19
Polokafo Efesusi numudo lo oloto molaibo ha
Apolosi ya Kolinti numudo neto, Polo ya hanu luwa fi yoto uto lumuto Efesusi numudo fedoto yalo Yesu ege molabo wenina malekama li oloto pito feto loto loga o betibo, Hemotina Goti holi hikito muwado ya Weuna Felekafo lutina-hatinau mino betife? loto loga o betito, emotina yasi liwila oti lomuwabo, E'e, Weuna Fele ne, loto ma holiyámonibo ne, loti liwila oti lomuwae. Lomuwato, Polokafo feto lobibo, Yagunu ya hemotina nena ha holiti mono noku iyae? loto loga o betito, Yoni hala api lilibiyabo ya holito mono noku iyone, lomuwae.
Feto lomuwato, Polokafo feto lobibo, Yoni ya wenina monatina nosámibo metina muti, lutina-hatina li elepa iyabo wenina ya noku i beti-beti o minoto, ido Yuda wenina feto lobibo, Hemotina ya nege anaibo we ya holi hikito muilo, loto lobiye. Wewa lo edaibo ya Yesu ya ne. Hawa libo ya holititi Yesu huliyalo ya noku iyae. Noku iyato, Polo anagunu manadinalo molaito, Weuna Felekafo lutina-hatinau mino betito lowa-lawa ha loti Goti hala lo oloto molae. Feti lo oloto molabo wemoli ya tuwelu (12) wemoli minae.
Ena igana tili (3) Polo yalo minoto, Yuda wenina mono numunatinau yoto wenina minabo ya hatina finowe, loto Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hala ya fokito auba ito lobi-lobi aiye. Auba ito loyolalo-melo nefa, wenina malekama lutina-hatina gedibo holi hikitámabo yasi wenina nomudinalo Wenaba hanula idipibo mona ya hamana hiyae. Yagunu Polo fulo betito Yesu ege molabo wenina idipito uto hamena-hamena ya Tilanusikafo ha lo oloto molaibo numunalau yau yoto wenina yau minabo yagi auba ito loyolalo-melo aiye. 10 Ido melege loiti yalo Polo feto femo wito yagunu Yuda ido Giliki wenina muki Esia ebau minabo yasi Wenaba hala ya moda holiti, malekama holi hikitato, malekama holi hikitámae.
Sifa hipala-mota Satani himiwela li fulabo ogofuwámabo ha
11 Gotikafo eimola aubala idipibo idafa aubafofo libo mona idipinaiye, loto auba ya Polo analo molaito, idafawa naba ya idipi-idipi aiye. 12 Yagunu wenina yasi Polo lafo-lafola ido ulalo owo ya ulalo libo idafawa ya liti idafa i hiliyabo wenina minado uti utinalo molato, idafa i hiliyabo ya li faka lito, ido Satani himiwela lutina-hatinau mino betiyabo yagi fulo beti itoti u-u ae.
13 Ena Yuda wenina malekama eba nedo-nedo moniti Satani himiwela wenina lutina-hatinau mino betiyabo li fulabo onona li minabo we yasi Wenaba Yesu huliyalo li fulo betinune, loti feto labo, Ha auba ito lobiyone. Holilo. Yesu ya Polo lo oloto molaibo huliyalo wenina fulo betiti wilo, loti lobi-lobi ae. 14 Ido Yuda we ma sokila hi muwabo we hiyabatina we Sikefa ya hipala-mota seweni (7) yasi Satani himiwela wenina lutina-hatinau mino betiyabo li fulabo ononawa ya liyabo ne. 15 Ononawa liyabo ya fo hamena ma Satani himiwela yakafo liwila oto feto lobibo, Yesu ya wa edoto, Polo yagi wa edoboma nefa, hemotina ya hema ma minae? loto liwila oto lobiye. 16 Lobito, Satani himiwela lula-halau mino edaibo we yakafo ayalo wemoliwa muki ya auba ito hofo betito, li yoima o betito utinalo owo ya fekali-makali aito utinalo lunutina bubu lito, numunauti lumuti holi uwae.
17 Hawa ya Yuda wenina ido Giliki wenina Efesusi numudo minabo ya holiti holi naba-naba bito, Wenaba Yesu huliya ya li faka lae. 18 Ido holi hikitabo wenina minagu yauti wenina abi loti yasi lutina-hatina li elepa iti wenina nomudinalo monatina nosámibo molo-molo abo yama ya li oloto pito lomo uwae. 19 Ido wenina abi loti ya hifena-lusa hi-hi abo yasi loti hifena-lusa ha lufuwa iyabo bukutina ya liti loti wenina nomudinalo soku hiyabo ne. Ido hifena-lusa bukutinawa soku hitabo ya meinala ya hitabo hefanala siluwa fifiti tauseni (5000) yaidana ne. 20 Feito Wenaba hala ukuwa ya auba ito mikau-mikau upatomo wibo ne.
21 Feito idafawa hulido ya Weunakafo Polo lomuito holibo ya Masedonia ebau ido Akaiya ebau uto Yelusalemu ya unowe. Uto yalo minototo ya Lomuka yagi unowe, loto holiye. 22 Feto loto holibo analo li faka libo we loiti Timotite Elastusite ya Masedonia ebau yau idipi moloto eimola ya Esia mikalo hamena malekama yalo ne.
Efesusi numudo fina fiyabo hatina
23 Ena aya hamena yalo Wenaba hanula itibibo mona yagunu wenina fina-kona ha naba-naba lomo uwae. 24 Ido yalo siluwagunu ekeni idafa lifefe lo-lo aibo we ma nebo huliya Demitiliusi yakafo sugi goti huliya Atemisi mono numunala fefeluma aibo hefola efoma ya siluwagunu lifefe libo ya hefana onodo liyabo weninala onona liyato, wenina idafawa wati meina fi-fi anako, yagunu hefana naba li-li ae. 25 Ido wewa yakafo onodo we ido onona yaidana oti liyabo we li nuba o betito feto lobibo, Weninate, holilo. Leimo ononawa liyonibo ya meina naba-naba li minonibo, ya holi minae. 26 Holi minoti ido wewa Polo yakafo loto mona molaibo ya moda wati holi hulae. Emokafo feto libo, Wenina adinagunu goti fefelumatina lifefe labo ya goti idafa hula minámiye, loto auba ito lobito, wenina abi loti ya hawa holiti ona liye, loti holi hikitae. Ido Efesusi numudo meleka yagi feto feto ido Esia ebau-ebau yagi mona yaidana oto molaiye. 27 Feito mona moloto ha libo yagunu wenina yasi leimote meina ononate ya nosámiye, loti lanigilae. Ido yako minámiye. Gotite Atemisi mono numunala ya dowa loto wa edámanigilae. Ido aya gotiwama Esia muki mikau-mikau minabo wenina ido mikau-mikau minabo wenina ya ebola lo-lo minabo gotiwa ya aifa wena ne, lanigilae, loto lobiye.
28 Feto lobito, wenina mau naba minabo ya hawa holiti sebatina hala-kala naba-naba lito, ya apito ha naba loti feto labo, Atemisi ya lemo Efesusi minonibo wena nabate ne, loti ha naba-naba moloti lo minae. 29 Feti ha naba lo minoti wenina muki numuna meya nabau minabo ya hai molo filiga-filiga oti we loiti Masedoniakati Polo ege uwaibo hulitina Gaiyusi ido Alistakusi ya adinalo-hidinalo liti ika oti idipiti numuna nabau wenina nuba o-o abo ebalo oluloti uwae. 30 Oluloti uwato, ido Polo yakafo wenina nuba minabo nomudinalo uto lobinowe, loto holifa, Yesu ege molabo wenina yasi feto feyámanaiye, loti li hiki lae. 31 Feto feyato, eba hiyaba we malekama Polo weninala minabo yasi nuba o-o abo ebalo ya aguwámo, loti emodoka ha fulo edae.
32 Ido wenina nuba minabo ya hatina-manadina u hopa wito, wenina malekama ya ha ma hai molo minato, ido malekama yasi eito ha ma hai molo minato. Ido wenina abi minabo ya, Nena monagunu loti nuba o minafe? loti mona ya holiyámoti hatina ligi-ligi ki minato, 33 ido Yuda wenina yasi Alekisada ya itifu fulo nuba minabo wenina nomudinalo itato nuba minagu yauti malekamasi ha naba loti, Feto lobiyo, loti lobinaibo ha ya lomuwae. Feto lomuwato, emokafo lobinogolowe, loto holito wenina nuba minabo, Ha ladámilo, loto ana fulaifa, 34 Yuda we ma nebo yagunu ya wa edotiti wetina mako moloti hamena fana tu (2) auwa ya hai moloti feto labo, Atemisi ya lemo Efesusi numudo minonibo wena nabate ne, loti hai moloti lomo yowae.
35 Hai moloti lomo yowato, numuna meya naba kanisole lufuwa ibo we yakafo holoti minalo, loto ya feto lobibo, Efesusi weninao, wenina muki eba negu-negu yagi holiyabo ya lemo Efesusi wenina minonibo ya Atemisi mono numunalagi, ido mono hefanama ya okulumauti lumibo yagi hiyaba o minone, loti holi minae. 36 Yagunu ya hawa ona ne, loti holiyonibo nenako, we makafo feito minámiye, loto lanaibo we ma minámiye. Yagunu hemotina holoto minoti idafa li hopa ámilo. 37 Wewama loiti Gaiyusite Alistakusite ya adinalo-hidinalo liti idipiti melo afa, mono numunate yauti idafa ma ugele liyámoti, ido Atemisi hamana hiyámiye. 38 Demitiliusi ido onodo we hounalafo-mota yasi li halo molo betinune, loti holitima ha lifefe lo-lo abo hamena molanado yalo loti li halo molo betinae. 39 Ido hemotina ha ma minagetoma numuna meya minabo wenina hiyabatina we wenina li nuba o betinabo hamenalo ya aya hawa feto lobilo. Emotina yasi hawa holiti lifefe lanae. 40 Ido feito eletifo fina fito ha naba lonibo yagunu Lomu himiwe yasi li halo molo ledoti lifima liwila oto fe ledato lemo mona molonibo yagunu ha ma liwila oto lobinubo ogofuwámanogolone, loto lobiye. 41 Feto lobitoto wenina nuba minabo ya idipi fulaito uwae.