Filipai
Polokafo mono wenina Filipai numudo minabo ya lufuwa i fulo betibo ha
Homu Ha
Polokafo nalau nedo ya lufuwa me ya ito, mono wenina Filipai numudo minabo ya fulo betibo ne. Filipai numuna meya ido Tesalonaika numuna meya ya Masedonia ebau ya ne. Homu, Polo Yesu onodo monimo wibo hamenalo, ya Filipai numudo hamena maleka-maleka ya wibo, hana uto Yesu hala ukuwa lo oloto molaito, ya wenina maleka lutina-hatina li elepa iti Yesu holi hikito muwabo ne. Ido aliga ya liwilato uto mono weninawa holi hikitina li auba i betibo ne. (Aposolo16:12-4 20:1-6)
Feto ya lula-hala naba-naba bito, ido weninawa yagi lutina-hatina naba-naba muti, ya hamena-hamena hefana, idafa-adafa li nuba oti, ana li faka lanune, loti fulo edae. (Filipai 4:14-16) Ido nalau nebo hamenawalo ya ayaidana oti feto fe edanune, loti Epafoloditusi anau molato, lito monimo uto Polo muito, libo yagunu lufuwa meu ya idafawa fulo nedabo ya moda liyowe, dowae, lalowe, loto i fulo betibo ne. (Filipai 4:18) Lufuwa me ya ibo hamenalo ya nalau nebo nefa, ido ake aibo yaidana oti weninawa yagi hena ma holiyafa, ido Yesu yagunu holiti ya hamena-hamena ake itiko minalo, loto lobibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina Kilisto Yesu lulau mino edabo fele wenina Filipai numudo minabo, ya hemotinagi, mono hiyabatina wegi, ido mono onona li-li abo wenina muki yagi ya lemo Polote Timotite Kilisto Yesu houba-nabala onona liyoibo we ya lufuwa me ya i fulo betiyoiye. Walo.
Metefo Gotidokati ido Wenaba Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Polokafo weninawa yagunu holito Goti lomu-lomu aibo ha
Nemo ya hemotina hane ki biyobo hamena-hamena ya dowae, lalowe, loto Gotine lomu-lomu o minowe. 4-5 Hemotina hawa ukuwa dowa hana apito holiti holi hikitabo hamenalo yaloti ya moda ade li faka loti, mono ononawa maina limo uti uti, onesa me yagi ayaidana otiko minabo, yagunu hamena-hamena hemotina muki yagunu holito Metefo adina li faka lanaibo ha lomu-lomu obo hamena muki ya moda lune-hane ake itoko minoto, feto loto lomu-lomu o minowe. Ido onona dowa weudina-lutinau apito libo we yakafo limo uto uto, Kilisto Yesu hamenalalo ya moda li hulanaibo ne, loto auba ito holiyobo yagunu dowa holitoko lomu-lomu o minowe.
Feto loto hemotinagunu holiyobo ya moda fefe loto holiyobo ne. Moda holiyafe? Nemo ya nalalo minodo, ido hawa ukuwa dowa li faka loto auba ito lo oloto molodo, ayalo ya aifa li dowa liyobo monala ya hemotina muki maina liyaboma nenako, yagunu hemotina ya weune-lune-haneu ya mino nedabo ne. Yagunu holilo. Kilisto Yesu lula-halau mino edoto hemotinagunu auba ito holiyobo monane ya Gotikafo moda holibo ne.
Ido hemotinagunu holito lomu-lomu o minobo ha me ya lobinogolowe. Holilo. Hemotina holifefe loti holi hulabo monatina yakafo lutina-hatina bi minabo monatina lifefe lo betiyageto, ya naba-naba limo unaiye, loto, 10 ido feito ya Kilisto hamenalalo ya monatina hiluwa lotoko minoti, lifima ha ma minámageto minanune, loti mona eito-eito hepa molo muti, ya mona dowa yako molanabo ne, loto, 11 ido feto fe-fe minabo hemotina ya Yesu Kilistokafo weudina-lutina-hatinau yau fefe libo mona hulawa ya leki faito huloitaibo yagunu wenina muki yasi Goti huliya li faka loti ebola lotiko minanae, loto hemotinagunu holito lomu-lomu o minowe.
Polo nala i edabo yakafo hawa ukuwa dowa hanula sibo ha
12 Ena mono weninane-motao, ha me ya holifefe lanae, loto lobinogolowe. Holilo. Nemo melo hasuwala fi nedabo mona yakafo hawa ukuwa dowa hanula huibo ma minámiye. E'e, hasuwala fi nedabo yagunu ya hawa moda upatoto wiye. 13 Feito ya wenina meu wehuditina numuna naba hiyaba o-o abo himiwela muki, ido wenina malekama muki wa nedoti, ya Kilisto yagunu nala i edabo ne, loti holifefe lo minae. 14 Ido Wenaba lulau mino edoti mono holiyabo weninate muki yagi nala i nedabo hawa holiti, ya lutina-hatina li auba iti ito yoto holi holiyámoti, Goti hala auba iti lo oloto molo minae.
15 Ena malekama yasi hemo li fulo nedanabe, ido nemo li fulo hedanofe, loti eimotina hulitina yagunu holiti ya Kilisto hala ukuwa lo oloto molafa, ido malekamasi lutina dowa moloti lo-lo o minae. 16 Wewa ya nemokafo hawa ukuwa dowa li faka lanobo ononawa yagunu melo nebo ne, loti holiti, ya lutina-hatina numuti hawa ukuwa lo oloto molafa, 17 ido malekamasi eimotina utina-hulitina li faka lanune, loti Kilisto hala ukuwa lo oloto molabo ne. Feti lo oloto molabo mona ya fefe loti molámae. Feto feyabo mona yakafo nalau minogu ya hena ma homi ito molo edanune, loti hatina kiti ya hawa ukuwa lo minae. 18 Yagunu neidafa-neidafa anune? Mona eito-eito molabo weninawa malekamasi sugi mona moloti hawa ukuwa lo oloto molafa, ido malekamasi mona ona hula moloti lo oloto molabo, ya loitiwa Kilisto hala ukuwa lo oloto molaboma nenako, yagunu moda dowa loto holiyowe.
Ido ito yoto dowa loto holitoko minanogolowe. 19 Moda holiyafe? Hemotina yasi nemogunu holiti Metefo lomu-lomu o minabo yakafo, ido Yesu Kilisto Weuna numibo yakafo, ane li faka lageto ya henawa meya holiyodo yagi moda li nomune wanaibo ne, loto holiyobo, yagunu ito yoto dowa loto holitoko minanogolowe. 20 Aya yagunu holilo. Nemo ya idafa magunu unelo holinobo idafa ma minámanogolaiye. E'e, nemo ya aidenati moda auba naba-naba ito, une-lune-haneu yau Kilisto li faka lo edomo uto uto, onesa me yagi ayaidana oto nomune hofawa minanobofe, ido fulinobofe, mona loitiwa yamo Kilisto li faka lo edomo unogolaiye, loto auba ito holito hiyaba o-o minowe.
21 Nomune hofawa minobo ya nena idafa ne? Moda Kilisto yako ne, loto holiyowe. Ido fulinobo ya ito yoto dowa idafa ona fedo numunaibo ne, loto holiyowe. 22 Feito nefa, ido me ya unegi aifa minanobo ya ononane hulawa li oloto pi nedanaibo ne. Yagunu neidafa-neidafa anobo ne? Yama holifefe ladámowe. 23 Hanu loiti yakafo ika oka-waka o nedaiye. Uto Kilistogi maina minanobo ya idafa ma muki li fulo edoto dowa idafa ona ma nenako, yagunu feto feyanowe, loto auba ito holiyobo nefa, 24 ido unegi meu aifa minoto, hemotina adina li faka lanobo ya moda ononane ona hula ne.
25 Aya yagunu auba ito holifefe loboma nenako, yagunu aifa minanowe, loto holito, ido hemotina muki yagi maina minanobo yakafo holi hikitina li ake ito auba i edanaiye, loto holi gedo minowe. 26 Feito ya hemotinagi hofa maina minanobo yagunu hemotina ya nemogunu holiti Kilisto Yesu lulau mino edoti huliya li faka lanabo mona ya minomo unaiye.
Hena fedo lumigu yau auba ito minanubo ha
27 Ena homu hana idafa mako ya hemotina oti moloti anabo monatina muki ya fefe loti Kilisto hala ukuwa dowa api itibibo mona yako molalo. Feto feyanabo ya moda nemo loto wa betinofe, ido faiga minoto hatina ukutina holinofe, ya moda weudina-lutina mako moloti auba iti sinoi minabo ha, ido hatina mako kiti hawa ukuwa dowa holi hikitonibo onona ya lafulu loti auba iti li-li o minabo ha, 28 ido uwotinafo holitina ma holiyámabo ha ya holinogolowe. Aya monatina ya uwotinafo wa edoti, ya eimotina u hopa unabo mona ido hemotina li nomudina wanaibo mona ya moda oloto pi biyageto holifefe loti holinigilae. Aya mona ya Gotidokati linigilae.
29 Moda holiyafe? Gotikafo Kilisto yagunu holito hemotina aifa bibo idafa ya holi hikito muwabo mona yako minámiye. E'e, hemotina emogunu holiyabo yagunu hasuwala fi betiyado ya hena holiyabo mona yagi bibo ne. 30 Aya hena holiyonibo monawa ya nemodoka naba-naba fedo numibo yama homu wama ne. Ido onesa yagi fedo numibo ha ya moda holi minae. Aya monawa molo nomama ya ayaidana oto hemotinaloka onesa hena naba-naba fedo biye.