6
Mona yaidana-meidana molanubo ya hulawa liwila oto linubo ha
Ena mono weninane-motao, hemotina yauti wefe wenafe ma nosámibo mona helefulau lumu fou lagetoma, ya hemotina Weunagi houna iyabo wenina yasi weninawa ya liwilati hanu dowaloka molo edalo. Feto fe edanabo ya heimotina monatina yagunu holiti, ya nosámibo mona ma ika o ledotanaiye, loti wati hiyaba oti, li you lo edoti hanuwa dowa lotoko ilibilo. Hena holinabo ha ma weninatinaloka mino betiyagetoma, ya adina li faka lo betilo. Feto feyanabo ya Kilisto lo molaibo halo ya moda hololanigilae. Yagunu holilo. Wenina muki ya aifa mikaleka wenina minoninako, masi eimotinagunu ito yoti holinabo ya eimotina lutina-hatina hola iyabo wenina ya minae. Yagunu hemotina muki heimotina monatina ononatina wafefe loti holiti, ya dowa loto nefemo, ido nosámiye, loti wati hiyaba otiko monilo. Feto feyanabo ya wenina ma monatina yagunu holiyámoti, heimotina monatina ononatina yagunu holiti ya lutina-hatina dowa loti holinabo ne. Moda holiyafe? Wenina muki ya eimotina henatina ya linabo ne.
Ido hemotina mono ha holiyabo wenina yasi api itibiyabo wenina li dowa lo betiti, idafa-adafa dowa muki liyabo yauti hona moloti bilo.
Lutina-hatina hola iyámilo. Goti hola inabo ma minámiye. E'e, idafa hifinabo ya hula lageto aya idafa ya linigilae. Masi eimotina utina yagunuko holiti onona linabo ya aya utinalokati u hopa unabo hulawa ya linigilae. Ido ma yasi Weunagunu holiti onona linabo ya aya Weunadokati nomudina hofawa minowa-minowa anabo hulawa ya linigilae. Yagunu ya hulawa oloto pinaibo hamenalo ya moda linogolone, loto mona dowa lotoko molo minanune, loto eleka fiyámoto, molotoko minokelo. 10 Feito ya hamena onesa mino ledaibo hamenawalo ya wenina muki li dowa lo betiyokelo. Feto feyanubo ya holi hikitabo wenina muki ya weninate ona hula minae, loto ito yoto li dowa lo betiyokelo.
Onuwaleka ha
11 Ena onesa me ya neimo anekafo lufuwa i betiyobo ya lufuwa naba nedoka ya walo.
12 Wenina ma yasi Kilisto Yesu yá yofola yagunuko holinubo ya hasuwala fi ledotanae, loti holiyabo yagunu utina etuwalo ya mono we ona hulaidana wa ledanae, loti Goti anela ya hemotina utinau fukalo, loti auba i bi minae. 13 Yagunu holilo. Goti anela utinau fukabo we eimotina yagi lo molaibo ha ya fefe loti meyalo molámaboma minafa, ido hemotina ya lege ato anela ya utinau fukanabo, ayalo ya hulite li faka lanune, loti holi minae. 14 Feto fe minafa, neimo huline li faka ladámanogolowe. E'e, Wenabate Yesu Kilisto yá yofola yagunuko holito huliya li faka lanogolowe. Emogi kelobo yagunu mikaleka mona-fana ya yá yofolalo fuliboidana oto ika o nedámiye. Ido nemo yagi yá yofolalo folomo yamaidana oto minonako, mikaleka mona-fana yagunu holiyámobo ne.
15 Kilisto lulau mino edonibo ya Goti anela ya uteu fukafe, ido fukámafe? Loitiwagi ya hulawa minámiye. E'e, hofawa li oloto pi ledaibo yakafoko hulawa liye. 16 Hawa ya holiti, ayalo moninabo weninaloka ya you amena mona ido milumate holibo mona ya mino betinaiye. Ido Isilaeli wenina yauti Goti weninala ona hula minabo weninaloka yagi ayaidana oto mino betinaiye.
17 Ena nemo Yesu houba-nabala we fulala ya unelo neto li minobo yagunu masi li yoima o nedanune, loti anabo ya monatina fulitalo.
18 Mono weninane-motao, Wenabate Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala ya weudina-lutina-hatinau mino betinaiye. Onae.