18
Polo Kolinti numudo onona libo ha
Aliga ya Polo Atenisi numudo ya fulitoto, Kolinti numudo ya uto yalo Yuda we ma huliya Akuila hatula aiye. Wewa ya Pontusi ebau hedabo ya olonafo Pilisila yate homu Itali ebau minaifa, eba hiyaba we wenaba Kolodiusi yakafo Yuda wenina muki Lomu numudo minabo ya ebate fulitalo, loto idipi molainako, yagunu loitiwa ya onesako Itali ebaukati aiye. Aito, Polokafo wa betinowe, loto loiti minaido uto loiti ya seli numuna lifefe lo-lo abo ya Polo yagi yaidana hefana onona libo we ma nenako, yagunu numunatinau maina minoto onona maina liyae. Onona maina liyato Sabatiku-Sabatiku ya Polo uto Yuda wenina mono numunatinau yoto Yuda wenina ido Giliki wenina hatina liyoto holi hikitanae, loto auba ito lobi-lobi aiye.
Ido Sailasite Timotite Masedonia ebauti aito Polo ya hamena-hamena lo oloto molo-molo o nebo onona yako lito ido Yesu ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ona ya ne, loto Yuda wenina ya li oloto pi bifa, hala holámoti hamana hiyato, Polokafo ulalo owo lito huwopa kelaibo ya itili oto feto lobibo, Lifimatina ya nemodoka minámanogolaiye. E'e, Heimotinaloka minanaiye. Yagunu onesa fulo betito eito feka wenina minagu lo oloto molanogolowe, loto lobiye.
Feto lobito fulo betitoto uto numuna ma mono numuna selo negu yau yoiye. Numunawa ya we ma huliya Titiusi Yasitusi Goti ya weuna-lula-hala muibo we numunala ne. Ena Yuda wenina mono numunatina hiyaba we Kilisipusi yagi weninala muki yagi Wenaba holi hikito muwato, ido Kolinti numudo minabo wenina hala ukuwa dowa holiyaguti wenina abi loti ya holi hikito muti mono noku iyae.
Lubuka ma Polo wamo waigu yau Wenabakafo feto loto lomuibo, Wenina holitina holámoto, ha lobi-lobi anibo mona ya fulitámo. 10 Yagunu nemo ya hiyaba o hedoto aya numuna meya nabau yau weninane abi lanako, yagunu we makafo li nosámibo hedanaibo we ma minámiye, loto lomuiye. 11 Feto lomuibo yagunu Polokafo aya ebawau ya melege makomagi ma hofalau pito (1 1/2) ya Goti hala api itibi ne.
12 Ido Galio ya Akaiya ebau hiyaba aibo hamenalalo ya Yuda wenina yasi lutina-hatina li mako moloti Polo ya li halo molo edanune, loti ha lifefe lo-lo aibo we nedoka ilimiti uti 13 feto labo, Wewa yakafo Goti weudina-lutina-hatina ya munae, loto hatina fibo ya mona api itibito monawa meyalo molatoma lo molaibo ha ya fukanigilae, loti li halo molo edae. 14 Feti li halo molo edato, Polokafo hawa ya liwila oto lobinowe, loto feyaifa, Galiokafo Yuda wenina feto lobibo, Aiyo, hemotina Yuda wenina, aya we yakafo wenina hotina ifemo, ido eito mona nosámibo molaibo ha ya lonomabo neko, fefe loto holiyadi ne. 15 Feito nefa, hemotina ya hagi, ido hulitinagi, ido heimotina lo molaibo hatinagi yagunu moliya fiyabo ya heimotina yasi hawa ya lifefe lalo. Ha yaidana oto ha ya holinobo ya lifefe ladámanobo ne, loto lobito 16 ha lifefe lo-lo abo numuguti idipi fulalo, lito himiwe yasi idipi fulato feka uwae. 17 Feka uti muki yasi Yuda wenina mono numuna hiyaba we huliya Sostenesi ya wa edoti analo-hinalo liti ha lifefe lo-lo abo numuna holaleka oloto yalo hofo minafa, Galio yakafo wa betito idafawa yagunu hala abi kiyámiye.
Polo liwila oto Antiyoku wibo ha
18 Ena Polo ya Kolinti numudo hamena fana minomo yototo Yesu mono weninala fulo betitoto Silia ebau unowe, loto sipiku yoito, Pilisilate ido wanafo Akuilategi sipiku yoti Silia ebau emogi maina uwae. Maina uwato, ido homu Senkilia numudo fulitoto unogolaibo hamena ya ha ma auba ito lo molo muibo yagunu atala opala fukaiye. 19 Atala opala fukaito, uti Efesusi numudo fedoti yalo Pilisilate Akuilate ya fulo betitoto eimola ya Yuda wenina mono numunatinau yoto Yuda wenina yagi ha loyolalo-melo o minae. 20 Feto fe minato, masi lomuwabo, Hemo ya hamena fana lemogi minanane, lomuwafa, liwila oto lobibo, E'e, loto lobiye. 21 Feto lobito fulo betitoto unogolaibo hamena feto lobibo, Gotikafo nemo ya hofa liwila oto anane, loto holinaibo ya liwila oto hemotina minado ya anogolowe, loto lo molo betito, sipiku yoto Efesusi numudo fulitoto wiye. 22 Fulitoto uto Sisalia ebau fedoto mikalo lumuto uto mono wenina nuba minadoka yoto aiyo-weiyo lobitoto aliga yaloti lumuto Antiyoku numudo liwila oto wiye.
23 Antiyoku numudo liwila oto uto yalo hamena ma minototo ebawa fulitoto Yesu ege molabo wenina muki adinalo li faka loto auba itiko holi hikitanae, loto Galesia ido Filigia ebau yau numudo-numudo monimo wiye.
Apolosikafo Efesusi numudo lo oloto molaibo ha
24 Ido Yuda we ma huliya Apolosi ya Alekisadilia numudo hedabo ya fulitoto Efesusi numudo loto ne. Aya wewa ya ha mananau nebo we mono lufuwa ya hitoto holi hulibo ne. 25 Ido ha mono api ilibiyabo weninala ya Wenaba hanulalo moninabo mona ya moda api ilibiyato, holifefe loto holibo ne. Ido idafa naba ne, loto Yesu hala ya auba ito lo oloto molo bi-bi o nefa, Yoni noku i betibo mona yagunuko holiye. 26 Wewa wenina holitina holámibo ya Yuda wenina mono numunatinau auba ito api itibito, Pilisilate Akuilate ha libo holiti numunatinau ilimiti uti aifa li dowa lo edoti, Goti hanula moninaibo ya ma onu iti fefe loti api ilibiyaiye.
27 Ena Apolosi ya Akaiya ebau unowe, loto holito, Yesu mono weninala yasi aiyo-weiyo lo edanae, loti Yesu ege molabo wenina yalo minado ya lufuwa i fulo betiyae. I fulo betiyato, uto numudo fedoto Goti aifa li dowa lo betito Yesu holi hikito muwabo wenina ya auba ito adina li faka liye. 28 Yagunu uto wenina nomudinalo ha auba ito Yuda wenina ha laboma li yoima o edoto, mono lufuwa hitoto feito Yesu ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya ne, loto api itibi-itibi aiye.