2
Goti li nomude waibo hala ya naba ona hula nebo ha
Feto ya ha mono holiyonibo ya aifa idafa ne, loto heleutoto holi hopaitotanune, loto hawa moda auba ito holifefe loto holiyokelo. Moda holiyafe? Gotikafo enisole wetinalo molaito ha lobiyato u ayalo ibo ha ya holiti holiyámoti fulo egetinaloka itado-itado ya lifima ha henawa moda ayalo-ayalo fefe loto liwila oto bima nenako, yagunu lemo li nomude waibo mona dowa idafa ona hula ya aifa waitanubo, ya lifima ha henawa ya igaidana oto holi uwogeto lemodoka ámanaibo ne?
Li nomude waibo hawa ya Wenabakafo homu apito lo oloto bito, holiyabo wenina yasi emo welaloti lolomabo ne. Ido aya hawa yagunu Goti yagi maina moda onae, loto aubala lilibibo idafa-adafa eito hofawa li oloto pibo ya eleginae, loto anela moloto, ido eimola lula-halauti ya Weuna Fele monala eito-eito hona molo lumumo wibo mona yakafo aya hawa ya li auba i edaibo ne.
Yesu mako ya li nomude waibo mona yawala ha
Feto mika ma aliga oloto pinaibo ha lonibo ya enisole yasi hiyaba anae, loto ladámiye. Feto ladámifa, ido we makafo ha auba ito feto libo,
Lemo aifa wenina minoninako, neidafaito ya haka ki lumu minane?
Ido aifa wenina hedo molonima nenako, neidafaito ya hiyaba o ledo minane?
Hamena fouma efoma ya enisole yoti minato, ido wenina ya lumuti minanigilae, loto fulo ledane.
Ido helekamu atatelo moloto hulite li faka lo ledanibo, ya idafa-adafa muki fulo hide feumau betito, hiyabatina wenina buli ledane,
loto ha mono lufuwau (Sng 8:4-6) ya nebo ne.
Ido idafa-adafa muki hiyabatina wenina minanae, loto lo molo ledaima nenako, idafa mako ma hiyaba ámanubo ya ma minámiye. Ma minámifa, ido onesa me ya idafa-adafa muki moda hiyabatina wenina minone, loto wagámone. Feto wagámoba, ido Yesu ya wa edone. Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yamo wenina muki yagunu holito fulinaiye, loto hamena fouma efoma ya enisole yoti minato, ido emo ya lumuto minanogolaiye, loto fulo edaiye. Feto fulo edaibo, ya ogofu holito fulinako, yagunu helekamu atalalo moloto, huliya li faka lo edaibo ne.
10 Moda holiyafe? Goti yako idafa-adafa muki ya mona yawala ne. Ido emo yakafoko muki idafa li oloto pibo we ne. Aya we yakafo olufola abi lamenaloka idipito anowe, loto li nomude waibo mona yawala ya ufefe lanaiye, loto henawa holibo mona li muibo ya moda fefe liye. 11 Yagunu holilo. Wewa li fele buli ledaibo wegi ido lemo fele o ledaibo weninala yagi moda wenina mako minonibo, yagunu emo ya ulalo holiyámoto moda unanefo-motae, loto lo ledaibo ne.
12 Feto loto lo ledaibo yagunu ya feto libo,
Nemo unanefo-mota ya hulika lo oloto bito, weninaka monolo mau minagu yau heboka loto mono nama lanogolowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 22:22) ya nebo ne. 13 Ido ha ma ya feto libo,
Holi hikine ya emodoka molanogolowe,
loto (Ais 8:17), ido ha ma ya feto libo,
Nemogi olufone Gotikafo numibo yagi moda me ya minone,
loto ha mono lufuwau (Ais 8:18) ya nebo ne.
Yesukafo ade li faka lo ledanowe, loto mikaloka ula libo ha
14 Feto ya olufowa mikaloka utina ya milagi ido lunugi nebo yagunu emo yagi ayaidana oto mikaloka ula libo, ya fulito hamade hi-hi aibo we, fuli-fuli onibo mona yawala Satani li fulo edoto, 15 ya weninawa mikalo minabo hamenatina muki ya fulinabo monawa holiya holiti nalalau minabo ya wina betinowe, loto mikaloka ula lito lemogunu fuliye.
16 Feto feyaibo, ya enisole adina li faka ladámiye. E'e, Abalahamu yufa fibo wenina adina li faka lo betiye, loto holiyone. 17 Feto fe betibo, ya wenina lifimatina hilili oto, Gotigi liwila oto hutifina betinowe, loto Goti ononala, sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we wenaba ononala ya liye. Feto feyaibo, ya wenina yagunu lula-halau holito, ononawa ya fefe lotoko linowe, loto ya unalafo-mota utina monatina muki yaidana oto mikaloka ula ito monate yagi holito ya moda fefe loto aiye. 18 Moda holiyafe? Emo ya hepa molo muito, henawa holitaima nenako, yagunu wenina hepa molo bito, henawa holi minabo ya adina li faka lanaibo aubala moda mino edaibo ne.