4
Holi hikitabo wenina yako use, loto mino holinubo monala linabo ha
Feito ya use, loto mino holinubo monala ya linae, loto lo molo ledaibo hama aifa neboma nenako, yagunu Gotikafo wa ledaibo ya hemotina yauti mako ma heleutoto ta lotanaiye, loto holi holiyokelo. Moda holiyafe? Hala ukuwa dowa ya homu wenina lo oloto bibo yamaidana oto leimo yagi moda lo oloto lumutaima ne. Feto nefa, ido holiyabo weninawa ya aifa holiti, holi hikitina li meyalo molámanako, yagunu holiyabo hawa yakafo li dowa lo betiyámiye.
Feito ya holi hikito muwonibo wenina ya use, loto mino holinubo monala ya moda lito minone. Aya yagunu ya feto libo,
Lune-hane molo nosámibo biyobo yagunu ya moda nemo monane use, loti mino holinabo monane ya ma liyámanae, loto ha auba ito onae, loto lowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 95:11) ya nebo ne. Feto nebo nefa, ido mika okuluma li oloto pi hulibo hamenalo, yaloti ya ononawa moda hulito ya use, loto mino holibo ne. Yagunu ya ha ma feto nebo,
Gotikafo idafa-adafa muki li oloto pi hulo itoto, ya fo hamena seweni (7) yalo ya use, loto mino holibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 2:2) nebo, ya fo hamenawa seweni (7) yagunu libo nefa, ido aliga ya feto libo,
Moda nemo monane use, loti mino holinabo monane ya ma liyámanae,
loto lo molaibo hawa yagi ha mono lufuwau (Sng95:11) ya nebo ne.
Feito ya use, loto mino holinubo monala ya linigilae, loto lo molaibo hawa ya aifa nefa, ido hala ukuwa dowa ya homu lo oloto bibo wenina yasi ha lido ya meyalo molámanako, ya liyámae. Feti liyámanako, yagunu mino lito uto uto ya hamena ma hofa molaibo huliya eletifo ne, loto libo ha ya Defiti lufuwa igu ya feto libo,
Nola fefeluma eletifo holitima, ya lukafa umámilo,
loto ha mono lufuwau (Sng 95:7-8) nebo hawa ya moda lobiyoma ne.
Yagunu holilo. Yosuwa yakafo Goti monala use, loti mino holiyabo monala ya bibo neko, ya aliga hamena magunu ya ha ma ladámadi ne. Feito ya Goti weninala use, loto mino holinubo hamena, Sabati foliwa yaidana aibo hamena, ya moda mino ledaima ne. 10 Moda holiyafe? Goti eimola ononala li hulo itoto ya use, loto mino holibo yamaidana oto wenina ma use, loti mino holiyabo monala litabo wenina yasi moda ononatina li hulo itoti ya use, loti mino holiyabo ne.
11 Yagunu ya leimo yauti makafo homu wenina ha meyalo molámabo yamaidana oto lumu fou lotanaiye, loto holito ya use, loto mino holinubo monala linune, loto auba iyokelo.
12 Yagunu holilo. Goti hala aubafofo loto, hofawa nebo ha yakafo mi fana wela filiga-filiga nebo mi hasuwala ya li fulo edaibo ha, ya luteu yoima uto lute-hategi ido weudegi hona moloto, auba lulau lulumalagi ido nogolomalagi hona moloto, ya lutekafo hate kiyonibo monawa ya li oloto pi ne. 13 Ido Goti li oloto pibo idafa-adafa muki yauti mako ma emo onobalalo faluku anaibo idafa ya ma minámibo ne. E'e, emo monate hitoto aibo we nomunalo ya idafa-adafa muki moda apako olotoko nebo ne.
Yesu ya sokila hi-hi abo hiyabatina we wenabate nebo ha
14 Feito ya huliyagi we, okuluma lulauka yoto nebo we Yesu, Goti Hipala ya sokila hi muwabo hiyabatina we wenabate neboma nenako, loto holi hikite lo oloto molo-molo onibo ya li hikitoto li minokelo. 15 Moda holiyafe? Sokila hi muwabo hiyabatina we wenabate ya idafa-adafa hepa molo lumibo mona muki ya moda ayaidana oto hepa molo muima nenako, yagunu lemo aubate minámibo yagunu ya mulunau holi ne. Feto holifa, ido emo ya moda nosámibo mona ma molámibo ne. 16 Yagunu ya Goti hiyaba we wehudi folomola ya aifa li dowa lo ledaibo lumunaibo folomoma nenako, loto hena ma utelo minanaido yalo ya moda aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo ade li faka lanaibo monala li oloto pito, ido hate holito li you lo ledanaibo monala linogolone, loto dowa loto holito aubafofo loto emo nedo ya moda selo uwokelo.