Efesusi
Homu Ha
Efesusi ya numuna meya naba ya Esia ebau ya ne. Yalo ya wenina abi sugi gotitina ma huliya Atemisi ya weudina-lutina-hatina muti, mono numuna naba hu edabo ne. (Aposolo 19:23-28) Ena Polo eba nedo-nedo monibo hamena loiti (2), yalo ya Efesusi numudo uto, Yuda wenina mono numunatinau yoto api itibibo ne. (Aposolo 18:18-21) Ido eba nedo-nedo monibo hamena tili (3), yalo ya Efesusi numudo hofa liwila oto uto, melege tili (3) yalo ya minoto, holi hikitabo wenina ya api itibimo wiye. (Aposolo 19:1-10)
Ena Lomu numudo nalau nebo hamenalo ya hofo nedo fulinabo hamena moda alili nenako, ha ma api itibinowe, loto lufuwa me ya i fulo betibo, ya hitoti liti Esia ebau numudo-namado monolo nuba o-o abo wenina minado yagi fulo betiyato hitanae, loto lufuwa me ya ya i fulo betibo ne. Ido mono onona li-li aibo we Tikikusi yakafo Polo monala ido hala muki ya lobinogolaiye, loto Efesusi numudoka ilifi molaibo we ya lufuwa me ya lito uto biye, loti wenina abi hatina kiyabo ne. (Efesusi 6:21, 22)
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina fele wenina Efesusi numudo minoti, Kilisto Yesu lulau mino edoti holi hikito mu minabo wenina ya nemo Polo, Kilisto Yesu aposolola, Gotikafo hala dowa kito ononawalo ya fulo nedaito li minobo we, ya lufuwa me ya i fulo betiyowe. Walo.
Metefo Gotidokati ido Wenabate Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Gotikafo Yesudoka mono hanuwa li oloto pi ledaibo ha
Wenabate Yesu Kilisto Gotila minoto Melafo minoto aibo we ebola ya ito yoto loto holiyokelo. Emokafo Kilisto lulau mino edonibo yagunu okulumau mono nesibala mona-mona libo faito ledotaibo ne. Homu aidena mika apito oloto piyámibo hamenalo ya emo lulau mino edanae, loto wa molo ledaibo, ya emo nomunalo fele hiluwa loti minanae, loto wa molo ledoto mono nesibawa li lumibo ne. Feto fe ledaibo, ya lula-hala lumibo yagunu Yesu Kilistodokati li neimo olufone itanowe, loto homu aidenati lo ledaibo yagunu li ina fi libo ne. Feto feyaibo, ya moda eimola hala dowa kito ido lula-halau dowa loto holito ya feto fe ledaibo ne. Ido eimola aifa li dowa lo ledaibo monala lamena aiboma ebola li faka lanae, loto feto fe ledaibo ne. Aifa li dowa lo ledaibo monalawa ya hipala lula-hala mu-mu o nebo we lulau mino edonibo yagunu aifa li dowa lo ledaibo ne.
Ido emo lulau mino edonibo yagunu lunulakafo meina fito wina ledoto, nosámibo monate hilili o ledaibo, ya Goti eimola aifa li dowa yawala nema nenako yagunu feto fe ledaibo ne. Aifa li dowa lo ledaibo monalawa mau naba-naba lekito lumibo, ya ha manadeu minanaibo ha mona-mona ido holifefe lo hulanubo ha naba yagi lumibo ne. Feto fe ledaibo, ya eimola lula-halau dowa loto holito ya hala dowa kibo ha, homu faluku oto nebo ha lo oloto pi lumibo, ya feito ne: 10 Wenina, idafa-adafa, okulumaleka, mikaleka, muki-muki ya hofa liwila oto li mako itoto Kilisto ya hiyabatina we wenaba mona yawala minanaiye, loto hamenawa molaibo yama moda lo fedageto ya feto feyanaibo ne.
11 Ya we ya lulau mino edonibo yagunu lemo yagi ya neimo weninane wa nobo idafane ona ya minanae, loto wa molo ledaibo ne. Feto loto homu aidena auba ito lo ledaibo, ya emokafo idafa-adafa anowe, loto hala ki nebo yagunu moda lifefe libo we yakafo homu aidena feto lo ledoto wa molo ledaibo ne. 12 Feto fe ledaibo, ya leimo homu apito Kilisto lulau mino edoto emogunu holito hiyaba onibo wenina ya oto moloto o minonibo monate yamo lamenala ebola li faka lanaiye, loto feto fe ledaibo ne.
13 Ena hemotina ayaidana oti hala ukuwa dowa li nomudina waibo ha ona hula ya holiti holi hikito muti lulau mino edabo yagunu Weuna Fele lutinau molo betinowe, loto weuna fi betibo yamamo ane moloto eikawa fi beti ne. 14 Gotikafo leimo muki hofa liwila oto linowe, loto meina fito wina ledaibo, ya idafa aliga lumunowe, loto lilibito Weuna Fele luteu ya li homu moloto lumibo ne. Feto ledaibo, ya lamenala ebola li faka lanae, loto feto ledaibo ne.
Goti lamenala aubala ya mino faito betinaiye, loto Polokafo lomu-lomu o nebo ha
15 Feito nemo ya hemotina Wenaba Yesu holi hikito muti fele weninala muki lutina-hatina bi-bi o minabo ha holiyobo, yaloti 16 ya hamena-hamena hemotinagunu holito, dowae, lalowe, loto Goti lomutoko minobo ya feto loto lomu-lomu o minobo, 17 Wenabate Yesu Kilisto Gotila Metefo lamena yawala yakafo Weunalokati weudina li lamena o betito, ha manadinau molo betito, Goti monala li oloto pi biyageto, holifefe lanae, loto lomu-lomu o minowe.
18 Feto fe betiyageto, lutina-hatina nomuna li lamena ageto, ya wa molo ledaibo mona yagunu holito hiyaba o minonibo yama holifefe loti, ido emo lamena yawalakafo li lamena o ledageto, eimola fele weninala dowa lama minanae, loto li nuba o ledoto li emodoka kelo ledanaibo yamagi holifefe loti, 19 ido aubala, naba-naba idafa-adafa muki li fulo betibo aubala, ya lemo holi hikitonibo weninaloka li oloto pi ledaibo aubala yamagi holifefe lanae, loto lomu-lomu o minowe.
Aya aubalawa naba-naba yakafo 20 Kilistodoka li oloto pito, fuliguti li sinoi edoto ya okulumau ana onaleka li amedo edaito ne. 21 Yakafo ya mikauka okulumau wenabafe, ido hulitinagi wefe, ido auba iyabo wefe, ido weholafe, ido hulitina hatina ukutina yoibo wenina mona-mona nabatina muki ya emokafo li fulo betito yoto ne. Feito nebo ya hamena onesa yako minámiye. Moda minowa-minowa oto minanogolaiye.
22 Ido wenina, idafa-adafa, muki ya fulo hina feumau betito, ya u hiyabatina we wenaba yoto minanaiye, loto, ido mono weninala mau naba manadina ya mino betinaiye, loto fulo edaibo ne. 23 Feito emo ya manade neto, ido lemo ya ula minonibo, ya emo idafa-adafa muki idafau yau mino faitoto nebo wegi hutifina filiga-filiga o minoninako, emo moda mino faito ledaibo, ido lemo ya mino faito edonibo ya minone.