2
Kilisto ege moloto ute ito lumuto weninategi lute mako molanubo ha
Feito ya Kilisto lulau mino edonibo yagunu lute-hate li auba i ledaibo ya nenako, ido lula-hala lumibo yakafo lute-hate li aila i ledaibo ya nenako, ido Weuna mino ledaito emogi maina moni minonibo ya nenako, ido hateu holito wenina li you lo beti minonibo ya nenako, yagunu ya hemotina hatina mako kiti, weudina-lutina-hatina mako moloti, lutina-hatina bi-bi abo mona mako molanabo, ya nemo dowa loto holinobo mona ya naba-naba munune, loti feto feyalo, loto hatina lito lobiyowe.
Oti moloti feyanabo ya heimotinagunuko holiti monatina ma molámilo. Ido heimotina utina li faka lanune, loti monatina ya ma molámilo. E'e, heimotina utina ito lumuti ya wenina ma muki hidinalo we minanune, loti hatina kifefe loti holilo. Heimotina idafatina yagunuko holiyámilo. E'e, wenina ma idafatina yagi wati hiyaba dowa lo betilo.
Kilisto Yesu lula-halau holibo yamaidana oti hemotina lutina-hatinau ya holilo.
Emo ya Goti ona hula nefa, ido Goti yaidana oto minanaibo mona ya auba ito li hiki lanowe, loto holámiye. E'e, eimola monala fulitoto, houba-naba we ona hula bulito, wenina yaidana oto oloto pito, ya wenina yasi wa edabo, ya aifa mikaloka wenina leimo yaidana oto ne, loti wa edae.
Emo ya ula ito lumuto, Goti welalo meyalo moloto fulinowe, loto aibo yako minámiye. Yá yofolo fulinowe, loto welalo molaibo ne.
Feto feyaibo yagunu Gotikafo li yoisa edoto, emo huliya yakafo wenina hulitina, idafa huliya, muki li fulo betito ito yoto minanaibo huliya ya muibo ne. 10 Feto fe edaibo, ya moda Yesu huliyalo ya wenina, idafa-adafa, muki okulumauka minabo, mikaloka minabo, mika feumauka minabo yasi hidina obula fiti, 11 wetinakafo ya Yesu Kilisto ya Wenaba ne,
loti lo oloto molanabo yamo Melafo Goti lamenala huliya li faka lo akaisa itanae, loto feto fe edaibo ne.
Mikaloka wenina minagu ya lamena mona molanubo ha
12 Feito ya hemotina lune-hane biyobo weninane-motao, hemotina aidenati ha holiti meyalo molomo yowabo yamaidana oti onesa meleka yagi heimotina li nomudina waibo onona liyabo, ya moda holiya holiti utina ololo oti limo yoilo. Feito homu nemo hemotinagi maina minonido yamaidana otiko meyalo molalo, loto ladámowe. E'e, onesa me ya faiga minobo hamenalo ya moda ito yoti ononawa limo yoilo. 13 Moda holiyafe? Gotikafo lutinau ononala libo, ya moda eimola dowa loto holinaibo mona ya hemotina molanune, loti holinabo, ido ayaloti monawa fefe lotiko meyalo molanabo ya lutinau ononawa li-li o nenako, yagunu meyalo moloti li nomudina waibo ononawa ya limo yoilo.
14 Hemotina oti moloti anabo monatina muki molanabo, ya lukafa-mesafa oti moliya fiyabo mona ma molámilo. 15-16 Feti ya hemotinaloka ha ma minámageto minoti ya moda hiluwa lotiko minanabo ne. Feto fe minanabo, ya hounatinafo mikaloka wenina hopa-napa losa-masa iti moniyabo wenina minagu yau Goti olufola weudina-lutinau ha ma minámageto minanabo ne. Aya wenina minagu yau hemotina nomude li hofawa o ledaibo ha li hiki loti lo oloto bi-bi o minanune, loti mika lamena o edaibo idafa yamaidana oti lamena o beti-beti o minae. Feto fe-fe abo yagunu nemo ononawa auba ito li-li omo yowobo ya u aifa idafa ámibo ne, loto holito, ya Kilisto hamenalalo ya hemotinagunu holito ake naba-naba inogolowe.
17 Ena hemotina holi hikito muti ya sokila hi muwabo yamaidana oti mono onona liyado, yalo ya homi ito wenina me ya yasi hofo nedo fuliyato lunune no waini yaidana oto lekiyagetoma, ya moda dowa loto holito hemotinagi maina ake i minanogolowe. 18 Ido hemotina yagi ayaidana oti dowa loti holiti nemogi maina ake iti minalo.
Timoti hala
19 Feito nefa, ido nemo ya hemotina hatina holito dowa loto holinowe, loto hamena hefola ma minoto Timoti ya hemotinaloka ilifi molanowe, loto holito, ya Wenaba Yesu lulau mino edoto hiyaba o minowe. 20 Moda holiyafe? Aya we yakafo hemotinagunu holito hiyaba o betinowe, loto ito yoto holibo yaidana we ma nemodoka mino nedámiye. 21 Eito wenina muki ya Yesu Kilisto idafala yagunu holiyámoti, eimotina idafatina yagunuko auba iti holi-holi o-o minabo ne. 22 Feto fe minafa, ido aya we monala ya we ma hipalate melafote maina onona li-li aibo we yamaidana oto, emo ya nemote maina hawa ukuwa dowa ononawa li minoibo mona ya hemotina moda holi minae. 23 Yagunu ya nemodoka idafa ma fedo numunaibo ya holifefe lanobo hamenalo, ayalo ya hemotinaloka ilifi molanowe, loto holiyowe. 24 Ido neimo yagi aliga hefola minoto anobo ne, loto Wenaba lulau mino edoto holi hikitoto minowe.
Epafoloditusi hala
25 Ido onesa feto-namato ya mono hounatefo Epafoloditusi ya hemotinaloka liwila oto ilifi molanowe, loto auba ito holiyowe. Emo ya nemogi maina mono onona liyoibo we, ido mono ha uwolafo fina fi muwoibo we ya hemotina yasi nemodoka ilifi molato, emokafo hena holiyodo ya ane li faka loto nebo we ne. 26 Emo ya idafa hilibo ha ya hemotina moda holitabo ne, loto holinako, yagunu hemotina emogunu hatina lapa kitanae, loto hemotina muki yagunu halau naba-naba holi ne. 27 Aya yagunu holilo. Emo ya idafa naba-naba ona hilito, fulinowe, loto aifa, ido Gotikafo emo milumala holibo yako minámiye. Nemogi hena naba-naba ito yoto holitanaiye, loto nemo milumane yagi maina holito, li faka lo edaibo ne.
28 Aya yagunu ya hemotina hofa wa edoti ake iyato, ido nemo henane you lanaiye, loto onesa me ya hemotinaloka ilifi molowe, loto ito yoto holiyowe. 29 Yagunu hemotina Wenaba lulau mino edoti ake naba-naba iti emogi houna iyalo. Ido yaidana wenina ya hulitina li faka lalo. 30 Moda holiyafe? Emo ya hemotina ane li faka lo-lo abo ononatina ogofuti liyámotanae, loto aya onona li hulanowe, loto nomuna hofawa minanaibo mona ya li hiki ladámoto, Kilisto ononala yagunu holito ya moda fulilagi aibo ne.