6
Otinafo metinafo olufotina hatina
Ena hemotina olufo ya otinafo metinafo wetinalo hololabo mona ya fefe libo mona ne, loti Wenaba lulau mino edoti wetinalo hololalo. 2-3 Aya yagunu ya feto libo,
Otinafo metinafo hulitina li faka lalo,
loto, ido ayalo ya ha ma feto libo,
Feto feyanabo ya mikaloka me ya mino holiti hamena fana minomo yonae,
loto ha mono lufuwau (Kis 20:12, Lo 5:16) nebo ha, ya lo molaibo walo, ayalo ha ma onu ito lo molo lumibo hawa homu ha ya ne.
Ido hemotina metinafo-mota yasi olufotina sebatina hala-kala lanaibo mona molo biyámoti, Wenaba hala fefe loti auba iti hatinalo moloti api itibiti, hiyaba dowa lo betitiko minalo.
Houba-naba wenina ido wenabatina hatina
Ena hemotina houba-naba wenina ya Kilisto welalo hololabo yagunu lutina-hatina mako moloti holi holiti utina ololo oti mikaloka wenabatina wetinalo hololalo. Feto feti ya wenina nomudinalo ononawa liyogeto wa ledo dowa molanae, loti liyámilo. Kilisto houba-nabala we minone, loti lutina-hatina hototi Goti dowa loto holibo monalo molo liti wilalo. Feto feti ya lutina-hatinau dowa loti holiti auba iti houba-naba o betiti anabo ya moda wenina yagunu holiti liyámilo. Wenabagunu holiti ya lilo. Feti linabo ya moda feto loti holi minae: Masi nalalo minoti houba-naba onona liyabo weninafe, ido ma aifa minabo weninafe, muki yasi mona dowa fefe loto molonido ayalo Wenabalokati lifima li liwila oto linogolone, loti holi minae.
Ena hemotina wenabatina moda ayaidana mona molo betilo. Emotinagi hemotinagi maina Wenabatina okulumau nebo ya wenina hona moloto ekei ámibo wema ne, loti holi minama nenako, loti li ya me ya oti lobiyámilo.
Mono lowa-fina ha
10 Ena ha ma mako me ya feto loto i hulanogolowe. Holilo. Hemotina Wenaba lulau mino edato ido emo aubala naba-naba mino betito agu yau auba iti minalo. 11 Feto fe minabo ya hamade hi-hi aibo we Satanikafo ika o ledanowe, loto hote i-i aibo monala oloto piyagetoma, ya auba ito minanune, loti Gotidokati hiya-huwa mainafa-anafa muki ya liti minalo.
12 Moda holiyafe? Lemo lowa-fina fiyonibo ya mikaloka weninagi fiyámone. E'e, okulumau Satani enisolela nosa naba ámabo himiwela muki yagi fito, wenabatina yagi fito, hulitinagi wegi yagi fito, lubu ibo mona me ya mika negu-negu hiyabatina we yagi fito, yaleka wegiko fiyonima ne. 13 Yagunu ya nosámibo we fi hofo ledanabo hamenawalo ya liwila oto fi hofo betito lowa-fina fi fulitoto auba ito minanune, loti Gotidokati hiya-huwa mainafa-anafa muki ya liti minalo.
14 Feto fe minanabo ya feti auba iti minalo: Ha ona hula yakafo hebe yaidana feyageto ya liti iyalo. Ido fefe libo mona yakafo ikite huwala yaidana feyageto ya liti iyalo. 15 Ido hala ukuwa you amena ha lifefe lo ledaibo yakafo hidelo idafa yaidana feyageto ya liti iyalo. 16 Ido holi hikitonibo mona yakafo huwa yaidana feyageto ya hamena-hamena li faka loti li minalo. Feto feyato ya nosámibo yawala so libo ilela muki ya utinaloti heleutageto ya sowa finaiye. 17 Ido li nomude waibo yakafo manade huwa yaidana ageto ya li mofuilo. Ido Goti hala yakafo Weunalokati mi fana yaidana ageto yagi li minalo.
18 Feto feti ya leda lunaga hamena-hamena Weuna lulau mino edoti mono ha mona-mona loti idafa-adafa muki yagunu Goti lomutiko minalo. Feti lomuwabo yagunu ya wa hopaitámoti auba iti hiyaba o-o minoti fele weninala muki yagunu holiti ya lomutiko minalo.
19 Ido nemo yagi maina lomu nedalo. Feto feyato ha wenelo molo nedageto ya hala ukuwa dowa faluku aibo hala ya wenina holifefe lanae, loto holi holiyámoto lo oloto molanaiye, loti nemogunu lomuilo. 20 Aya onodo ya nilifi molaito liyobo yagunu nala i nedabo minowe. Feto fe nedabo minofa, holi holiyámoto hane ukune lobiyo, loto ononawa numima nenako, loto auba ito lobinowe, loto holiyobo yagunu hemotina nemogunu holiti Goti ayaidana oti lomuilo.
Onuwaloka ha
21 Ena oto moloto o minobo monane ya holinae, loto mono weninate Wenaba lulau mino edoto mono houba-naba onona li-li aibo we Tikikusikafo loto ya monane muki ya lobinogolaiye. 22 Lobiyageto, ya oto moloto onibo monate holiyato ya lutina-hatina li aila i betinaiye, loto hemotinaloka ilifiyoto ya yo-hola aiye.
23 Ena Metefo Gotidokati, ido Wenabate Yesu Kilistodokati ya you amena mona hemotina mono weninateloka mino betito ido holi hikito muwabo mona yagi lutina-hatina bi-bi o minabo mona yagi ya mino betinaiye.
24 Hemotina Wenabate Yesu Kilisto lutina-hatina ona hula minowa-minowa oti mumo uwabo wenina muki ya aifa li dowa lo ledaibo mona moda mino betinaiye. Modae.