21
Ege-ege moniyabo we noku ya minato Yesu oloto pi bibo ha
Ena hofa aliga ege-ege moniyabo we Taibeliyasi momenolo ya minato, Yesu oloto pi bibo ya feito oloto pi bibo ne. Saimoni Pitale, Tomasi huliya ma Didimusile, Galili mikalo Kana numudoti we Nataniyelile, Sebedi hipala loiti yagi ido ege-ege moniyabo we yauti ma loiti yagi feti wenina yaleka minato, Saimoni Pitakafo feto loto lobibo, Nemo laefalo moninowe, loto unogolowe, lito, ya feto lomuwabo, Hemogi maina unune, loti sipiku ya yoti uti moniyabo ya lubuka yalo ya laefa ma liyámae.
Feto feyato, ho lanowe, loto feyaido ya Yesu no sesepalo ya sinoi nefa, fefeluma wa edámato, Yesukafo feto loto loga o betibo, Hipane-motao, laefa ma liyafe? lito emotinasi, Ma liyámiye, loti ha liwila oti lomuwato, emokafo feto loto lobibo, Owo ya fulo filiga sipi onaleka ya itanabo ya linigilae, lito owo ya fulo onaleka ya itato, laefa ya faitito ika o moniyafa, ogofuwámae.
Yagunu ya Yesu ege-ege monibo we lula-hala muibo wekafo ya Pita feto loto lomuibo, Moda Wenaba ya nebo yae, lomuito, Saimoni Pita hawa holito ulalo owo ya li fuloto molo itoto onona lido yati hofa li ito sipikuti nolulau ya satomo ito wibo ya no sesepa faiga minámibo wani hadeti (100) mita yaidana oto neto wito, ido ege-ege moniyabo we malekama ya owo noku fulabo ya laefa faitito sipiku minoti ika-ika oti liti uwae.
Uti limo noku molo ititi sesepalo ya lumuti hemo ya so ligu ya laefagi beletigi neto ya wae. 10 Wato, Yesukafo feto loto lobibo, Laefa liyabo maleka liti alo, lito, 11 Saimoni Pitakafo sipiku ya yoto owo ya noku yati ika oto lito no anawalo aibo ya laefa naba-naba faitibo ya wani hadeti fifiti-tili (153) yaleka ya nebo nefa, owo ya fukámiye.
12 Ena Yesukafo feto loto lobibo, Loti leda-hoba nalo, lito ya ege-ege moniyabo we ya, Wenaba ya ne, loti holi hulotanako, ya hemo hema minane? loti loga o edámae. 13 Ena Yesu loto beletigi laefagi lito hona moloto biye.
14 Yawe ya Yesu fuliguti sinoito ege-ege moniyabo we oloto pi bibo ya hamena tili (3) oloto pi biye.
Yesukafo sipisipine wetina-idafa biyo, loto Pita lomuibo ha
15 Ena leda-hoba notiti minado ya Yesukafo Saimoni Pita feto loto loga o edaibo, Yoni hipala Saimoniyo, hounakafo-mota lutina-hatina numu minabo we ya li fulo betito luka-haka nomabe? lito Pitakafo lomuibo, O, Wenabao, nemo lune-haneu ya hemogunu holiyobo ya wa nedo minane, lito ya Yesukafo lomuibo, Sipisipine mofola wetina-idafa biyo.
16 Feto loto hofa loga o edaibo, Yoni hipala Saimoniyo, hemo ona luka-haka nomabe? lito Pitakafo lomuibo, O, Wenabao, nemo lune-haneu hemogunu holiyobo ya wa nedo minane, lito ya Yesukafo lomuibo, Sipisipine ya hiyaba o betiyo.
17 Feto loto hofa ma feto loto loga o edaibo, Yoni hipala Saimoniyo, hemo ona luka-hakau ya nemogunu holabe? loto hamena tili (3) loga o edaibo yagunu Pita lula-hala hena aito ha liwila oto lomuibo, Aiyo, Wenabao, hemo idafa-adafa muki ya holi hulo minanibo wema minaninako, nemo lune-haneu ya hemogunu holiyobo yagi holi minane, lito ya Yesukafo lomuibo, Sipisipine wetina-idafa biyo.
18 Nemo ona lama lohomowe. Hemo we hofawe minanibo hamenalo ya hebekagi lifefe loto ito hanu ma moninowe, loto holiyanido ya moni-moni anima nefa, ido aliga we kilofo moloto minananibo hamenalo ya aga sino lageto, we makafo hebe i hedoto ma aguwámanowe, loto holinanibo ebaleka yaleka hilimito unaibo ne. 19 Feto loto libo ya Pita fulinaibo monawa yakafo Goti huliya li faka lanaiye, loto holito liye. Feto loto ya Pita lomuto libo, Hemo loto nege-nege molo, loto lomuiye.
Yoni hala
20 Feto loto lomuito, Pita ya liwewe oto Yesu ege-ege monibo we lula-hala muibo we egetina wito wa edaibo wewa ya homu Goti Uta O Betibo hobinawa nagu ya atala ya Yesu ikiyalo ya fuloto feto loto loga o edaibo, Wenabane, hemakafo hemo uwokafo adinalo binaibogunu lane? loto lomuibo we 21 ya Pitakafo wa edoto Yesu loga o edoto libo, Wenabao, me ya we ya neidafa anaibo ne? loto loga o edaito, 22 Yesukafo feto loto lomuibo, Emo ya nemo liwila oto anobo hamenalo ya aifa minanaiye, loto holinobo ya hemo idafaka nefe? Hemo ya aifa nege yako molo, loto liye.
23 Feto libo yagunu mono hounatinafo malekama yasi aliga ya feto loti lo oloto molabo, Yesu ege-ege monibo wewa ya fuliyámanogolaiye, loti lafa, Yesukafo ya fuliyámanaibo ne, loto ladámibo ne. Aifa feto loto lomuibo, Nemo liwila oto anobo hamenalo ya aifa minanaiye, loto holinobo ya hemo idafaka nefe? loto ya libo ne.
24 Ena ege-ege monibo wewa yamakafo idafa-adafawa wa hulibo idafaloka lo oloto moloto lufuwau meu ya ibo we ya ne. Hawa ya lo oloto molaibo ya ha ona hula ne, loto holi minone.
25 Ena Yesukafo idafa-adafa ma muki oto moloto aibo yama ya igaidana oto lufuwau ya i hulanubo ne? Muki lufuwau ya li molonibo neko, lufuwa idafa yamo uto mikau-mikau faito fulitageto eba ma minámoto buku ma aifa minadi ne, loto holiyowe. Modae.