5
Sokila hiyabo hiyabatina we wenaba hatina
Feito ya sokila hiyabo hiyabatina we wenaba ya wa molo beti-beti aibo mona yagunu holilo. Gotikafo wenina yauti we mako ma li oloto pi edaibo, ya weninala yagunu holito, emo onobalalo ononawa lito, lifimatina yagunu idafa hofo hi munabo yagi ido Goti aifa munabo idafa yagi ya sokila hi numunaiye, loto wa molo edaiye. Wa molo edaibo wewa weninala hanu dowa loto holifefe ladámoti hopa moni-moni abo monatina wato ya eimola yagi aubala mináminako, yagunu li you lo beti holi ne. Feito ya weninala lifimatina yagunu idafa hofo hinabo sokila hi muibo yamaidana oto eimola aubala minámibo monala yagunu ya eimola lifimala yagunugi idafa hofo hito sokila hi mu-mu aibo ya moda fefe loto feyaiye.
Ido ononawa ya idafa nabama nenako, yagunu we ma eimola lula-halauti holito linaibo ya ma minámiye. E'e, homu hana ononawa ya molo pito apibo hamenalo ya Alonikafo linaiye, loto wa molo edaibo yamaidana oto wemoli malekamagi wa molo betimo yoibo ne.
Feito ya Kilisto yagi moda eimola huliya ito yoto sokila hiyabo hiyabatina we wenaba minanowe, loto ladámiye. Feto ladámifa, ido Gotikafo feto libo,
Nemo ya eletifo hemo hedoto, ya neimo Hipane ya minane,
loto lomuibo (Sng 2:7), ido ha ma feto libo,
Melekisedeki yaidana oto hemo ya minowa-minowa oto sokila hi numu-numu anibo we ya minane,
loto lomuibo ha ya ha mono lufuwau (Sng 110:4) ya nebo ne.
Aya wewa ya mikaloka ulagi nebo hamenalo ya fulinaiguti li nomuna wanaibo aubala mino edaibo we wako lo edoto nomuna nowala lumito hufo auba ito oto lomuiye. Feto eimola weuna-lula-hala muki mu Melafodokako itainako, yagunu ha libo ya moda holiye. Emo ya Hipala nefa, ido hena holibo monawa yamo ha meyalo molanaibo mona ya moda holi huliye. Feito ya ha meyalo molaibo mona moda holifefe lo hulo itoto, ya emo halalo meyalo molo minabo wenina muki li nomudina waibo mona minowa-minowa oto minanaibo mona ya li oloto pi betiye. 10 Feto aibo we ya Melekisedeki yamaidana oto sokila hi muwabo hiyabatina wenaba minane, loto Gotikafo wa molo edaibo ne.
Olufo hefola yaidana oto minámanubo ha
11 Aya yagunu ha ma naba lanune, loto holiyoba, ido hemotina ya lutina-hatina u mi wela fiyámibo yaidana ainako, yagunu hawa mona fokito itibinune, loto onibo ya hosa fiyone. 12 Moda holiyafe? Hemotina ya hamena fana moda holimo yowaboma nenako, ya onesa meleka wenina ma api itibiyabo neko, moda fefe ladi ne. Feto nefa, ido hemotina ogofuwámanako, yagunu masi hofa loti Goti hala mona hofa api itibinabo ya moda dowa lanaiye. Ido weudina-lutina-hatina wela-idafa auba ibo idafa nanabo yagi ogofuwámae. Aifa aminako ogofuti nanabo ne. 13 Moda holiyafe? Wenina ya aminagunuko holiyabo ya olufo hefola minanako, yagunu fefe libo mona hawa ya holifefe loti holámae. 14 Ido gedabo wenina weudina-lutina-hatina yakafo hamena-hamena onona auba ito lito ya mona ma dowagi ido ma nosámibo yagi wati hona molo-molo o minanako, weudina-lutina-hatina wela-idafa auba ibo idafa yagunu holifefe loti holi minae.