Filemoni
Polokafo Filemoni ya lufuwa i fulo edaibo ha
Homu Ha
Filemoni ya idafa-adafa abi loto wa naibo we Kolosi numudoka hu unoto, ya Yesu holi hikito muito, emo numunalau ya Yesu weninala monolo nuba o-o abo ne. Wewa yakafo we ma nalalo houba-naba ononala linaibo we huliya Onesimusi ya meina fito, ononala lifa, ido idafala ma ugele lito holi uto, Lomu numudo u fedoto minoto Polo wa edaiye. Wa edaito, ya Yesu hala ukuwa lomuito, holito lula-hala li elepa ito Polo ana li faka lomo uto, aliga ya liwila oto Filemoni nedo ilifi moloto unaiye, loto Polokafo holito, ya lufuwa me ya ibo ne. Filemoni ya wewa lifimala hilili o edageto, ononala hofa linaiye, loto lufuwa me ya ito Onesimusi muito, ya lito uto Filemoni nedoka ya li elepa aiye.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, onona hounatefo lune-hane homobo we Filemoniyo, nemo Polo, Kilisto Yesu yagunu nalalo minobo we ya mono unatefo Timotite minoto, lufuwa me ya i fulo hedowe. Hemogi, mono lemonate Apiyaki, onona hounatefo Akipusi, ido numunakau ya monolo nuba o-o abo wenina muki yagi walo.
Metefo Gotidokati ido Wenaba Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Polokafo Filemoni yagunu holito Goti lomu-lomu aibo ha
4-5 Nemo hamena-hamena Menefo Goti lomuwobo, ya hemokafo Wenaba Yesu holi hikitoto luka-haka muto, ido fele weninala muki yagi luka-haka bi-bi o minanibo yagunu holito ya dowae, lalowe, loto hulika lomu-lomu o minowe. Ido holi hikitanibo ha ya mono wenina auba ito lobi-lobi anibo nenako, Kilisto lulau mino edonibo wenina mono idafa dowa muki lumibo ya holifefe loto holinane, loto hemogunu lomu-lomu o minowe. Ido hounanefo, hemo Goti fele weninala luka-haka bi-bi anibo yagunu lutina-hatina li aila i betiyaninako, loto ake naba iyoto, nemo lune-hane yagi li aila i nedane.
Polokafo Onesimusi hala lomuibo
Feito luka-haka bi-bi anibo yagunu nemo Kilisto Yesu lulau mino edoto ya mona ma molananibo ya feto feyo, loto ogofuto auba ito lohumunofa, ido feto loto lohomámanogolowe. E'e, lune-hane homobo yagunu haka lito lohomowe. Holiyo. Nemo, Polo, we kilofo minoto, Kilisto Yesu yagunu nalau minoto, 10 ya mono hipane Onesimusi, nalau minobo hamenalo ya mono hipane bulibo we yagunu haka lito lohomowe. 11 Wewa ya homu aga li faka lo hedámibo nefa, ido onesa me ya hemote nemote ade li faka lo ledanaibo we ya bulibo ne.
12 Ido hemodoka liwila oto ilifi molobo, ya lune-hanegi yaidana oto ilifi molowe. 13 Ilifi molobo, ya Yesu hala ukuwa dowa yagunu nalau minobo ya ebaka libo neko, ane li faka ladi ne, loto holiyofa, 14 ido ane li faka lo nedanane, loto auba ito lohumunowe, loto eleka hofo nedaiye. E'e, hemo haka dowa kito feto fe nedanowe, loto ane li faka lo nedananibo ya dowa loto holinowe. Yagunu hemo O, lageto yako feto feyanogolowe.
15 Ido wewa ya hamena fouma efoma hemodokati faiga nebo, ya liwila oto hemodoka loto onesa yaloti hemogi maina minomo yonogolaiye, loto holiyowe. 16 Onesa nalalo houba-naba ononaka li-li anaibo we yako minámiye. E'e, mono unakafo luka-haka munanibo we yagi ne. Nemo lune-hane mu minofa, ido nalalo houba-naba ononaka li minoto, Wenaba lulau mino edaibo ya mono unakafo minoto aibo we ya hemo luka-haka munanibo mona yakafo nemo lune-hane muwobo mona ya li yoima o edanaiye.
17 Yagunu ya nemogi maina mono onona liyoibo hounanefo minowe, lananibo, ya wewa liwila oto anaido ya aiyo-weiyo lo nedananibo yamaidana oto aiyo-weiyo lo edo. 18 Ido mona nosámibo molo hedaife, ido idafa ma liwila oto homámito, ya nemokafo lifimala liwila oto humunogolowe. 19 Nemo Polo neimone anekafo lufuwa me ya iyowe. Lifimala liwila oto humunogolowe. Ido Gotikafo li nomuga waibo yagunu lifimawa liwila oto numunane, lanobo ya ukalo holitanane, loto feto ladámanogolowe. 20 E'e, Wenaba lulau mino edoibo yagunu ane li faka lo nedanane, loto holiyobo, ya hemo Kilisto lulau mino edoto mono unanefo minanibo ya lune-hane li aila i nedo.
21 Ido lufuwa me ya i fulo hedoto ya feto feyo, loto lohomobo ha ya moda meyalo molanane, loto holiyobo yako minámiye. E'e, hemo ya lohomobo ha ya li fulo edoto, mulalo-mulalo feto feyanane, loto holi minowe.
22 Ido idafa mako ma lohomowe. Holiyo. Hemotina nemogunu holiti Goti lomu-lomu o minabo hawa ya Gotikafo holito hemotinaloka li liwila oto o nedanogolaiye, loto auba ito holiyonako, yagunu uwo unanobo eba ya lifefe lo nedo.
Onuwaloka ha
23 Ena mono we ma Kilisto Yesu lulau mino edoto maina nalalo minoibo we Epafalasi yakafo aiyo-weiyo ha ya fulo hedo neto, 24 ido onona hounatefo Maki, Alistakusi, Demasi, Luku yagi ayaidana oti fulo hedo minae.
25 Wenabate Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala ya weudina-lutina-hatinau mino betinaiye. Modae.