Hibulu
Isilaeli wenina mono lufuwa i fulo betibo ha
Homu ha
Lufuwa me ya Yuda wenina Yesu holi hikito muwabo ya lufuwa i fulo betibo we huliya ya holiyámone. Yuda wenina ya Hibulu ha labo yagunu Hibulu weninae, loto lo-lo one.
Hibulu wenina maleka ya Yesu hala ukuwa uwolafo-mota minabo yasi Hibulu wenina Yesu holi hikito muwabo ya li hena mofu betiyanako, holi hikitabo weninawa yauti malekama liwila oto uto Yuda mono hatina hofa meyalo molanune, loti holiyabo ne. Feto fe minabo yagunu ya lufuwa me ya ibo we yakafo Yesu ya Goti Hipala mako ona hula nebo yakafo enisolegi, aidena polofetigi, Mosesegi, Alonigi ido Goti sokila hi mu-mu abo we muki yagi li yoima o betima nenako, hate loiti-loiti kiyámoto, moda holi hikito muto, hala meyalo moloto, auba i hiki loto monimo uwokelo, loto lufuwa meu ya auba ito lobibo ne.
1
Yesudokati ya Goti monala wafefe lanubo ha
Homu aidena Gotikafo awatefo-holofate-mota ha lobibo, ya hamena malo-malo ido mona eito-eito ya polofeti wetinalo molaito, mona itibimo yowabo ne. Feto nefa, ido onesa me ya hamena naba alili aido ya moda Hipala welalo molaito mona lilibibo ne. Ido aya we Hipala ya idafa-adafa muki moda yawala minanaiye, loto wa molo edaibo we, ya mika okuluma muki li oloto pinowe, loto libo, ya Hipalakafo li oloto pi hulibo ne. Emo ya Goti ekeni lamenala ido eimola fefelumala ona minoto, ido hala aubala nebo yakafo idafa-adafa muki li auba i beti nebo we yakafo lifima noku ibo ononala li hulo itoto, ya yoisa huliyagi we wenaba ana onaleka amedoto ne.
Yesu yakafo enisole li fulo betito nebo ha
Feito Melafokafo Hipala huliya naba weuna fi edaibo yakafo enisole hulitina li fulo edaibo yamaidana oto emo moda yoto neto, ido enisole ya lumuti minae. Moda holiyafe? Emokafo feto libo,
Nemo ya eletifo hemo hedoto, ya neimo Hipane ya minane,
loto lomuto (Sng 2:7), ido ha ma ya feto libo,
Nemo ya Melafo minoto, ido emo ya neimo Hipane minanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (2 Sml 7:14) nebo ha ya enisole magunu life? E'e, enisole yagunu ladámiye. Ido Hana Hipala mikaloka ilifi molanowe, loto aibo hamenalo yagi ha ma ya feto libo,
Goti enisolela muki ya weudina-lutina-hatina muilo,
loto ha mono lufuwau (Lo 32:43, Sng 97:7) ya nebo ne. Ido ha ma ya enisole yagunu ya feto libo,
Houba-naba weninala enisole ya asi yaidana oto, ido so huluma yaidana oto lifefe libo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 104:4) nebo ha ya enisole yagunu lifa, ido Hipala yagunu ya feto libo,
Gotiyo, hemo ekeni folomokalo ya hiyaba we wehudi minowa-minowa oto minomo yoto minane.
Ido hiyaba we wehudi onona liyanibo ya moda fefe libo mona yakafoko hiyaba o betimo yowane.
Fefe libo mona ya holi dowa loto muto, ido lo molaibo ha metina muwabo mona ya eleka naba-naba hofo hedainako, yagunu Goti, hemo Gotika yakafo hounakafo-mota li fulo betito luka-haka
dowa lotoko holinane, loto ya yá nowala wili hedobo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 45:6-7) nebo ha ya Hipala lomuibo ha ya ne. 10 Ido ha ma ya feto loto lomuibo,
Wenabao, hana monau yoima ya mika lifefe loto aubala muto, ido hemo agagunu okuluma yagi lifefe lanima ne.
11 Idafawa muki ya moda u hopa unogolaifa, ido hemo ya moda minowa-minowa oto minomo yoto minane.
Muki ya utinalo owo yaidana oto lila molageto, 12 wenina ya hunu wakoti li uku loti loloku abo yaidana oto hemo ya mika okuluma muki li uku loto loloku ananibo ne.
Ido wenina utinalo owo ma li fulitoti, eito ma liti iyabo yaidana oto hemo ya mika okuluma muki ya li fulitoto, eito ma lifefe lananibo ne.
Feto nefa, ido hemo heimoka ya monau yoimati minanibo ya moda ayaidana otoko minomo uto uto, hamenaka ya huladámanaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 102:25-27) nebo ha ya Hipala lomuibo ha ya ne. 13 Ido ha ma ya feto loto lomuibo,
Ane onaleka amedoto hiyaba oto minageto, ya uwokafo-mota fulo higa feumau betinogolowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 110:1) nebo ha ya hamena malo ya enisole magunu yagi life? E'e, enisole yagunu ladámiye. 14 Enisole muki ya Goti houba-naba weninala, weuna-ana yaidana oti minabo, ya li nomudina wanaibo mona molo betibo wenina adina li faka lanae, loto idipi molaibo ne, loti ya ma holiyámafe?