3
Kilisto hala ukuwa ya eito feka wenina lo oloto pi bibo onona ya Polo anau molaibo ha
Aya yagunu ya nemo Polo hemotina eito feka weninagunu holito Kilisto Yesu hala ukuwa lito moniyoto nala fi nedabo minowe.
Ido hemotina ya moda feto loti holi minae: Gotikafo aifa li dowa lo ledaibo monala numibo, ya hemotinagunu holito aifa li dowa lo ledaibo monane binobo hanu yagunu lobinane, loto ononalawa numibo ya feto loto numiye: Emokafo faluku aibo ha lo oloto pi numito holiyobo yama lufuwa ha fouma efoma i fulo betiyobo, ya hemotina hitoti ya lunekafo faluku aibo hawa Kilisto yagunu holifefe lobo ya moda holifefe lanae. Faluku aibo hawa ya homu wenina aidena yoimalokati minomo yowabo ya lo oloto pi biyámibo nefa, onesa fele aposolola ido polofetila ya Weuna lulau mino edonibo ya lo oloto pi lumibo ne. Hawa ya feito ne: Hala ukuwa dowa yakafo Isilaeli weninagi eito feka weninagi li mako o ledaito, ya Kilisto Yesu lulau mino edonibo yagunu hala lo molo lumibo hula ya holi hikitoto liyonibo wenina maina minoto, ula mako ya maina minoto, ido weuna fi ledaibo idafa linubo wenina maina minone, loto lo oloto pi lumibo ne.
Hawa ukuwalo onodo wela minanane, loto Goti aubala nemodoka li oloto pito aifa li dowa lo ledaibo monala numito, feto fe minobo ne. Nemo ya fele weninala muki yauti hidinalo we lumuto minofa, ido aifa li dowa lo ledaibo monalawa ya feto loto numibo ne: Kilistodoka ya mono idafala, wa naibo idafa ogofuto hitámanubo idafala, ya eito feka wenina lo oloto binane, loto aifa li dowa lo nedoto ononawa numibo ne. Ido idafa-adafa muki li oloto pibo we Gotikafo aidena yoimati faluku aibo ha lula-halau faluku oto holibo ha ya lo oloto pi binane, loto aifa li dowa lo nedoto ononawa numibo ne.
10 Feto fe numibo, ya onesa meleka monolo nuba o-o abo weninala muki ya hawa li oloto pi lumibo ya okulumalo minabo wenina wenabatina ido hulitinagi we wa ledoti ya ha mananau nebo ha mona-mona holifefe lanae, loto aifa li dowa lo nedoto ononawa numibo ne. 11 Feto feyanowe, loto aidena yoimati holibo ha ya li Wenabate Kilisto Yesudoka moda hulawa itaibo ne. 12 Ido holi hikito muwoninako, yagunu emo lulau mino edonibo yagunu holi holiyámoto, auba ito minoto, u Gotidoka kelone. 13 Yagunu feto loto lobinogolowe. Holilo. Nemo hemotinagunu loto ogofu holiyobo yamagunu muludina fou ladámaneyo. Feto feyobo ya hemotina li lamena o betibo mona ya ne.
Polokafo weninawa yagunu holito Goti lomuibo ha
14 Aya yagunu ya Metefo onobalalo ya hine obula fito lomu-lomu o minowe. 15 Aya Metefodokatiko ya wenina muki mikaloka okulumaleka hulite naba ya li-li o minone.
16 Ido lomu-lomu o minobo ya feto loto lomuwowe: Emo ya lamena auba mona yawaladokati ya Weunakafo aubala lutina-hatinau li auba i betiyageto, 17 ya holi hikito muwato, ya Kilisto lutina-hatinau mino betiyageto, ya hemotina lutina-hatina bi-bi o minanabo mona yakafo numuna lagi yagi ido yá lufawagi yaidana oto li hiki lo betinaiye. 18 Feto fe betiyageto ya hemotinagi fele weninala ma muki yagi maina Kilisto lula-hala lumu-lumu o nebo monala naba-naba, fana-fana ba loto omo uto, yoimati yoimo uto, yoisauti lumumo wibo monala ya hototi holinabo auba biyageto linae. 19 Ido lula-hala lumu-lumu o nebo monalawa hate-manade li fulo edaibo mona ya holifefe lato ya Goti faitoto minomo yoibo we yakafo mino faito betinaiye, loto lomu-lomu o minowe.
20 Ena emo aubala yamo luteu onona li-li o nebo yagunu ya idafa oto moloto o-o aibo we yakafo idafa magunu lomuwonibogi hate kiyonibogi muki ya li fulo edomo uto onona naba-naba ogofuto li nebo we 21 ya huliya yoisa yoimo wibo ya mono weninala mau minonidokati ido Kilisto Yesudokati ya wenina muki hedomo yowabo homi-homi iti yoti huliya li faka lato yoisa yoto minomo uto minanaiye. Ona.