Kolosi
Polokafo mono wenina Kolosi numudo minabo ya lufuwa i fulo betibo ha
Homu Ha
Polokafo nalau nedo ya lufuwa me ya ito, holi hikitabo wenina Kolosi numudo minabo ya fulo betiye. Kolosi numuna meya ido Efesusi numuna me ya Esia ebau ya ne. Polo eimola ya Kolosi numudo aguwámifa, Efesusi numudo uto Yesu hala ukuwa dowa lo oloto molaido, ya masi lutina-hatina li elepa iti Yesu holi hikito umae. Holi hikitabo weninawa yauti maleka ya numuna meya selo neboma, Kolosi, Laodisia, Hiyelapolisi, yalo ya uti hawa ukuwa lobiyato, ya holi hikitabo wenina monolo nuba o-o abo ya Epafalasikafo hiyaba o betito, api itibi ne. (Aposolo 19:1, 8-1 Kolosi 1:6-7, 2:1)
Feto ya Polo nalau nebo hamenawalo ya wewa Epafalasi uto mono weninawa hatina ukutina ya Polo lomuiye. (Kolosi 1:8, 4:12-13) Lomuito, ya weninawa mono monatina yagunu dowa loto holifa, ido wenina masi mono ha eito sugi loti api itibiyabo, ya holi hikitina li hopaitotanae, loto lufuwa me ya ito, Tikikusite Onesimusite biyaito, liti Kolosi numudo uti bibo ne. (Kolosi 4:7-9) Wewa Onesimusi hala ma ya Polokafo lufuwa ma ito Filemoni fulo edaibo lufuwau yau hitanabo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
1-2 Aiyo, hemotina fele wenina Kolosi numudo minoti, Kilisto lulau mino edoti holi hikito mu minabo mono weninane-motao, nemo Polo, Kilisto Yesu aposolola, Gotikafo hala dowa kito ononawalo ya fulo nedaito li minobo we, ya mono weninate Timotite minoto, lufuwa me ya ya i fulo betiyowe. Walo.
Metefo Gotidokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Polokafo weninawa yagunu holito Goti lomu-lomu aibo ha
Lemo hamena-hamena Wenabate Yesu Kilisto Melafo Goti lomuto, ya hemotinagunu holito dowae, lalowe, loto lomu-lomu o minone. 4-5 Hemotina ya ha ona hula, hawa ukuwa dowa ya homu holiti, ya okulumau mono mona molo betibo yagunu holiti hiyaba oti minanako, Kilisto Yesu holi hikito muti fele weninala muki lutina-hatina bi minabo yagunu holito ya dowae, lalowe, loto lomu-lomu o minone.
Hawa ukuwa dowa ya mikau-mikau oloto pito upatomo uto hula ibo, ya hemotina yagi holiti, Goti aifa li dowa lo ledaibo monala ona hula holifefe loti holiyabo, ya aya hamenaloti ya hawa ukuwa hemotinaloka moda ayaidana oto oloto pito limo uto hula iye. Hawa ukuwa api itibibo we Epafalasi ya lute-hate muwonibo we, lemogi maina mono houba-naba ononawa libo we, ya ade li faka loto Kilisto ononala li holibo we yakafo hawa ukuwa api itibido ya moda holiyabo ne. Ido hemotina weudina-lutina-hatinau ya Weunakafo onona lido ya lutina-hatina bi minabo ha, ya aya we yakafo eteme o lumito holiyonibo ne.
Feto aya ha holiyonibo hamenalo, yaloti ya lemo yagi hamena-hamena hemotinagunu holito Goti lomu-lomu o minonibo, ya Weunakafo lamena o betiyageto ya Goti dowa loto waibo monala holifefe lanabo ha, moda eimola holibo ha, ha mananau nebo ha ya weudina-lutina-hatinau molo faito betiyo, loto lomu-lomu o minone. 10 Feto fe betiyageto, ya hemotina moda Wenaba monalalo meyalo molotiko moniyato, ya lula-hala dowa lotoko holinaiye. Feti ya mono onona mona-mona linabo ya hula lageto, ya Gotigi houna iti monala holifefe lomo uti minanae, loto lomu-lomu o minone. 11 Feto fe minanabo, ya eimola aubala lamena aibo yakafo li aubafofo lo betiyageto, ya idafa hena agetoma ya moda auba iti minoti, lutina-hatina hefa iyageto, lutina dowa loti holiti, 12 ya Metefo dowae, lalowe, loti lomu-lomu o minanae, loto lomu-lomu o minone. Emo yakafo lamenalo idafa-adafala fele weninala hona molo binaibo, ya hemotinagi binowe, loto weudina-lutina-hatina lifefe lo betibo ne. 13 Feto fe ledaibo, ya midipu yawala aubalauti wina ledoto, lula-hala muibo we Hipala hiyaba we wehudi hilalau ya fulo ledaibo ne. 14 Aya wewa yakafo meina fito wina ledoto lifimate hilili o ledaibo ne.
Goti aubala, monala, lamenala, muki ya Hipaladoka nebo ha
15 Hipala ya Goti wa edámonibo we ona fefelumala aibo, ya idafa-adafa muki li oloto piyámito nebo we, emo ya hana we wenaba ne. 16 Moda holiyafe? Emo lulau mino edoto idafa-adafa muki li oloto pi hulibo, ya okulumaleka, mikaloka, wa onibo, wa edámonibo, weninagi, enisolegi, hiyabatina we wehuditinafe, ido weholatinafe, ido wenabatinafe, ido hulitinagi wefe, muki ya Gotikafo li oloto pinowe, loto holido, ya Hipalakafo li oloto pito, ido Hipala yagunu holito li oloto pibo ne. 17 Ido emo ya monau yoimati minomo yoto nebo we ya idafa-adafa muki ya hana we wenaba ne. Ido emo anau yako idafa-adafa muki ufefe lomo wibo ne. Feto emo minámibo neko, ya idafa-adafa muki u hopa uwadi ne.
18 Ido mono weninala mau naba ya emo ula ya minogeto, emo ya manade ya ne. Emo ya apibo we, hana hipala, ya li homu molo edoto fuliguti li sinoi edaibo, ya idafa-adafa muki yauti emo ya hana we Wenaba ya minanaiye, loto feto fe edaibo ne. 19 Moda holiyafe? Gotikafo Neimo monane, aubane, lamenane, muki ya emo lulau mino faito edomo unaiye, loto dowa loto holito, 20 ido yá yofola lunula yakafo uwonefo idafa-adafa muki-muki, mikaloka idafafe, ido okulumaleka idafafe, muki li you lo betito ya hofa liwila oto li nemogi hutifina betinowe, loto dowa loto holiye.
21 Ido hemotina yagi homu Goti weninala minámoti, monatina nosámibo molabo yakafo lutina-hatinau uwotinafo buli edo minaboma nefa, 22 ido onesa me ya ya fele, hiluwa loto, ha ma minámageto minanabo wenina ya emo onobalalo molo betinowe, loto emo mikaloka ula fulibo yakafo hofa liwila oto li eimolagi hutifina betibo ne. 23 Feto fe betinowe, loto libo, ya hemotina hala ukuwa dowa holiti hiyabala o minabo ya holi fulitámoti, moda holi hikito muwabo mona li lagi fi betido, yalo ya minomo yowatoma, ya feto libo idafawa fe betinaibo ne. Hawa ukuwa, ya wenina muki mika negu-negu lo oloto pi bimo uwabo ha, ya nemo Polo yagi houba-nabala ononawa liyobo we ya lo minobo ne.
Polokafo auba ito Goti hala ukuwa lo oloto bibo ha
24 Ena nemo onesa me ya hena holiyobo, ya moda hemotinagunu holito hawa ukuwa lo oloto moloto henawa holiyoboma nenako, yagunu ake i minowe. Kilisto mono weninala mau naba ya emo ula nebo, ya aya weninawa yagunu ogofu holibo ya onesa huladáminako, yagunu nemo yagi hemotinagunu holito uneu ogofu holiyobo, ya faitomo yoto holi minowe. 25 Ido aya weninalawa hiyaba o betinanibo ononane ya linane, loto Gotikafo hemotinagunu holito ononawa numibo, ya ha welaloti api itibinobo ononawa li hulanane, loto numido, ya feto fe minobo ne.
26 Aya ha homu faluku oto nebo ya aidena yoima wenina yufa fi molomo yowado yalokati muki ya li faluku betibo nefa, ido onesa me ya ya eimola fele weninala ya lo oloto pi bibo ne. 27 Eito feka wenina mikalo-mikalo minagu yauti eimola fele weninalawa ya faluku ibo hawa, lamenala meinala naba nebo hawa, ya Gotikafo lo oloto pi binowe, loto holibo ne. Aya hawa hulawa ya feto loti holilo. Kilisto ya lutinau mino betiboma nenako, yagunu lamenala linune, loti holiti ya hiyabala o minae, loto lo oloto pi bibo ne.
28 Feito ya wenina muki ya Kilisto lulau mino edabo wenina naba, betiyabo weninala ya emo onobalalo molo betinune, loto wenina muki fuka ha lobito, ha manadeu nebo ha muki api itibito, ya Kilisto monala lo oloto bi minonibo ne. 29 Ido aya yagunu ya emo aubalakafo nemo luneu li auba naba-naba i nedaibo, yakafo ononawa liyobo ya aubafofo lotoko limo yowowe.