4
Lute mako moloto ake ito hate kifefe lanubo ha
Feito ya hemotina lune-hane biyobo wenina, hemotinagunu auba ito holiyobo wenina, hemotina helekamune minabo wenina, hemotinagunu holito ake i minobo wenina, lune-hane biyobo mono weninane-motao, hemotina feti Wenaba lulau mino edoti aubafofo loti sinoi minalo.
Ena wena Yuwodiate ido Sintikete, hemotina loiti ya Wenaba lulau mino edoti moliya ha fulitoti lutina mako molaliyo, loto hatina lito ha auba ito lobiyowe. Ido nemogi maina onona liyanibo we ona hula, hemo yagi wenawa loiti adina li faka lo betiyo. Aya wenawa loiti yasi homu hawa ukuwa dowa ononawa ya nemogi maina aubafofo loto liyonibo ne. Aya hamenalo ya Kilemeniki, ido onona hounanefo ma muki hulitina ya nomude hofawa minowa-minowa oto minanubo wenina hulite lufuwa itaibo bukuku yau moda lufuwa i molaibo nebo wenina yagi, aya mono ononawa ya lemogi maina li-li onibo ne.
Hamena-hamena ya Wenaba lulau mino edoti ake itiko minalo. Ya hofa lobinogolowe. Ake itiko minalo.
You loti moloti moniyabo monatina ya wenina muki holinae, loti aya mona molotiko minalo. Wenaba moda selo ne. Idafa-adafa yaidana-meidana yagunu hatina lapa kiyámoti, ha ma muki ya Goti anau moloti, dowae, lalowe, loti idafa-adafa muki yagunu lo oloto moloti lomu-lomu otiko minalo. Feto feyanabo ya Goti you amena monala naba-naba, holifefe lanubo monate li fulo edoto yoisa yoto nebo monala yakafo Kilisto Yesu lulau mino edabo yagunu lutina-hatina hiyaba o beti-beti o minanaibo ne.
Ena mono weninane-motao, ha mako ma lobinogolowe. Holilo. Mona ona hula nebo mona, li faka lo ledanaibo mona, fefe libo mona, hiluwa loto nebo mona, omonala nebo mona, huliya dowa nebo mona, mona dowa ona ma minanaibo mona, ido ebola lanubo mona ma minanaibo, aya monawa muki ya hatina ki muti metoliti holilo. Ido api itibiyobo mona ya li hiki loti holiti, ido neimo mona molobo ya moda wati ido holiti abo, aya monawa ya molalo. Feto feyanabo ya you amena yawala Goti ya moda mino betinaibo ne.
Filipai wenina yasi Polo ana li faka labo ha
10 Ena onesa me ya hemotina hofa nemogunu holiti ane li faka labo yagunu Wenaba lulau mino edoto ake naba-naba ito minowe. Ido homu yagi moda nemogunu holiyafa, ido ane li faka lanabo hanu ma minámiye, loto holi minowe. 11 Feito nefa, ido idafa magunu holiyowe, loto ladámowe. E'e, idafa yaidana-meidana fedo numido, ya aifa lune-haneu dowa loto holiyobo mona yako molanobo ne, loto hane kifefe loto holitoto ogofuto minowe. 12 Lumuto minobo hamenalo ya moda ogofuto lumuto mino holiyowe. Ido yoto minobo hamenalo ya aifa yoto mino holiyowe. Idafa-adafa mona-mona fedo numibo ya inagunu fuliyofe, ido idafa naba nofe, ido idafa-adafa wa nofe, ido idafa magunu holiyofe? Idafawa yaidana-meidana fedo numido, ya moda lune-haneu dowa loto holiyobo mona li oloto pito molanobo ne, loto hane kifefe loto holitoto ogofuto minowe. 13 Li auba i nedaibo we lulau mino edobo yagunu idafa-adafa muki ya moda ogofuto minowe.
14 Feito minofa, ido hena me ya holiyobo, ya hemotina nemogi maina holiti ane li faka lo nedabo mona ya moda dowa molo nedae. 15 Ido hawa ukuwa dowa apito lo oloto biyobo hamenalo, Masedonia ebaloti uwobo hamenalo, ya wenina malekama eba maleka-maleka monolo nuba o-o abo ya mono onona adina li faka lo betiyofa, emotina yasi liwila oti nemogi houna iti ane li faka loti idafa ma nomámabo ne. E'e, hemotina Filipai wenina yako feto fe edonibo ne, loti holifefe lo minae. 16 Feito ya Tesalonaika numudo minobo hamenalo yagi idafa magunu holiyoto, ya hemotina hamena-hamena idafa fulo nedabo ne. 17 Feto lobo, ya aifa numunabo idafagunu holiyowe, loto ladámowe. E'e, hemotina mono monatina hulawa ya u naba-naba limo uto li dowa lo betinaibo ne, loto aya yagunu holi minowe.
18 Ido onesa me ya hemotina idafa-adafa fulo nedabo ya Epafoloditusi analoti liyoboma nenako, yagunu idafa magunu holiyámoto, moda naba-naba wa nonako, idafa maleka aifa ne. Idafawa fulo nedabo, ya Gotikafo holibo ya dowa libo, sokila hi muwabo idafa dowa ona wa edaibo yaidana oto, ladanuwa ona holibo yaidana oto nebo idafa ya ne. 19 Ido nemo Gotine ya idafa-adafa muki-muki lamenau nebo idafa wa naibo yakafo hemotina Kilisto Yesu lulau mino edabo wenina idafa magunu hena holinabo ya adina li faka loto lifefe lo beti hulanogolaiye.
20 Ena Metefo Gotite huliya naba-naba mino edaiboma ya minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.
Onuwaloka ha
21 Fele wenina muki Kilisto Yesu lulau mino edabo ya aiyo-weiyo lobiyonibo ha ya hemotina dowa loto lobilo. Mono weninate nemogi maina minonibo ya aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae. 22 Fele wenina muki yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae. Ido aya wenina yauti malekama Sisa numunalau onona liyabo wenina yasi moda aubafofo loti fulo beti minae.
23 Wenaba Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala ya weudina-lutina-hatinau mino betinaiye. Modae.