2
Lifimateu fuliyonigu yauti Gotikafo Kilistogi maina li sinoi ledaibo ha
Ido hemotina ya homu nosámibo monatina lifimatinau ya moda fuliyabo yama ne. Hamena yalo ya hemotina aya mona molabo ya mikaloka me ya mona ege moloti asiku aubatinagi minabo we enisole nosámabo hiyabatina we wenaba nosámibo yawala monalamaidana ya moloti moniyae. Wewa weunawa ya wenina ha holiti holiyámoti moniyabo wenina lutinau onesa meleka onona li-li o nebo we ya ne. Aya wenina hiyatinau yau leimo muki yagi homuma monito ute dowa loto holibo mona molonibo yama ute-lute-hate lala-lala aido ya ege molone. Feto feyonibo ya wenina malekama lutina lila monalawa yagunu ya lifima ha naba li minabo ya leimo homuma ayaidana oto lute lila mona molonima ne.
Feto onima nefa, ido Goti miluma holibo mona yawala yakafo lula-hala ito yoto luminako, yagunu monate nosámigu fuliyoniguti ya Kilistogi maina li nomude hofawa o ledaibo ne. Ya holi minafe? Emo aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo li nomudina waibo ne. Ido Kilisto Yesu lulau mino edonima nenako, yagunu emogi maina li sinoi ledoto, ido emogi maina li okulumau amedo ledaiye. Feto fe ledaibo, ya Kilisto Yesu lulau mino edonibo ya li dowa lo ledaibo mona yakafo hamena minowa-minowa omo unaido yalo ya aifa li dowa lo ledaibo monala naba-naba faitomo yoibo ya li oloto pinaiye, loto feto fe ledaibo ne.
Moda holiyafe? Holi hikito muwabo yagunu emo aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo li nomudina waibo ne. Ido aya idafawa ya hemotinalokati minámiye. E'e, Gotikafo aifa bibo idafa ya ne. Wenina masi leimo mona-fanate fefe loto molanubo onona liyonibo yagunu lumibo ne, loti eimotina utina-hulitina liti yotanae, loto Gotikafo e'e, aifa biyowe, loto lumibo ne. 10 Ido emokafo hofawa li oloto pi ledaibo, ya dowa molanubo mona, homu lifefe libo monawa dowa ya ayalo moninae, loto Kilisto Yesu lulau mino edonibo ya hofawa li oloto pi ledaibo ne.
Gotikafo Yuda weninagi eito feka weninagi Kilisto lulau mino edabo ya li mako itaibo ha
11 Feito Goti eimolakafo li nomude waibo yagunu hemotina feto loti hatina ki minalo: Homu aidenati ya Yuda wenina, Goti anela ute etuwa fukonibo wenina ya aifa leimo adegunu fukoba, ido anela mino ledaiye, loto, ido hemotina eito feka wenina ya aifa wenina utinau anela minámibo wenina minae, loto lo-lo one. 12 Ya hamenalo ya hemotina Kilisto mino edámoti, Isilaeli wenina yagi weninate minámoti eito feka minanako, yagunu Gotikafo wa molo ledoto emogi hutifina edonibo ha ya lo molo lumifa, ido hemotina eito feka minanako, yagunu lobiyámiye. Feto feyainako, lutinakafo idafa hula ya ma li yawa fiyámito, Gotigi mino edámoti, aifa mikaloka weninako ya minae. 13 Feti homu ya faiga minama nefa, ido onesa me ya Kilisto Yesu lulau mino edabo yagunu emo lunulakafo li alili molo ledaibo ne, loti hatina ki minalo.
14-15 Yagunu ya feto loti holilo: Emo eimoladoka yako you amena monate ya ne. Homu ya feto feyalo, feto feyámilo, loto lo molaibo ha yagunu Yuda weninagi eito feka weninagi uwolafo-uwolafo minonima nefa, ido emo ula yamo lo molaibo hawa uwolafo-uwolafo monatewa hilili o ledoto, ya hilawa lusaku pito li filiga-filiga molo ledaibo yama kilito, loitiwa ya moda li mako itaibo ne. Feto fe ledaibo, ya emo lulau mino edonibo weninawa loitiwa ya li mako ito hofawa li oloto pi betiyoto you loto minanae, loto feto fe ledaibo ne.
16 Ido homu ya uwolafo-uwolafo minonibo wenina loitiwa ya Goti uwolafo yagi minoba, emo ula mako yá yofolo fulibo yakafo uwolafo-uwolafo minonibo monate hofo fuli ledoto, ya loitiwa li mako o ledoto liwila oto Gotigi li hutifina ledanowe, loto feto fe ledaibo ne. 17-18 Feto fe ledoto, ya loto faiga minabo wenina ido selo minonibo wenina loitiwa ya emodokati Weuna mako luteu mino ledaibo yakafo li Metefodoka u fedo ledaibo yagunu loitiwa ya li you lo ledaibo ha ya lo oloto lumibo ne.
Kilisto weninala muki ya Goti numunala ona minonibo ha
19 Feito onesa me ya hemotina ya eito wenina, hamena linako mino ledabo wenina yaidana minámae. E'e, Goti fele weninalagi li kelo betitoto, eimola olufola ona ya minae.
20-21 Ido Goti numunala huibo yaidana oti minae. Kilisto Yesu eimola ya lagi ya ne. Ido aposolote polofeti ya numuna hilawa fito li auba i betiyageto, ya emo lulau mino edabo ya numuna naba fefe loto homi-homi imo yoto, u Wenaba lulau mino edabo yagunu fele huliyagi numuna naba li oloto pito minomo yoiye. 22 Minomo yoito, ya hemotina yagi ayaidana oti Weuna lutinau mino betibo yagunu u Goti numunala ona minanae, loto emo lulau mino edabo ya homi ito hu betibo ne.