6
Holi hikite aubafofo loto li minanubo ha
1-2 Feito ya Kilisto hala ukuwa apiti lolomabo ha yako ladámokelo. Moda holiyafe? Weude lila hofo ledo fulinaibo mona mete muto lute-hate elepa ito holi hikite Gotidoka molonibo ha, ya noku iyabo mona eito-eito, ido adinagunu atatelo liyabo mona, ido wenina fuliyaguti sinoinabo mona, ido hamena nabalo hona molo ledoto lifima ha liwila oto lumunaibo mona ya moda minowa-minowa oto minanaibo mona, yaleka mona yagunu api lilibiyabo ha ya numuna lagi yaidana oto ne. Feito ya numuna lagi hofa-hofa fiyámoti, moda auba iti fitado, yaloti onu iti numuna humo uwabo yaidana oto aya hawa api lilibitado, yaloti onu ito mono monate lifefe lo ledanaibo ha lo-lo oto monolo u betinubo hanudo ya monimo yowokelo. Ido Gotikafo feto feyanae, loto dowa loto holinaibo ya moda feto feyanogolone.
Yagunu holilo. Wenina masi holi hikitabo monatina metina munabo ya igaidana oti hofa liwila oti lutina-hatina hofa elepa inabo ne? Yaidana mona ma minámiye. E'e, wenina lutina-hatina li lamena o betito, ido okulumauti idafa lumibo idafa no holiti, ido Weuna Fele maina lutinau liti, ido Goti hala yagi ido anaibo hamenala aubala lilibibo mona yagi dowa lama ne, loti holiyabo, ya aya weninawa lumu fou loti metina munabo, ya hofa liwila oti lutina-hatina hofa elepa inabo hanutina ma minámiye. E'e, feto feyabo mona yamo ya Goti Hipala ya yá yofolo ya hofa hofo fuliyanako, ya wenina muki nomudinalo ulalo holinaibo mona ya o molo edae.
Moda holiyafe? Mikalo ya hamena-hamena ho ito, fou loto li you lito ya wenina onona hila liyabo ya hobina dowa idafa li oloto pi betibo mika ya Gotikafo nesiba fuko edaibo nefa, ido hofu-nama hasuwala fibo idafako li oloto pibo mika ya moda nosámoto u hopa unaibo hanula selo molainako, sokafo lanaibo ne.
Ena lune-hane biyobo weninane-motao, aya hawa lobiyonibo ya nefa, hemotina u hopa unae, loto ladámone. Li nomudina waibo mona ya ito yoti molo-molo o minanae, loto metolito holito lone. 10 Yagunu holilo. Goti ya fefe lotoko nebo wema nenako, yagunu ononatina yagi ido huliya ya lutina-hatina muwabo monatina yagi li oloto piti, ya fele weninala aidenati adina li faka lo-lo abo, ido onesa me yagi houba-naba onona li beti-beti o minabo monatina yagunu ya hala molámanogolaiye. 11 Ido hemotinagunu holiyonibo ya aya mona auba iti molomo yowabo yamaidana oti ya hemotina muki holi hikito muti hiyabala omo yowabo monatina yagi aubafofo loti molo-molo o minanabo, ya hamenatina hulanaibo ya moda hulawa fedanaiye, loti holifefe loti holiti ya feto feyanae, loto hemotinagunu auba ito holiyone. 12 Feto feyanabo ya moda henoba ámoti, homu wenina holi hikito muti hiyabala omo yoti yoti lo molo bibo ha hulawa liyabo wenina ya monatinalo meyalo molo-molo anabo wenina minanae, loto hemotinagunu auba ito holito ya lone.
Goti lo molo lumibo ha ya auba ibo ha ona hula nebo ha
13 Moda holiyafe? Gotikafo Abalahamu lo molo muibo ha ya onae, loto hawa auba i munaibo, ya we makafo emo huliya li fulo edaibo we onobalalo lanaibo ma mináminako, yagunu eimola huliyalo onae, loto ya feto libo,
14 Nemo nesiba fuko-fuko obo wekafo ya hemo moda naba-naba fuko hedanogolowe.
Ido nemo hedo molomo unabo yufa bi-bi obo wekafo ya hemo moda yufa finanibo wenina naba-naba humunogolowe,
loto lo molo muibo ha ya ha mono lufuwau (Stt22:17) ya nebo ne. 15 Yagunu ya Abalahamukafo hiyabala omo uto uto ya lo molo muibo hawa hulawa libo ne.
16 Yagunu holilo. Wenina ya ha ma auba i muti onae, loti lanabo, ya we ma huliya lito nebo huliyalo ya lo metoliti lanado, ya wenina masi hawa li aifa idafa itanabo ma minámiye. 17 E'e, Goti lula-hala holibo mona u eito aguwámanogolainako, lo molo lumibo ha hulawa linubo wenina ya auba ito lilibinowe, loto holito ya eimola huliyalo onae, loto lo molo lumibo ne. 18 Feito ya u eito aguwámanaibo idafa loiti yamagunu Goti ha sugi lanaibo ogofuwámiye, loto lilibido, yalo ya leimote holi emodoka uwonibo wenina ya hawa moda hulawa molo ledaibo ne, loto dowa loto holito hiyabala omo yowonibo mona li hiki lanae, loto lute-hate li auba i ledaiye. 19 Feito moda hulawa molo ledaibo ne, loto hiyabala omo yowonibo monawa ya weude litumala auba ito gedibo idafa nenako, ya Goti nedoka lulau yoiye. 20 Ayau ya u homu molo ledaibo we Yesu ya Melekisedeki yaidana oto minowa-minowa oto sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba minoto moda yoto ayau mino ledaibo ne.