5
Kilisto wina ledaibo monau ya auba ito minanubo ha
Feito nalau minámanae, loto Kilistokafo moda wina ledotaima ne. Yagunu idafa magunu holito houba-naba o edogeto nalalau hofa helefuku uno ledotanaiye, loti auba iti minalo.
Nemo Polokafo ha me ya lobiyowe. Holifefe loti holilo. Hemotina Gotikafo dowa wa ledanaiye, loti utinau anela fuko betinabo ya Kilisto hemotinaloka u aifa idafaidana anogolaiye. Yagunu homu lobiyoma ya hofa auba ito lobifefe lowe. Holilo. We makafo Goti anela ulau fuko nedalo, loto anewa linaibo wewa ya lo molaibo ha muki-muki meyalo molámanaibo ya lifima ha mino edanogolaiye. Hemotina lo molaibo ha meyalo molonibo yagunu Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, lo ledanaibo ne, loti holiyabo wenina, hemotina Kilistogi hutifinaguti ya fukoti, aifa li dowa lo ledaibo monala fulitabo wenina ya minae.
Feto fe minafa, lemo ya Weuna lulau mino edoto holi hikitonibo yagunu Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanogolaiye, loto holito hiyabala o minone. Kilisto Yesu lulau mino edonibo ya Goti anelagi minobemo, ido minámone? Loiti yagi ya hulawa minámiye. E'e, holi hikito muwonibo yagunu lute-hate binubo mona molomo yowonibo yakafoko hulawa liye.
Hemotina homu ya mono hanudo auba iti monimo uwabo nefa, eletifo ya hemakafo hanu hu betito, ha ona hula ya meyalo molámoti minae? Meyalo molámabo monawa ya wa molo betibo we Gotidokati minámiye. Beletiku ya yisi hefola efoma fulato, muki pupu loto yoibo ne, loti holiti ya hatina kifefe lalo.
10 Hemotina ya nemogi maina Wenaba lulau mino edonibo nenako, yagunu hemotinagunu holito ya hatina eito ma kiyámanigilae, loto holi hikito minowe. Feito holi hikito minofa, ido we ma hemakafofe loto weudina-lutina-hatina li hopaitaibo we ya lifimala henawagi ya liwila oto linogolaiye.
11 Ido mono weninane-motao, neimo homu ya Goti anela ya wemoli muki utinau fuko betilo, loto lo oloto molobo yamaidana oto onesa lo oloto molo minobo neko, ya Yuda wenina yasi li nosámibo-asámibo o nedámadi ne. Ido weninawa yá yofogunu holi fulitabo yagi ya huladi ne. 12 Lutina li hopaitabo wenina ya eimotina utina ya hulawagi hofuto fuko fulitabo neko, ya dowa ladi ne, loto holiyowe.
13 Mono weninane-motao, hemotina ya nalau minámoti minanae, loto Gotikafo wa molo betibo ne. Feto fe betibo yagunu nalau minámoninako, ute-lute dowa loto holibo mona aifa molanune, loti holiyámilo. E'e, Goti weninala muki ya lutina-hatina biti, adina li faka loti houba-naba o betilo. 14 Aya yagunu ya feto libo,
Heimokagunu holiyanibo yamaidana oto weninaka muki ya luka-haka bi-bi o mino,
loto ha mono lufuwau (Wkp 19:18) nebo ha mako ya lo molaibo ha muki li mako ito lo molaibo ne. 15 Goti monala feito nefa, ido hemotinagi weninatinagi wetinakafo ha loiti loti lowa-fina fiti minanabo ya hemotinagi weninatinagi muki li hopa itotanune, loti monatina ya wati monilo.
Weuna Fele aubalalo monito ya lute lila meyalo molámanubo ha
16-17 Feito ha me ya ya lobiyowe. Holilo. Ute-lute dowa loto holibo mona yakafo Weuna holibo mona ya fina fi hofaiye. Ido Weuna holibo mona yakafo ute-lute dowa loto holibo mona ya fina fi hofaiye. Feti loiti ya uwolafo-uwolafo minainako, hemotina idafa anune, loti holiyafa, ogofuwámae. Yagunu Weuna aubalalo yako monilo. Feto feyanabo ya utina-lutina dowa loto holibo mona molámanigilae. 18 Ido Weunakafo hanulalo idipito anaibo ya lo molaibo ha yamo wenabatina ámanogolaiye.
19 Ena ute-lute mona molanowe, loto dowa loto holibo monala moda oloto nebo ya feito ne: hopa li unabo mona, fuma ibo mona, hopa moniyabo mona, 20 sugi goti holi muwabo mona, hifena-lusa hiyabo mona, holi nosámibo biyabo mona, moliya fiyabo mona, wauwa liyabo mona, sebatina hala-kala lo-lo aibo mona, eimotinagunuko holiyabo mona, ha eito-eito loti foki filiga-filiga abo mona, 21 wenina idafatinagunu holiyabo mona, no noti lutina u hopa abo mona, ake iti u wanoba buliyabo mona, ido mona malekaloka yaidana mona yagunu homu ya fuka ha lobitoma nefa, onesa hofa feto loto lobinogolowe. Holilo. Yaidana mona molo minabo wenina ya Goti we hudite hiyaba o ledaibo ebala liyámanae, loto lobiyowe.
22 Ido Weunakafo ilawa hula libo mona ya feito ne: lute-hate biyonibo mona, luteu dowa loto holiyonibo mona, you amena molonibo mona, lute-hate hefa aibo mona, wenina li dowa lo betito adina li faka lo betiyonibo mona, mona ona hula molo-molo onibo mona, 23 you lotoko minonibo mona, ute-lute-hate hiyaba dowa lotoko onibo mona, muki ya Weunadokatiko ne. Mona yaidana molanubo ya lo fuko ledanabo ma minámiye. 24 Ido Kilisto Yesu weninala ya ute-lute so libo monala ido dowa loto holibo monala ya yá yofolo moda hofo fulitonibo ne.
25 Weuna lulau mino edoto ya nomude hofawa minoninako, yagunu Weuna lulau mino edoto mona molotoko moniyokelo. 26 Feito monito ya ute-lute ito yonune, loto weninate lutina-hatina li luta-hisilo betito idafatinagunu holiyámokelo.