobibo, Hemotina Metefo eimola aubalalo idafawa fedanaibo hamena molaibo ya holinune, loti lafa, ido fedanaibo hamenawa ya idafatina minámiye. E'e, idafatina minámifa, ido Weuna Fele ya mino betido yalo auba ya bito liti uti Yelusalemu numudo, ido Yudia mika negu-negu, ido Samalia mika negu-negu, ido lowa-lawa mika faiga negu yagi hane ukune ya lo oloto bimo unigilae, loto lobiye.
Gotikafo Yesu liwila oto ilimito okulumau yoibo ha
(Mk 16:19-2 Lu 24:50-53)
Feto loto lobito, Gotikafo nomudinalo li faka loto ilimito okulumau yoito, limukafo li faluku edaito ya ogofuti wa edámae. 10 Ogofuti wa edámoti okulumau akawa auba iti wenu wa minato, we loiti utinalo owo feke libo ya haita minadoka loti sinoi minaiye. 11 Sinoi minoti feto loto lobibo, Galili weninao, nedafaito melo ya sinoi minoti okulumau wenu wa minae? Wewa Yesu ya hemotinalokati ilimito okulumau yoibo ya liwila oto mikalo anaibo hamena ya okulumau wito wa edabo yaidana oto liwila oto anogolaiye, loti laiye.
Matiyasi ya Yudasi ononala linaibo ha
12 Feto laito, ya minabo obula Olifi ya fulitoti lumuti mako kilomita yaidana uti Yelusalemu numudo ya liwila oti uwae. 13 Liwila oti u fedoti numuna ma mulalo aifa nedo yoti minomo uwae. Minabo wenina ya hulitina feito ne: Pita, Yoni, Yemusi, Adulu, Filipi ido Tomasi, Batolomiu ido Matiu, Alifiusi hipala Yemusi, Saimoni huliya ma Seloti, ido Yemusi hipala Yudasi yaleka we ya minae. 14 Feti wenina muki nuba o-o abo yagi, Yesu unalafo-motagi, olafo Maliagi, ido wenipamagi muki lutina-hatina mako moloti minoti Goti lomumo uwae.
15 Ena hamena yalo holi hikitabo wenina wani hadeti tuwedi (120) ya nuba minagu ya Pitakafo nomudinalo sinoito 16 feto loto lobibo, Mono weninane-motao, holilo. Yudasikafo Yesu ya uwolafo-mota idipito loto adinalo bibo we hala ya aidena yoimaloka Weuna Fele yakafo Defiti welalo ha ya molaibo hama onesa u ayaloma iye. 17 Ido Yudasi homu lemogi maina keloto minoto mono onona limo uwone.
18 Feito nefa, wewa mona nosámibo molaibo, meinala muwabo yakafo mika ma meina fito aya mikalo ya lumu fou loto, sebala opoloka hito lula-halau idafa muki feka aito fuliye. 19 Fulito, Yelusalemu numudo minabo wenina muki ya hawa holi hulabo yagunu fulibo mikawa ya huliya Akeldama ne, loti molabo hatelokati monawa ya Lunu Lekibo Mika ne, loto ne. 20 Yagunu mono lufuwa bukuku Mono Nama yau feto libo,
Numuna ya yupa minageto wenina ma yau minámanigilae,
loto ha mono lufuwau (Sng 69:25) ya nebo ne. Ido magi ya feto libo,
We ma yakafo hiyaba we ononala ya linaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 109:8) ya nebo ne.
21 Feito yagunu Wenabate Yesu ya fuliguti hofa sinoibo hala ya lo oloto molanaibo we ma lemo minonigu yauti Yesu lemogi nebo hamena muki yalo maina moni-moni aibo we ma li oloto molokelo. 22 Wewa li oloto pinubo ya Yonikafo noku i beti nedo yaloti uto Yesu lemodoka ilimito hamenalo okulumau yoibo ya wa edo hulonibo wemoli yaumati we ma li oloto molokelo, loto lobiye.
23 Feto lobito, we loiti ya ma huliya Yosefe huliya loiti ma Basabasi ido ma Yasitusi, ido we ma huliya Matiyasi ya li oloto piyabo ne. 24-25 Ido mukisi Goti feto lomuwabo, Wenabao, wenina muki lute-hateu wa-wa anibo we heimokafo Yudasi ononala fulitoto eimola hanulalo uto u hopa wiboma nenako, yagunu we loiti yauti mako ma weuga fi edanibo we ya ebala linaibo wewa lilibiyo, loti lomu minae. 26 Feto lomutiti nuba minabo ya noka hedoti Matiyasi huliya ya oloto piti, aposolo minanaiye, loti lato aposolo leweni (11) minagu ya keloti minae.