2
Hote inabo wenina mete bito Kilisto monala holifefe lanubo ha
Feito ya ha me ya holifefe lanae, loto holito ya lobinogolowe. Holilo. Mono wenina hemotina ido Laodisia wenina ido wenina maleka yagi nomudinakafo hone wa nedámabo wenina muki, ya hemotinagunu aubafofo loto holito ya ononawa li-li o minowe. Feto fe minobo, ya lutina-hatina bi-bi o minanabo mona yakafo mono weninatinagi li hutifina betiyageto, yakafo weudina-lutina-hatina li auba i betinaiye, loto feto fe minowe. Feti minanabo ya Goti faluku aibo hala, Kilisto yagunu holifefe loti holinabo hala muki ya moda holi faito fulitanigilae, loto holito ya ononawa li-li o minowe. Goti ha mananau nebo ha, ido holifefe lo nebo ha, muki ya Kilisto lulau faitoto mino edaibo yagunu holifefe lanune, loto ya emodokatiko moni wita oto li oloto pinubo ne.
Hawa feto loto lobiyobo, ya wenina masi hatina fiti hotina itanae, loto ya lobiyowe. Moda holiyafe? Une yakafo hemotinagi mino betiyámofa, ido weune-lune-hane yakafo hemotinagi mino betito hemotinagunu holiyobo, ya monatina li mako iti fefe loti molo minoti, auba iti Kilisto holi hikito muwabo mona yagunu holiyobo, ya lune-haneu dowa loto holito minowe.
Kilisto Yesugi mino holinune, loto emodoka kelanubo ha
Feto hemotina yasi Kilisto Yesu ya Wenabate ne, loti emogi houna iyabo yamaidana oti emo lulau mino edoti moni minalo. Feti moni minabo, ya lagitina ya emodoka fi hiki lo ititi, ido lufawatina ya emodoka auba ito liyageto, yaloti emo lulau mino edoti u naba uti gedomo yoilo. Feti ya holi hikitabo hanuwa api itibiyado, ayalo ya lala i hiki lo minalo. Feto fe minoti ya ebola lutina-hatinau faitigu yauti dowae, lalowe, loti lomu-lomu o minalo.
Feto fe minabo ya wenina masi mikaloka ha manadinau negu yauti ya aifa ha loti, hotina iti, weudina-lutina-hatina nala itanae, loti ya wati hiyaba alo. Yaidana ha ya Kilistodokati ladámoti, mikaloka ha wenina monatinalokati ya api itibi minae.
Yagunu holilo. Yesu ulau ya Goti eimola mino faitoto neto, 10 ido hemotina ya emo lulau mino edabo ya moda ogofuti minae. Emo ya wenabagi, ido hulitinagi wegi, muki ya hiyabatina we Wenaba ya ne.
11 Ido emo lulau mino edabo yagunu ya Goti anela, wenina adinagunu fukámabo anela ya hemotinaloka ne. Anelawa ya Kilistodokati nenako, yakafo utina-lutina-hatina lila, mikaloka idafa ya li fulo betito ya minae. 12 Feto feyanowe, loto hemotina mono noku iyagu ya emodoka kelo betito, ya haleku emogi maina molo betiye. Feto fe betibo, ya Gotikafo fuliguti li sinoi edaibo we aubala ya holi hikito muwabo yagunu emogi maina li sinoi betiye.
13 Feito hemotina ya homu Goti anela ya utina-lutinau minámito, nosámibo monatina molagu yau fuliyabo wenina minafa, ido onesa emogi maina li hofawa o betibo, ya nosámibo monate muki ya hilili o ledoto, 14 lo molaibo ha lufuwa iyabo ya uwotefo lowa-fina fi hofo ledaibo ha ya yá yofolo hofo itoto, hilili o ledoto, li fulo faiga itaibo ne. 15 Feto feyaibo yamo ya wenabagi, ido hulitinagi wegi, muki li fulo betito, ya wenina muki nomudinalo ya li yoima o betito, u homu moloto idipito wibo ne.
Kilistogi maina fuliyonibo ha
16 Yagunu hemotina ya wetina-idafafena nofena noti ido námoti anabo yagunu, ido foli mona-mona, melegeloti, igana fulibo hamenaloti, Sabati foliwaloti yagunu holiti ido holiyámoti anabo monatina yagunu ya wenina masi ha ma lobinabo, ya holi biyámilo. 17 Monawa ya aliga anaibo mona hamamuna yaidana nefa, ido hulawa ya Kilistodoka ne.
18 Ido wenina ma yasi lutina-hatina lila yakafo eimotina utina aifa ito yoti, feto loti lo-lo abo, wamoidana feito-feito wa onibo, yagunu hemotina utina ito lumuti, enisole holi biti houba-naba o betilo. Feto feyámanabo ya mono wenina hula ámabo wenina minanae, loti hatina liti lobinabo ya holiyámilo. 19 Kilisto ya lemo manade nefa, ido weninawa ya emodoka kelo homi ámo o minae. Kelo homi ámo o minafa, ido leimo ula minonibo wenina muki ya emodokati ya li hifi ledaibo nala yakafo hina-ana, hofala-afala muki ya li hikilo ledoto, kelo homi ledo nenako, ya gedanubo auba ya Gotikafo oloto pi lumu nebo yagunu ya gedomo yowone.
20 Ena mikaloka ha mona ya metina muti, Kilistogi maina fulitabo wenina hemotina ya mikaloka wenina mona molabo yamaidana oti lo fuko betiyabo halo ya neidafaiti meyalo molo minae? 21 Aya ha, ya idafa me ya ya liyámilo, ido idafa me ya no holiyámilo, ido idafa me ya li holiyámilo, loti 22 idafa-adafa yaidana-meidana yagunu feto loti lo-lo abo idafawa, ya ute etuwa idafa, u hulanaibo idafagunu ya aifa lo minae. Yaidana ha ya wenina eimotina hatina kiyadoti lo moloti api-napi itibi minabo ha, ya neidafaiti holi minae? 23 Aya ha ya holiti hololanabo mona ya wenina masi wanabo, ya eimotina lutina-hatina yauti mono onona liti, ya utina ito lumuti, idafa-adafa dowa idafa ya auba iti moi i-i abo mona, ya ha manadinau nebo mona ne, loti wa betinafa, ido yaidana mona ya hula minámiye. E'e, yakafo lute lila li yoima o edámanaibo ne.