4
Yesukafo nalauti wina ledoto Goti olufola li ina fi libo ha
Ha lobo ya monawa feito ne. Wenina ma fulinabo ya idafa-adafatina muki ya weudina fi betiyabo olufotina ya idafawa yawala minafa, olufotina hefola minabo hamenalo ya idafa-adafawa liyámoti, aifa houba-naba onona liyabo wenina yamaidana oti minato, ya wenina masi hiyaba o betiti, idafa-adafatina yagi hiyaba o betiti minato, aliga ya gedatoma, metinafo hamena molaido ayalo ya moda linabo ne.
Ido leimo ayaidana oto homu namuna minonibo hamenalo ya mikaleka mona hiyaba o ledaibo mona-fana yakafo nala i ledaibo ne. Feito minoba, Gotikafo hamenawa molaibo yama moda lo fedotaito, yalo ya eimola Hipala ilifi molaito, wena houmalauti oloto pito, lo molaibo ha meyalo moloto nalau nebo, ya leimo lo molaibo ha nalau minonibo wenina ya meina fito wina betiyoto Gotikafo neimo olufone minanae, loto li ina fi ledanowe, loto oloto pito aibo ne.
Feito hemotina ya Goti olufola minabo yagunu emokafo Hipala Weuna ya luteu ilifi fulo ledaibo ya Menefo, Wauwe, loto auba ito libo ne. Yagunu hemotina onesa me ya nalalo houba-naba onona liyabo wenina ya minámae. E'e, Goti olufola ya minae. Ido olufola minanako, Gotikafo weuna fi betibo idafa ya moda linabo ne.
Polokafo Galesia wenina yagunu hala ligi-ligi kibo ha
Ena homu hemotina Gotigi houna iyámabo yagunu ya idafa-adafa Goti ona hula minámibo idafa-adafa ya holi muti houba-naba o-o abo yagunu nalau minabo ne. Feto fe minabo nefa, onesa me ya Gotigi houna iyabo ne, lanofe? E'e, onesa me ya Gotikafo hemotinagi houna ibo hamenalo ya hemotina mono mona-fana auba minámibo mona, hula minámibo mona-fanadoka hofa liwila oti u houba-naba oti nalau ya unune, loti ya neidafaiti feto fe minae? 10 Hemotina ya lo molaibo ha meyalo mologeto ya Gotikafo dowa loto wa ledanaiye, loti mono hamena eito-eito yagunu holiti, ido melegefena iganafena yagi molo eito-eito oti molabo ya ilawa liye, loti holi minae. 11 Feti holi minabo yagunu nemokafo auba ito mono onona li betiyobo yakafo hemotinaloka ilawa liyámoto, u aifa idafaidana otanaiye, loto hemotinagunu holiyobo ya holi numiye.
12 Aiyo, mono weninane-motao, hatina lito lobiyowe. Holilo. Nemo ya hemotina yaidana oto minoma nenako, hemotina ya nemo yaidana oti minalo. Hemotina ya li nosámibo o nedámae. 13 Goti hala ukuwa dowa homu apito lo oloto biyobo ya une nosámibo hamenalo ya lolumima ne, loti nemogunu ya holi minae. 14 Feto feyobo ya une nosámibo ya hepa molo bifa, lutina-hatina nosámibo holi numuti eleka fi nedámoti, moda Goti enisolelagi houna iyabo yamaidana oti, ido Kilisto Yesugi houna iyabo yamaidana oti ya nemogi houna iyaboma ne. 15 Feto fe nedoti dowa loto holi minabo mona ya onesa igaleka ne? Ya hamenalo ya hemotina nomudina hula ya ogofuti kiliyabo neko, moda kiliti nomadi ne, loto hemotinagunu holifefe loto lowe. 16 Feto fe minafa, ido onesa me ya ha ona hula lobiyobo yagunu uwotefo ne, loti nemogunu holi minafe?
17 Weninawa yasi auba iti hemotinagi houna inune, loti afa, li dowa lo betinabo ma minámiye. E'e, eimotinagunuko holiti ade li faka lanae, loti hemotinagi houna iti mono fefe libo hanudoka yati li eito ta lo fulo betinune, loti holi minae. 18 Ena hemotina mona dowa molanune, loti auba iti holinabo ya moda dowa lanogolaiye. Feto feyanabo, ya nemo hemotinagi minanobo hamenalo yako feto feyámilo. E'e, hamena-hamena feto fe-fe anabo ya moda dowa lanogolaiye.
19 Aiyo, olufone hefolao, Kilisto fefelumala lutinau oloto pinaiye, loto wenipa olufotina hedanigili ogofu holiyabo yaidana oto nemo ya hemotinagunu holito miluma naba-naba hofa holi-holi o minowe. 20 Aiyo, nemo hemotinagunu holito hane ligi-ligi kiyoboma nenako, onesa hemotinagi maina minoto adina li faka lo betinobo ha lobifefe lanobolae, loto auba ito holiyowe.
Hagali ido Sala wase ibo hatina
21 Ena loga o betinogolowe. Lonomalo. Hemotina lo molaibo ha houba-nabala o minanune, loti holiyabo, ya lo molaibo hawa ya holiti monawa holifefe ladámo minafe? 22 Lo molaibo hawa lufuwa iyagu ya feto libo, Abalahamu hipala loiti oloto pibo, ya ma nalalo houba-naba onona li nebo wena Hagalikafo hedaibo, ido ma nalalo minámibo wena olonafo Salakafo hedaibo ne. 23 Feti hedaibo, ya nalalo nebo wenakafo hedaibo hipala Isimaeli ya aifa mikaleka monalokati hedaifa, ido nalalo minámibo olonafokafo hedaibo hipala Aisaka ya Goti lo molo muibo halalokati oloto pibo ne.
24 Ena hawa mona yauti mona ma ya feto loto holinubo ne: wenawa loiti ya Gotikafo weninalagi hutifina ledaibo ha loiti yaidana oto ne. Ma ya Hagali nalalo houba-naba onona libo wena ma nenako, olufola hedaibo yagi ayaidana oto nalalo minabo wenina minae. Ido ayaidana oto hutifina aibo ha Sinai obulaloti oloto pibo ha ya litumate ne, loti holiyabo wenina ya hawa yakafo nala i betinako, nalalo houba-naba ononala li minabo wenina ya minae.
25 Ido Sinai obula ya Alebia mikaleka neboma, ya nalalo nebo wena Hagali yufa fibo wenina ebatina ya ne. Ido ayaidana oto onesa me ya numuna meya naba Yelusalemu ya lo molaibo hawa nalalo houba-naba ononala li minabo wenina numunatina meya naba ya ne. 26 Feito nefa, leimo numunate meya naba ya Yelusalemu eito, okulumau nebo numuna, ya nalalo houba-naba onona ma minámibo eba ya ne. Aya eba ya otefo yaidana oto neboma nenako, lo molaibo hakafo nala i ledámibo olufola ya minone.
27 Aya Yelusalemu loiti yagunu ya wase ibo ha ma feto libo,
Hemo heni wena, olufo ma hedámanibo wena ya ake i mino. Hemo olufo hedanogolo uka ogofu aibo holiyámanibo yagunu wagafo uta o hedaifa, luka-haka dowa loto holito, nama naba loto su fiyo. Hemo ya wena ma wanafogi aifa minaibo wena ya li fulo edoto olufoka yufa molanabo wenina abi loti minanabo yagunu dowa loto holimo uto ake ito ha naba lo-lo o mino,
loto ha mono lufuwau (Ais 54:1) ya nebo ne.
28 Ena mono weninane-motao, hemotina ya wena Sala hipala Aisaka yaidana oti Goti lo molo muibo halalo ya olufola minaboma ne. 29 Feti minafa, ido homu ya Abalahamu hipala ma mikaleka monalokati hedaibo hipa Isimaeli yakafo hipala ma Weunadokati hedaibo hipa Aisaka li nosámibo o edaibo yamaidana oti onesa me ya ya molomo uwabo ne. 30 Feito nebo nefa, ido ha mono lufuwau ya neidafaiye liye?
Nalalo houba-naba onona libo wena hipala yakafo nalalo minámibo wena hipalagi maina metinafo idafala weuna fi betito linaibo ma minámiye. E'e, ma
liyámanogolainako, nalalo minaibo wenawate hipalate idipi fulo,
loto ha mono lufuwau (Stt 21:10) ya nebo ne. 31 Yagunu mono weninane-motao, leimo ya nalalo onona libo wena olufola ma minámone. E'e, nalalo minámibo wena olufola ya minone.