5
Mona nosámibo fulitoto Goti monala ege molanubo ha
Feito Goti olufola lula-hala bibo weninama minanako, yagunu emo monalalo ege molotiko moni minalo. Feto feti moniti ya Kilisto lula-hala lumibo yamaidana oti lutina-hatina bi-bi omo uti monilo. Emo yamo lula-hala lumuto ya Goti sokila hi muwabo idafa ladanuwa aibo yaidana oto eimola ula muima ya lemogunu muibo ne. Feto fe ledaibo ya hemotina ayaidana oti lutina-hatina ya bi-bi omo uti monilo.
Feti moniti ya hopa li unabo mona ido fuma ibo mona muki ido wa lalo-talo molanabo mona ya hemotina minagu ya oloto pitanaiye, loti monawa yagunu ha hefola efomagi ladámilo. Hemotina ya fele wenina minama nenako, yagunu ufefe lanaibo mona yako molalo. Ido utinalo holiyabo hatina, ido aifa hatina ake ito hatina yagi muki ya hemotina minagu ufefe ladáminako, yagunu yaidana ha ya ladámilo. E'e, dowae, lalowe, loti aifa li dowa lo ledaibo ha yako loti monilo. Aya yagunu ya feto loti holi gedoti holiyama ne: Hopa li uno-uno abo weninagi, ido lutina-hatina fuma ibo weninagi, ido idafa-adafa magi magi linubolae, loti, idafawa ya holi muti houba-naba o edabo weninagi, yaidana wenina muki ya u Gotite Kilistote hiyaba we wehudi hiyaba o ledabo ebatinau yau eba ma liyámanigilae, loti moda holi gedoti holiyabo ne.
Aya mona yagunu ya ha holiti holiyámoti abo weninaloka ya Goti sebalala hala-kala libo ha moda oloto pi binako, yagunu wenina masi aifa ha lobinabo ya hote itanae, loti ya holiyato hula ámaneyo. 7-8 Hemotina homu ya midipu igu weninala minomo yowaboma nefa, onesa Wenaba lulau mino edoti ya lamena weninala minanako, holiti holiyámoti abo weninawadoka kelámoti, lamena olufola mona molotiko monilo. Moda holiyafe? Mona dowa ido fefe libo mona, ido mona ona hula muki ya lamena yakafo hulawa li oloto pi-pi o nebo ne. 10 Feti moniti ya idafa anune, lotima ya Wenaba nomunalo dowa lanaibo nefe, ido nosámanaibo ne? loti holifefe lotiko ya feto feyalo.
11-12 Feto feti ya midipu ibo mona, hula oloto piyámibo monalo ya houna iyámilo. Emotina yasi faluku oti molo minabo mona aifa eteme anubo ya utelo holinuboma nenako, yagunu li lamenalo o betilo. 13 Feto fe betinubo idafa-adafa ya lamenakafo idafawa monala hula li oloto pi edanaibo ne. Ido monawa oloto anaibo idafa ya u eikawa ito lamenalo minanaibo ne. 14 Yagunu ya feto lonibo,
Hemotina uwo unabo wenina ya sinoilo. Fuliyaguti sinoiyato ya Kilisto li lamena o betinogolaiye,
loto lo-lo onibo ne.
15 Yagunu hemotina ya wati monilo. Ha manadinau minámibo wenina yaidana oti moniyámoti, ha lutina-hatinau nebo weninaidana mona moloti moni minalo. 16 Onesa me ya ya hamena nosámiboma nenako, loti hamenatina ya aifa fulámoti, Goti hanulalo wati monilo. 17 Feti ya ha holiyámabo wenina yaidana oti moniyámilo. Wenaba dowa waibo mona ya holifefe loti meyalo molalo.
18 Ido no noti nei-nei molámilo. Yakafo utina-weudina-lutina-hatina li hopaitanogolo aifa, ido hemotina weudina-lutina-hatinau yau Weuna mino faito beti-beti ageto minalo. 19 Feto fe minoti ya loyolalo-melo anabo ya Weunakafo li koto betiyageto, mono nama lofi molo edoti, ya Goti ha lufuwala yauti nama loti, ido eimotina mono namatina loti, ya Goti ebola nama loti ya wetinauti yako ladámilo. Weudina-lutina-hatinau muki ya nama loti Wenaba lomuilo. 20 Feto feti ya hamena-hamena idafa-adafa muki yagunu dowae, lalowe, loti Wenabate Yesu Kilisto hulilo ya Metefo Goti lomuilo.
We wena hatina
21 Kilisto ya Wenabate ne, loti huliya li faka loti, Goti weninala muki hidinalo ya minalo.
22 Hemotina wenipa ya Wenaba hinalo minabo yamaidana oti heimotina wadinafo hidinalo ya minalo. 23 Kilisto weninala mau naba ya emo ula minonibo wenina li nomude waibo we emo ya manade nebo yamaidana oti wemoli ya olodinafo-mota manadina ya minae. 24 Yagunu Kilisto weninala mau naba ya emo welalo hololabo yamaidana oti hemotina wenipa ya wadinafo ha lanabo muki ya holiti hololalo.
25 Ido hemotina wemoli ya olodinafo-mota lutina-hatina bilo. Kilistokafo weninala mau naba ya lula-hala lumuto, lemogunu holito oto moloto aibo mona ya fulitoto fulibo yamaidana oti hemotina wemoli yasi olodinafo-mota ya lutina-hatina bilo. 26 Emo fulibo, ya weninala mau naba ya hala yakafo noku unoto li hiluwa lo ledoto fele fulo ledanowe, loto fuliye. 27 Feto fe ledaibo, ya luteu subulafe, ido hisinupafe yaidana-meidana idafa ma minámageto minoto, hiluwa loto fele weninala minogeto li lamena o ledoto ya wa moloto neimo weninane minanae, loto feto fe ledaibo ne.
28 Ido ayaidana oti hemotina wemoli ya heimotina utinagunu holiyabo yamaidana oti olodinafo-mota ya lutina-hatina bilo. Olonafo lula-hala muibo we yakafo eimola ula-lula-hala yagi maina lula-hala mu ne. 29-30 We ma eimola ula holi nosámibo munaibo we ma minámiye. E'e, muki ya utina wela-idafa muti, hiyaba dowa lotiko minae. Kilisto weninala mau naba ya emo ula hina-ana-hofala minanako, emokafo hiyaba dowa o betitoko nebo yamaidana oti wemoli muki ya eimotina utina hiyaba dowa otiko minae. 31 Feito ya feto libo,
Yagunu wemoli yasi otinafo metinafo fulo betiti olodinafolo kelabo, loiti ya utina u mako oti minanaiye,
loto ha mono lufuwau (Stt 2:24) ya nebo ne.
32 Faluku aibo hawa ya ha naba ona hula nefa, ido nemo ya Kilisto yagi ido weninala mau naba yagunugi holito lowe. 33 Ido hemotina wemoli muki yagi heimotina utina-lutina-hatinagunu holiyabo yamaidana oti olodinafo-mota ya lutina-hatina bilo. Ido wenipa hemotina ya wadinafo-mota hulitina li faka lalo.